Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie ter voorbereiding van herinrichting Diestsesteenweg / Staatsbaan tussen Leuven en Tielt-Winge

Studie ter voorbereiding van herinrichting Diestsesteenweg / Staatsbaan tussen Leuven en Tielt-Winge

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

In 2019 is een studiebureau in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met een grootschalige studie naar de herinrichting van de gewestweg Leuven - Diest (N2) tussen “de Kop van Kessel-Lo” (Leuven) en de stelplaats van De Lijn in Kraasbeek (Tielt-Winge). Het resultaat van de studie wordt een integraal ontwerp voor de weginfrastructuur en de riolering van het 15,4 km lange stuk steenweg

 

Bij elke stap van het studie- en ontwerptraject zal Wegen en Verkeer de lokale besturen van Leuven, Lubbeek en Tielt-Winge betrekken. De bedoeling is om uiteindelijk tot een gedragen ontwerp te komen dat zo goed mogelijk voorziet in de behoeften van de omgeving en van de gebruikers. 

 

Zes segmenten

Het project bestrijkt drie gemeenten en een lappendeken van stedelijk gebied, dorpskernen en landelijk “buitengebied” dat ruwweg kan ingedeeld worden in deze zes segmenten:

Vijf segmenten studie Diestsesteenweg / Staatsbaan

Startdatum herinrichting niet bekend

Vandaag zijn er geen kredieten gebudgetteerd voor de realisatie van het project, dus we kunnen niet zeggen wanneer of waar de herinrichting zou starten. Echter, als er belangrijke stappen gezet worden in de studie, vergunnings- of andere procedures starten, informatiemomenten georganiseerd worden, … zal Wegen en Verkeer dat melden op deze webpagina

 

Fietsinfrastructuur volgens de huidige normen

De Diestsesteenweg (in Lubbeek en Tielt-Winge heet die de “Staatsbaan”) heeft over het grootste deel van het tracé tussen Kessel-Lo en Tielt-Winge een rijstrook per rijrichting, maar er is daarnaast ook veel onbenut asfalt, vaak in de vorm van een middenrijstrook die hier en daar als afslagstrook gebruikt wordt maar op de meeste plaatsen helemaal niet gebruikt wordt. 

 

De fietser moet het vandaag op veel stukken van de steenweg doen met een niet-gescheiden fietspad dat vaak smaller is dan de handboeken van Wegen en Verkeer voorschrijven. Daarom plant het agentschap in Lubbeek en in Tielt-Winge in afwachting van de grote herinrichting verbeteringen op de kortere termijn (lees verder). Een heel belangrijke doelstelling van de voorliggende doelstelling zal zijn om de fietsers tussen Leuven en Tielt-Winge een veilige en aangename doorgang te verzekeren. Dat betekent concreet bredere en verhoogde of fysiek gescheiden fietspaden, en beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers waar dat nodig en logisch is, over het hele tracé.  

 

Meer en stipter openbaar vervoer

Naast verkeersveiligheid en de doorstroming van het autoverkeer, is een even belangrijke doelstelling van de herinrichting de upgrade van de Diestsesteenweg / Staatsbaan tot een “hoogwaardige openbaar vervoersas”

Vandaag is de Diestsesteenweg / Staatsbaan al een belangrijke verbindingsas voor de bussen van De Lijn. De Lijn 370 tussen Leuven Gasthuisberg en het treinstation van Diest, de sneldienst 475 en een tiental andere lijnen met meer lokale, fijnmazige verbindingsfuncties maken al druk gebruik van de steenweg. 

De Lijn is van plan om, met het oog op de doelstellingen rond “basisbereikbaarheid” van de Vlaamse Regering, de kwaliteit van het busaanbod op de Diestsesteenweg op te voeren. Dat betekent niet alleen dat er meer bussen zullen rijden, maar ook dat die bussen stipter zullen aankomen. Die doelstelling zal gehaald worden door bijvoorbeeld vrije busbanen aan te leggen of door te werken met systemen van “busbeïnvloeding” aan kruispunten - waarbij verkeerslichten op groen springen als een bus een kruispunt nadert.    

Wegen en Verkeer nam in 2019 alvast maatregelen om het busverkeer richting Leuven wat vlotter te maken. Na twee testperiodes voerde het een systeem van “verkeersdosering” in, waarbij de regeling van de verkeerslichten zodanig aangepast werd, dat de rij wachtende auto’s die ‘s ochtends de stad inrijden, aanschuift voor het kruispunt van de Borstelstraat / Rerum Novarumlaan. Voor dat kruispunt is er een busbaan voor het stadinwaartse busverkeer, en op die manier wordt die veel intensiever gebruikt en rijden de bussen stipter.

Wegprofiel aangepast aan omgeving en snelheidsregime

In zijn huidige toestand heeft de Diestsesteenweg / Staatsbaan een relatief brede rijweg, ook in de dorpskernen die hij doorkruist. Een belangrijke doelstelling van het project is om de rijweg beter aan te passen aan de omgeving en het snelheidsregime. Op veel plaatsen zal hij daardoor smaller zijn dan in de huidige toestand.  

In overeenstemming met de ontwerprichtlijnen van Wegen en Verkeer, zal de weg in de dorps- en handelskernen wat smaller zijn en zullen er aan het begin van een kern “poorteffecten” (asverschuivingen, verkeerseilanden, …) gecreëerd worden zodat automobilisten spontaan hun snelheid aanpassen. 

 

Kruispunten: veilig voor alle weggebruikers en zo vlot mogelijk autoverkeer

Je hoeft het de omwonenden - en de pendelaar die regelmatig met de wagen naar Leuven komt - niet te vertellen: in Kessel-Lo is er tijdens de drukke momenten zoveel autoverkeer, dat bepaalde kruispunten volledig vastlopen en dat er lange files staan op de Diestsesteenweg en de zijstraten. 

Niet alleen in Kessel-Lo, ook verderop is er een probleem van congestie van het autoverkeer op bepaalde stukken van de Diestsesteenweg / Staatsbaan. Dat komt voor een groot deel door automobilisten die de verkeersdrukte op de E314 willen omzeilen via de steenweg. En de omwonenden van de straten in de omgeving van de steenweg ondervinden overlast van het sluipverkeer dat de Staatsbaan omzeilt en hun weg zoekt door hun landelijke woonstraten. 

Terwijl de eerste prioriteit van de herinrichting zal zijn om de verkeerssituatie voor de zachte weggebruikers veiliger te maken, zal er daarnaast zeker ook aandacht zijn voor de vlotte afwikkeling van het autoverkeer op de steenweg.

Meer groen en barrière-effect steenweg verminderen

Wegen en Verkeer zal, waar dat mogelijk is, meer groen aanplanten langs de steenweg. De ontwerpers zullen ook aandacht hebben voor verbindingen met groene gebieden of zones van erfgoedkundige waarde. In de huidige toestand is de overgang van een groen gebied of een erkend dorpsgezicht naar de steenweg immers vaak heel hard en komt het erop neer dat de steenweg de (ecologisch of erfgoedkundig) waardevolle ruimte verstoort. In de studie zal er voor bepaalde plaatsen onderzocht worden hoe we dat barrière-effect kunnen verminderen, bijvoorbeeld door meer groen aan te planten of aangepaste materialen te gebruiken. 

Verbeteringen in afwachting van de grote herinrichting in Lubbeek en Tielt-Winge

In afwachting van de grote herinrichting die het onderwerp uitmaakt van de studie, neemt Wegen en verkeer in 2021 en 2022 maatregelen in Lubbeek en Tielt-Winge (en samen met de ingrepen in Tielt-Winge ook in Bekkevoort) om het busverkeer al wat vlotter te trekken. In Lubbeek komt er een stuk busbaan bij en worden er verkeerslichten geplaatst met een systeem van “busbeïnvloeding” (waarbij het licht op groen springt als er een bus nadert). Op bepaalde plaatsen zullen we de fietspaden verbreden, vijf oversteekplaatsen rusten we uit met een verkeerseiland (zodat voetgangers beter zichtbaar worden en ook minder mobiele mensen gemakkelijk kunnen oversteken) en we plaatsen verkeerslichten op het kruispunt van Geestbeek / Melkerijstraat. 

Lees hier meer over de geplande werken van Wegen en Verkeer in Lubbeek. Binnenkort publiceren we ook een pagina over de maatregelen die we zullen nemen in Tielt-Winge en Bekkevoort. Die zal te vinden zijn via www.wegenenverkeer.be/tielt-winge en www.wegenenverkeer.be/bekkevoort.