Asse: De herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) tussen Vaal en de Langestraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum start zomer 2020

UPDATE 23/09/19: de werken zullen niet in het voorjaar van 2020 van start gaan, zoals eerder aangekondigd, maar in de zomer van 2020. Dat komt doordat er meer tijd nodig was om het subsidiedossier van de rioleringswerken in orde te brengen. Enkele weken voor de start zal Wegen en Verkeer opnieuw een informatieavond organiseren voor de omwonenden en de winkels en bedrijven in de buurt. 

Startdatum werken verschoven

De startdatum van de werken was eerder al verschoven naar het voorjaar van 2020 door de wijzigingen die nog gebeurden aan het ontwerp na de dialoog met de omwonenden die plaatsvond in oktober 2018. Daarnaast heeft AWV in samenspraak met het gemeentebestuur ook nog belangrijke wijzigingen aangebracht aan het ontwerp ter hoogte van het kruispunt met de Crockaertstraat, waar we het nieuwe fietspad zullen verbinden met de fietssnelweg F212 (lees daar meer over verder op deze pagina). 

Werken nutsmaatschappijen

Sinds 8 april 2019 voeren Fluvius, De Watergroep en Proximus voorbereidende werken uit op de Brusselsesteenweg (N9). Meer informatie over deze werken vindt u in deze brief. De eigenlijke herinrichting (die in opdracht van AWV en het gemeentebestuur van Asse gebeurt) zal in de zomer van 2020 starten.

Werken N9 en Assesteenweg (N285) worden op elkaar afgestemd  

Tijdens de herinrichting van de Brusselsesteenweg zal het langeafstandsverkeer omgeleid worden via de E40 en het op-en afrittencomplex van de E40 in Ternat. Gedurende die periode zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook werken aan dat op- en afrittencomplex en de kruispunten met de Assesteenweg (N285). AWV zit de komende weken samen met de gemeentebesturen van Asse en Ternat om te bespreken hoe de omleidingsroutes precies zullen verlopen en hoe de werfzones ingericht zullen worden, zodat het verkeer tijdens de werken nog zo vlot mogelijk kan rijden. AWV zal er samen met de aannemer en haar bereikbaarheidsadviseur al het mogelijke doen om de handelaars en de ondernemers in de werfzones zo vlot mogelijk bereikbaar te houden. Zodra er meer concreet nieuws is over de omleidingen en de uitvoeringsmethode, zal AWV dat op deze webpagina melden.

De herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) tussen Vaal en de Langestraat

De Brusselsesteenweg (N9) is een belangrijke verbindingsweg tussen Asse en Brussel. Met de industriezone in Zellik en het doorgaand verkeer richting Brussel, is de N9 al jarenlang een drukke steenweg. Vanaf de zomer of het najaar van 2019 starten er belangrijke werken op de N9. De weg wordt volledig vernieuwd en veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De opdrachtgevers van deze werken zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het gemeentebestuur van Asse en de rioolbeheerder Farys. Het betreft een totaalinvestering van ongeveer 7 miljoen euro, waarvan AWV 4,2 miljoen voor zijn rekening neemt. De gemeente Asse en Farys investeren respectievelijk 0,4 en 2,3 miljoen euro.

De verbeteringen voor de projectzone Vaal en Langestraat voor u opgesomd:

  • veilige fietspaden, nieuwe rijweg en verlichting
  • veilige kruispunten en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers
  • verbeterde ontsluiting handelszone Stevensveld (d.m.v. aanleg parallelweg)
  • comfortabele bushaltes
  • nieuwe nutsleidingen en gescheiden riolering voor regen- en afvalwater

Grafisch plan van de projectzone tussen Vaal en Langestraat in Asse

Anderhalf jaar lang werken

De werken starten in de zomer van 2020 en zullen ongeveer anderhalf jaar duren, want de N9 wordt volledig (“van gevel tot gevel”) vernieuwd en er gebeuren ingrijpende werken. Zodra er meer geweten is over de startdatum en de detailplanning van de werken, zal AWV dat melden op deze webpagina.

Gescheiden riolering

Vandaag worden afval- en regenwater langs de Brusselsesteenweg nog samen afgevoerd in een buizenstelsel. Dat is niet milieuvriendelijk en daarom zijn er ook Europese normen die de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels verplicht maken. Na de herinrichting zullen regen- en afvalwater dus gescheiden afgevoerd worden. Dat is beter voor het milieu en de leefomgeving.

Volledig nieuw, veiliger én fraaier

De Brusselsesteenweg is in zijn huidige toestand een typische, oude steenweg. De rijweg is heel breed en op bepaalde plaatsen zijn er onderbenutte asfaltstroken. Er zijn onvoldoende voorzieningen voor fietsers en voetgangers.

De  belangrijkste doelstelling van de herinrichting is dan ook om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Er komen langs het hele traject, van Vaal tot aan het kruispunt met de Langestraat, verhoogde of vrijliggende fietspaden en ook veilige oversteekplaatsen voor die zachte weggebruikers. De verkeerssituatie wordt ook veiliger door de aanpassing van het wegbeeld. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom zal de weg versmallen zodat automobilisten intuïtief zullen aanvoelen dat ze een gebied met bewoning (en handel) binnenrijden, en automatisch zullen vertragen - in vaktermen heet dat een “poorteffect”.  

Het aanzicht van de steenweg zal volledig veranderen door een integraal, nieuw ontwerp. Er zal aangepast groen geplant worden en de bushaltes worden comfortabeler en aangepast aan de noden van mensen met een beperking. Een busbaan binnen dit traject geeft extra mobiliteit aan het openbaar vervoer. Met een aangepast wachthuisje en een fietsenstalling ter hoogte van de bushalte van Zittert (Bekkerzeel) en de bushalte aan de Langestraat (Kobbegem), stimuleert AWV het gebruik van het openbaar vervoer en de combinatie fiets/bus.

In de zone van Stevensveld leggen we een parallelweg aan zodat de handelszaken goed bereikbaar blijven.

Veilige fietsoversteken naar fietssnelweg F212

Overzichtsplan van de reeds aanwezige en nog te realiseren fietsoversteken naar de fietssnelweg F212

Ten zuiden van de Brusselsesteenweg ligt de fietssnelweg F212 Asse-Brussel. Omdat fietsers de fietssnelweg veilig kunnen bereiken, legt AWV fietsoversteekplaatsen aan, meer bepaald ter hoogte van de Petrus Ascanusstraat, Kruiskouter, Zittert, Spoorwegbaan, Langestraat en ter hoogte van de oude voetgangers- en fietstunnel tussen station en Petrus Ascanusstraat.

Parallel met de N9 ligt de fietssnelweg F212 dat het fietsknooppunt tussen Asse en Brussel vormt. Tussen het station en Kruiskouter is de fietssnelweg reeds voltooid. Het vervolg van het tracé wordt momenteel bestudeerd. De fietsknooppunten die onmiddellijk aansluiten op de F212 zijn: de Ringroute Brussel [FR0, 20 km], de fietsroute Dendermonde-Asse [F221, 18 km naar Opwijk, Merchtem ...] én de fietsroute Asse-Zellik [F211, 4 km]. Op de website fietssnelwegen.be vind je een overzicht van alle fietssnelwegen in heel Vlaanderen.

Met Infrabel wordt ondertussen bekeken of er aan het Kerkplein in Walfergem een rechtstreekse doorsteek naar de fietssnelweg F212 kan worden gemaakt.

Aandacht voor minder hinder

AWV zal de werken in stukken uitvoeren zodat de hinder lokaal blijft. Het doorgaande verkeer over de lange afstand zal extra gestimuleerd worden om de E40 te gebruiken, maar tegelijkertijd zal er alles aan gedaan worden dat de handelaars zo goed mogelijk bereikbaar blijven voor hun klanten uit de directe en de ruimere omgeving.  

Er zal in elke fase veel aandacht zijn voor minderhinder-maatregelen: de  aannemer zal zijn werf slim inrichten, er zullen omleidingen zijn voor het lokale bestemmingsverkeer en de toegangen naar de handelszaken en privé-percelen zullen zo toegankelijk mogelijk gehouden worden.

De concrete omleidingen voor lokaal en doorgaand (vracht)verkeer worden later per fase bepaald, zodat we tijdens de werken op het terrein snel kunnen inspelen op actuele verkeersinformatie.
Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal AWV omleidingsplannen publiceren op deze webpagina.

Het ontwerp

Het 2,1 km lange stuk tussen Vaal en Langestraat is ruwweg opgedeeld in vijf stukken. Voor elke zone tonen we hieronder een doorsnede van de nieuwe weginrichting. In de zijkolom van deze webpagina kan je het vernieuwde technisch plan van na de infoavonden downloaden (PDF) en uitvergroten. Zo geven we in een oogopslag de verbeteringen mee voor deze vijf zones:

1. tussen Vaal en Stevensveld (50 km/u)

Een deel van het fietspad tussen Petrus Ascanusstraat (F212) en de oversteek ter hoogte van de schoolomgeving Walfergem wordt een dubbelrichtingsfietspad.

Ook wordt er meer ruimte gecreëerd tussen de  Petrus Ascanusstraat en Stevensveld, zodat er voldoende ruimte is voor de bus om naast de rijweg te stoppen. Ter hoogte van de Sint-Martinusscholen (met zijn vele op- en afstappers) ontstaat er zo een beveiligde oversteek met middeneiland en komt er meer ruimte voor de zwakke weggebruiker.

Beeld nieuwe indeling van de rijweg tussen Vaal en Stevensveld
Beeld nieuwe indeling van de rijweg tussen Vaal en Stevensveld / Het technisch plan vindt u in de zijkolom van deze webpagina onder zone 1

2. tussen Stevensveld en bedrijvenzone (50 km/u)

Binnen dit stuk liggen heel wat handelszaken. Om de veiligheid en leefbaarheid voor bezoekers te verhogen en het aantal kruisende bewegingen met voertuigen te beperken worden de handelszaken ontsloten via een ventweg. Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonenden worden gebruikt om een parking of privé-terrein op te rijden.

Beeld nieuwe indeling van de rijweg tussen Stevensveld en de bedrijvenzone
Beeld nieuwe indeling van de rijweg tussen Stevensveld en de bedrijvenzone / Het technisch plan vindt u in de zijkolom van deze webpagina onder zone 2

3. tussen bedrijvenzone en Zittert (50 km/u)

Vanaf de bushalte ‘Kruiskouter’ richting Brussel wordt een busbaan aangelegd tot aan huisnr. 197 (start lintbebouwing). Agentschap Wegen en Verkeer zorgt via deze busbaan voor een vlottere doorstroming van de bus.

Beeld nieuwe indeling van de rijweg tussen de bedrijvenzone en Zittert / Het technisch plan vindt u in de zijkolom van deze webpagina onder zone 3
Beeld nieuwe indeling van de rijweg tussen de bedrijvenzone en Zittert / Het technisch plan vindt u in de zijkolom van deze webpagina onder zone 3

4. ter hoogte van lintbebouwing Zittert (50 km/u)

Het kruispunt met Zittert en Benedenstraat krijgt een oversteek aan de westkant van de zijstraten, zodat de zichtbaarheid ter hoogte van dit kruispunt verbetert en er voldoende ruimte ontstaat voor een afslagstrook richting Zittert.

Beeld nieuwe indeling van de rijweg ter hoogte van de lintbebouwing in Zittert
Beeld nieuwe indeling van de rijweg ter hoogte van de lintbebouwing in Zittert / Het technisch plan vindt u in de zijkolom van deze webpagina onder zone 4

5. tussen Zittert en Langestraat (overgang 50 naar 70 km/u)

De weggebruiker krijgt een duidelijker wegbeeld om zijn/haar snelheid aan te passen, wanneer men in of uit de bebouwde kom rijdt. Door het aanbrengen van een groen middeneiland creëert men hier een snelheidsovergang van 50 km/u naar 70 km/u (en omgekeerd). Voor fietsers worden de vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de rijweg nog extra zichtbaar gescheiden door een groene strook.

Ter hoogte van de Langestraat legt men een middenberm met oversteekplaats aan en wijzigt het enkelrichtingsfietspad naar een dubbelrichtingsfietspad.

Beeld nieuwe indeling van de rijweg tussen Zittert en Langestraat
Beeld nieuwe indeling van de rijweg tussen Zittert en Langestraat / Het technisch plan vindt u in de zijkolom van deze webpagina onder zone 5

Historiek onderhoudswerken Brusselsesteenweg 

Na de onderhoudswerken van 2007-2010 liet AWV regelmatig lokale herstellingen uitvoeren.

Overzicht van de lokale herstelling van de N9 tussen 2007 en 2010

Overzicht van de onderhoudswerken Vaal - Langestraat sinds 2007:

  • De zone 1 tussen Bergveld en Kruiskouter kreeg een onderhoudsbeurt in 2007.
  • Zone 2 tussen Vaal en Bergveld en zone 3 tussen Kruiskouter en Langestraat werden in 2009-2010 aangepakt.

In het kader van de herinrichting van 2019 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer de rijweg volledig: de hele wegopbouw (incl. fundering)- wordt verwijderd en opnieuw aangelegd.

Beelden van de huidige situatie tussen Vaal-Langestraat:
Foto's van de slechte toestand wegdek en fietspaden

Foto's van de slechte toestand wegdek en fietspaden

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.

Vragen over de werken?

Zit u tijdens de werken met vragen over dit project? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0472 18 53 21 (tijdens de kantooruren).