Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Projectverloop

Projectverloop

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12
N177

Het onderzoek voor de herinrichting van 5 kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk doorloopt verschillende fasen.

Inventarisatie

Fase 0: In kaart brengen van het volledige projectgebied

In de inventarisatiefase verzamelt team A12 alle gegevens van de bestaande toestand. Ook worden de voorwaarden vastgelegd waaraan het nieuwe ontwerp volgens de huidige normeringen en regelgeving moet voldoen.

Project-MER

De varianten voor de herinrichting van de 5 kruispunten op de A12 en de tussenliggende wegenis worden onderling afgewogen in het milieueffectenrapport, de zogenaamde project-MER.

Dit gebeurt in twee fasen:

Fase 1A: voortraject met aanmelding en verzoek scopingsadvies bij Team MER

In fase 1A worden alle bekommernissen, aandachtspunten en suggesties voor het ontwerp verzameld via een ruime participatie (lees meer in onze rubriek “Denk mee”).

Team A12 nam de informatie uit een reeks luisterdagen met direct betrokken actoren en de resultaten uit een digitale bevraging van de bevolking in de ruime regio mee in het uitwerken van vier alternatieven. Deze alternatieven kunnen onderling gecombineerd worden in uiteenlopende varianten:

Alternatief 1

 • 3 aparte tunnels: minimale tunnel aan de kruispunten Bist en Atomiumlaan en beperkte ondertunneling aan het woonweefsel van Aartselaar met volledige uitwisseling tussen A12 en N177
 • Openbaar vervoer en fietspaden aan de zijkanten van de N177
 • 3 hoofdkruispunten lichtengeregeld

Alternatief 2

 • 3 aparte tunnels: minimale tunnel aan de kruispunten Bist en Atomiumlaan en maximale ondertunneling aan het woonweefsel van Aartselaar met volledige uitwisseling tussen A12 en N177
 • Openbaar vervoer en fietspaden aan de zijkanten van de N177
 • 3 hoofdkruispunten via rotondes

Alternatief 3

 • 2 aparte tunnels: een lange tunnel tussen de kruispunten Bist en Cleydaellaan en een minimale ondertunneling aan Atomiumlaan met volledige uitwisseling tussen A12 en N177
 • Openbaar vervoer en fietspaden centraal boven het lange tunneldak
 • 3 hoofdkruispunten lichtengeregeld

Alternatief 4

 • 1 lange tunnel tussen Bist en Atomiumlaan met zo groot mogelijke uitwisseling tussen A12 en N177
 • Openbaar vervoer en fietspaden centraal bovenop het lange tunneldak
 • 2 hoofdkruispunten lichtengeregeld en 1 hoofdkruispunt via ovonde (= langgerekte rotonde)

De plannen en nota’s zijn terug te vinden op onze website.

Resultaat publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging ontving AWV een 50-tal inspraakreacties. Dat bewijst dat het intensieve inspraaktraject dat aan de basis lag van de aanmeldingsnota zijn werk deed. Tijdens opeenvolgende inspraakrondes die we in de eerste helft van 2021 uitrolden, konden stakeholders en de ruime bevolking namelijk al uitgebreid aangeven wat ze zelf belangrijk vonden voor het projectgebied en wat hun wensen en verwachtingen waren. Op deze manier kregen de voorgestelde alternatieven vorm en werden de krijtlijnen uitgezet voor het MER-onderzoek.

Alle opmerkingen, suggesties en adviezen die tijdens de publieke raadpleging binnenliepen, werden door de onderzoekers van team A12 verwerkt in een bevattelijke antwoordennota. In deze nota zijn de reacties ingedeeld in vier categorieën:

 • Opmerkingen en suggesties die buiten de scope van het onderzoek vallen.
 • Voorkeur voor een bepaald alternatief;
 • Inhoudelijke aandachtspunten voor het MER-onderzoek;
 • Voorstel voor bijkomend te onderzoeken alternatieven of varianten.

U kan de antwoordennota raadplegen en downloaden via deze link

Het scopingsadvies

Op basis van de aanmeldingsnota, de ontvangen adviezen en de inspraak werd door team Mer een scopingsadvies opgesteld. Dit advies bevestigt de in de aanmeldingsnota voorgestelde aanpak en geeft daarnaast nog een aantal aanvullende inhoudelijke richtlijnen en aandachtspunten mee. Tevens worden de onderzoeksscenario’s opgelijst die ingesproken werden en redelijk werden bevonden, en derhalve meegenomen zullen worden in het MER-onderzoek. De belangrijkste bijkomend te onderzoeken varianten uit het advies zijn:

 • Variant met ontwerpsnelheid 90 km/u op de A12 (i.p.v. 70 km/u zoals in het basisconcept)
 • Varianten met aangepaste op- en afritten om het kruispunt Leugstraat-Vluchtenburgstraat mee te kunnen nemen op de overkapping van de A12
 • Variant met op- en afrit vanaf de Cleydaellaan-Kontichsesteenweg richting Brussel om het verkeer op de N177 te beperken

U vindt het scopingsadvies eveneens op onze projectwebsite via deze link. 

Fase 1B: opmaak project-MER

In deze fase bestudeert team A12 de effecten op mens en milieu van de weerhouden alternatieven. Dit gebeurt op een reeks aspecten op disciplines:

 • Mens-mobiliteit
 • Geluid en trillingen
 • Lucht
 • Bodem
 • Water
 • Klimaat
 • Mens-ruimtelijke aspecten
 • Biodiversiteit
 • Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
 • Gezondheid

Team A12 kijkt ook naar de mogelijkheden voor de invulling van de ruimte die vrijkomt op het tunneldak als de A12 gedeeltelijk of volledig ondertunneld wordt in het projectgebied. Hiervoor organiseerden we van 1 tot en met 15 februari 2022 een digitale bevraging. U kan de ingesproken presentatie over de resultaten van de bevraging hier bekijken.

Voorkeursvariant

Fase 2: opmaak unieke verantwoordingsnota voorkeursvariant

In fase 2 werkt team A12 de voorkeursvariant verder uit in een plannenbundel en unieke verantwoordingsnota.