E314: aanleg spitsstrook Herent - Aarschot / structureel onderhoud viaduct Wilsele

Weg
Datum 2018 - 2020

UPDATE 24/09/2018: Wegen en Verkeer rondde de werkzaamheden aan het viaduct van Wilsele af op woensdag 5 september. In de loop van 2019 start Wegen en Verkeer met de tweede fase van de vernieuwing van het viaduct. In eerdere communicatie werd steeds gemeld dat tijdens de zomer van 2019 de zuidelijke kant van het viaduct, de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt, van een onderhoud zou worden voorzien. Die planning werd op het einde van de zomer herzien.
Eerst zal onder het viaduct een nieuwe brugpijler worden gebouwd en zullen er werken aan de Aarschotsesteenweg (N19) onder het viaduct plaatsvinden. Deze werken zullen ongeveer een jaar duren. Pas daarna zal de zuidelijke kant van het viaduct worden voorzien van een onderhoud en verbreding om de spitsstrook richting Aarschot te kunnen aanleggen. De werken op de E314 richting Lummen zullen dus pas ten vroegste in 2020 starten. Meer informatie over de werken in de omgeving van de Aarschotsesteenweg (N19) en de rijstroken richting Lummen leest u binnenkort op deze pagina.

Zie ook verdere info  Slimme verkeerslichten op twee kruispunten | Vaststelling Vlaams Verkeerscentrum | Zichtschermen als veiligheidsmaatregel !!  Het grote onderhoud van het viaduct van Wilsele zit goed op schema. De frees- en opbraakwerken zijn afgerond. De zwaarste geluidshinder voor omwonenden is daardoor grotendeels achter de rug.  Woont u in de buurt van het viaduct van Wilsele en ontvangt u graag informatie over de voortgang van de onderhoudswerken aan het viaduct? Ga dan kijken op deze pagina met informatie voor omwonenden

Gestart op 9 april

Sinds 9 april 2018 is Wegen en Verkeer gestart met het structureel onderhoud van het viaduct van Wilsele. In een eerste fase pakken we de noordelijke kant van het viaduct aan (de kant van de rijrichting Brussel). Deze eerste fase zal duren tot begin september. Vanaf het voorjaar van 2019 wordt dan de tweede fase uitgevoerd van het structureel onderhoud, aan de zuidelijke kant van het viaduct (weghelft rijrichting Lummen). 

Van 9 april tot begin september zullen de werken op het viaduct van Wilsele ernstige verkeershinder veroorzaken op de E314, vooral in de avondspits in de rijrichting van Lummen. Lees onderaan deze webpagina meer over de hinder. 

Het structureel onderhoud van het viaduct van Wilsele maakt deel uit van het project van de spitsstrook Herent-Aarschot van de E314, want we maken van deze werf gebruik om het viaduct klaar te maken voor de aanleg van een spitsstrook. 

Welke spitsstrook? De spitsstrook is een derde rijstrook tussen Herent en Aarschot in de rijrichting van Lummen. Ze zal beginnen net voorbij het op- en afrittencomplex van Herent en zal lopen tot net voor het op- en afrittencomplex van Aarschot. Het is geen volwaardige rijstrook maar een spitsstrook, wat betekent dat ze enkel opengesteld zal worden tijdens de avondspits, op andere drukke momenten en bij calamiteiten of incidenten. Het eerste stuk van de spitsstrook, tussen het op- en afrittencomplex van Herent en het einde van het viaduct van Wilsele, zal overigens wel permanent opengesteld worden voor het verkeer.  

faseringsplan aanleg spitsstrook Herent-Aarschot
Faseringsplan aanleg spitsstrook Herent-Aarschot

 

Het schema hieronder stelt de wegindeling van de E314 voor in de huidige toestand en na de aanleg van de spitsstrook. Let wel: de spitsstrook zal dus pas in dienst genomen worden na fase 3 (in 2020).  


Rijstrookschema viaduct Wilsele voor/na werken 2020

Grondig onderhoud viaduct richting Brussel 

Het onderhoud op de andere weghelft (richting Lummen) mag dan heel wat complexer zijn en meer voeten in de aarde hebben (zie “Onderhoud viaduct richting Lummen” hieronder), het onderhoud van het viaduct in de rijrichting van Brussel wordt ook een hele klus. De bovenkant van het viaduct wordt immers volledig gestript: het asfalt, de waterdichting in gietasfalt en de veiligheidsinrichting (leuningen en veiligheidsstootbanden): alles gaat eraf en wordt vervangen. 

Hinder tijdens onderhoud richting Brussel - Vaststelling Vlaams Verkeerscentrum

Update 12/06/18: Aan het begin van de werken in Wilsele, stelde het Vlaams Verkeerscentrum bijkomende hinder vast op de snelweg, vooral ‘s morgens in de rijrichting van Brussel. Deze situatie stabiliseerde snel: na enkele dagen bleek dat de file ‘s ochtends ongeveer even lang werd als in de situatie zonder werken. Op het onderliggende wegennet (de gewestwegen en de lokale wegen) bleek er echter bijkomende hinder te zijn.  Een en ander doet vermoeden dat veel weggebruikers, in een poging om de hinder te vermijden, de gewestwegen nemen i.p.v. de snelweg. Op de Aarschotsesteenweg (N19) en de Mechelsesteenweg (N26) richting Leuven, op het kruispunt van de Bijlokstraat en de Wilselsesteenweg in Herent, ...: op veel lokale assen en kruispunten in de buurt van de E314 staat er meer file dan normaal. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil graag benadrukken dat, ondanks onze werken, de snelweg E314 de snelste route blijft om u als automobilist over (middel)grote afstanden (bijv. van Aarschot naar Brussel) te verplaatsen. 

Tijdens de gehele duur van de werken in de rijrichting van Brussel zal al het verkeer op vier versmalde rijstroken rijden op de andere weghelft (in normale toestand voor rijrichting Lummen). Dat zal vooral voor hinder zorgen tijdens de avondspits in de rijrichting van Lummen, verwacht het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens de prognoses zullen de wachtrijen op de E314 aanzienlijk langer zijn dan tijdens de “normale” avondspits, die sowieso al heel druk is - dat is tenslotte de reden waarom hier een spitsstrook komt. 

Automobilisten die pendelen van Limburg naar Leuven of Brussel moeten dus vanaf 9 april rekening houden met extra wachttijden, en dat tot begin september. 

Tijdens de gehele duur van de werken blijft de oprit van Kessel-Lo/Vuntcomplex (nr. 20) in de rijrichting van Brussel afgesloten voor het verkeer. Wie de E314 in de rijrichting van Brussel wil nemen, zal moeten omrijden via de oprit van Holsbeek of Herent. Rijstrookschema tijdens de werken

Zichtschermen voor vlotter verkeer

AWV stelt regelmatig vast dat werken op snelwegen zogenaamde “kijkfiles” veroorzaken. Om dat te vermijden, worden er bij werken van langere duur zichtschermen geplaatst: die moeten vermijden dat automobilisten afgeleid worden door de - soms spectaculaire - activiteiten op de werf. 

Ondertussen vorderen de werken goed: 

  • het brugdek en de uitkragingen van het viaduct worden in stukken aangepakt: zodra de aannemer een stuk heeft gereinigd (dat gebeurt d.m.v. kogel- en zandstraaltechnieken), worden op datzelfde stuk herstellingen uitgevoerd aan het betonnen brugdek (of aan de uitkragingen)en wordt er een nieuwe waterdichtende laag aangebracht
  • de komende weken worden ook de dwarsvoegen van het viaduct uitgebroken en vernieuwd 
  • voor de veiligheid van de arbeiders worden momenteel ook tijdelijke leuningen langs de werfzone geplaatst.  

‘Slimme verkeerslichten’ voor twee kruispunten: pas na de werken

Weggebruikers hebben sinds de start van de werken regelmatig de vraag gesteld of de verkeerslichtenregeling kan bijgesteld worden op twee plaatsen, nl. op de Mechelsesteenweg (N26) aan het op- en afrittencomplex Herent (nr. 18) van de E314 en aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N19) aan de kruising met het Vuntcomplex. Door de werken op de E314 zijn de wachtrijen aan deze twee kruispunten veel langer geworden dan in de toestand zonder werken.

De regeling van de verkeerslichten op deze twee kruispunten wordt zeker aangepakt, maar dit zal pas na afloop van de werken gebeuren. De twee locaties staan sinds kort (voor de start van de werken op de E314) op een lijst van kruispunten waar de lichtenregeling aangepast zal worden, maar deze regeling zal niet ingevoerd kunnen worden voor het einde van de werken. Bij de aanpassingen aan de verkeerslichten zullen bepaalde verkeersbewegingen van fietsers en voetgangers conflictvrij gemaakt worden, maar uiteraard zal er ook aandacht zijn voor de doorstroming van het autoverkeer.

Onderhoud viaduct richting Lummen: gecombineerd met (veel) andere ingrepen

In het voorjaar van 2019 start het grote onderhoud van de andere kant van het viaduct. Naast de ingrepen die ook op de andere weghelft gebeuren (asfalt, waterdichting etc.) zal de aannemer het viaduct ter hoogte van de huidige afrit Wilsele (nr. 20) lokaal verbreden. Die bijkomende ruimte is nodig zodat de afrit kan opschuiven (want de spitsstrook komt te liggen waar in de huidige toestand de afrit ligt). 

Het verbreden van het viaduct is geen eenvoudige ingreep, want de aannemer zal twee extra pijlers moeten plaatsen om dit mogelijk te maken. 

Terwijl het viaduct een onderhoud krijgt en lokaal verbreed wordt, zal dezelfde aannemer een fiets- en autotunnel bouwen onder de E314. Door deze tunnel, die enkel bestemd zal zijn voor fietsers en lokaal autoverkeer, zal de bestaande aansluiting van de woonwijk ten noorden van het Vuntcomplex op de drukke Limburglaan op termijn afgesloten kunnen worden. De verkeerssituatie voor fietsers wordt daardoor veel veiliger. Nadat Wegen en Verkeer de fiets- en  autotunnel heeft aangelegd, wordt de Kessel-Losesteenweg eerst nog (in opdracht van de stad Leuven) heraangelegd. 

Enkele sfeerbeelden van de E314 werken

 

Betonherstellingen en schoonmaken E314 / Beveiliging en geluidsschermen
   
           
   

 

 

Historiek van het project 

In 2010, 2013 en 2014 breidde Wegen en Verkeer al de capaciteit uit van de verkeersas Brussel-Leuven met een spitsstrook tussen Sterrebeek en Bertem en weefstroken tussen Heverlee en Wilsele.  Sinds deze uitbreiding van de capaciteit verloopt de avondspits op de E40 vlotter, maar is er op de E314 vanaf Heverlee meer file. Om ook daar het verkeer vlotter te laten rijden, wordt nu ook een spitsstrook aangelegd tussen Wilsele en Aarschot. 

In de “Tactische studie E314-E40” van het Vlaams Verkeerscentrum werd al geadviseerd om een spitsstrook aan te leggen tussen Wilsele en Holsbeek. Om een “maximaal effect” te behalen wat betreft de vlotte doorstroming van het verkeer, werd beslist om de spitsstrook door te trekken tot in Aarschot. Uit tellingen blijkt dat in Aarschot ‘s avonds veel verkeer de E314 verlaat, dus voorbij Aarschot stelt de noodzaak voor een spitsstrook zich minder.  

Aanvankelijk was het de bedoeling om de spitsstrook pas voorbij het viaduct van Wilsele te laten beginnen. Uit bijkomend onderzoek bleek echter dat de spitsstrook pas een maximaal effect zou hebben als ze voor het viaduct begint. Daarom werd beslist om ze ook aan die kant langer te maken. 

Op deze pagina van het Vlaams Verkeerscentrum staan verschillende studies over de weef- en spitsstroken op de as Brussel-Leuven-Limburg.