Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie naar herinrichting van Ninoofsesteenweg

Studie naar herinrichting van Ninoofsesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Studie naar herinrichting in Dilbeek, Roosdaal en Lennik

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt sinds de zomer van 2018 de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8), tussen de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het kruispunt met de Omer de Vidtslaan in Roosdaal. Deze afstand bedraagt 14 kilometer. Deze gewestweg loopt door Dilbeek, Roosdaal en Lennik. De Ninoofsesteenweg is een typische Belgische "steenweg" die dwars door dorpskernen en woongebieden loopt.

Een studiebureau maakt in eerste instantie voorontwerpen op voor de herinrichting. Er is vandaag nog geen concept uitgetekend voor de toekomstige Ninoofsesteenweg. Wanneer het eerste voorontwerp afgewerkt is, of wanneer de eerste werken zullen starten is vandaag nog niet geweten. Zodra daar meer nieuws over is, zal u dat kunnen lezen op deze webpagina.

In 2017 werd anderhalve kilometer van de Ninoofsesteenweg al heringericht. Die herinrichting begon van aan het kruispunt met de Omer de Vidtslaan tot aan het kruispunt met de gemeentegrens met Ninove. Wegen en Verkeer legde er veilige en vrijliggende fietspaden. Daarnaast werden enkele gevaarlijke kruispunten volledig opnieuw aangelegd en werd er een veiliger en overzichtelijker wegbeeld gecreëerd voor alle weggebruikers.

 

Wegen en Verkeer heeft in het voorjaar van 2020 een eerste concept en een voorstel-van-stappenplan aan de gemeentebesturen van Dilbeek, Roosdaal en Lennik bezorgd. In juni 2020 is er een nieuwe overlegronde gepland met de gemeentebesturen - die krijgen inspraak in iedere stap van het studie- en ontwerpproces. Het project van de Ninoofsesteenweg bevindt zich in volle voorbereidingsfase, dus vandaag kunnen we nog niet zeggen waar en wanneer er eerst gewerkt zal worden.  

 

Project bestaat uit vier delen

Het projectgebied is gevarieerd. Daarom heeft Wegen en Verkeer de projectzone opgedeeld in vier delen.

  • Deel 1: Kern van Dilbeek
  • Deel 2: Overgangsgebied
  • Deel 3: Kern van Schepdaal
  • Deel 4: Lennik en Roosdaal

Verkeersveiligheid en levenskwaliteit centraal

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd, door het Agentschap Wegen en Verkeer en door studiebureaus (in opdracht van Wegen en Verkeer). Het studiebureau dat het ontwerp voor de herinrichting zal uittekenen, zal eerst de bevindingen van de voorgaande studies analyseren. Daarna wordt er een voorontwerp opgemaakt met een aantal concrete doelstellingen rond verkeersveiligheid en de verbetering van de openbare ruimte.

  • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
  • Verbetering van de levenskwaliteit langs de Ninoofsesteenweg
  • Vlotter busverkeer om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken
  • Ontmoediging van sluipverkeer langs gemeentewegen
  • Herinrichting van gevaarlijke kruispunten

De volledige vernieuwing van de riolering onder de Ninoofsesteenweg maakt ook deel uit van de lopende studie. Het studiebureau zal de bestaande riolering onderzoeken en bekijken hoe een nieuw rioleringsstelsel aangelegd kan worden. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij regen- en afvalwater apart zullen worden afgevoerd.

Veilige fietsinfrastructuur

Wat betreft de fietsinfrastructuur, is het voorstel van Wegen en Verkeer om prioriteit te geven aan de zones waar vandaag geen fietspaden liggen. 

Hoe de fietspaden er over het hele traject precies zullen uitzien (hoe breed, gescheiden, verhoogd, etc.), zal nog verder uitgewerkt worden. Waarschijnlijk zullen de ontwerpprincipes van Wegen en Verkeer voor fietspaden langs gewestwegen gevolgd worden. Dat betekent in grote lijnen dat binnen de bebouwde kom (waar auto’s max. 50 km/u mogen rijden) het fietspad naast de rijweg, maar verhoogd, en buiten de bebouwde kom afgescheiden van de rijweg, zal aangelegd worden.  
 

Vlotter openbaar vervoer

Een belangrijke doelstelling van het project is om het busverkeer vlotter te laten rijden, zodat de bus een interessanter alternatief wordt, en meer mensen uit de ruime regio hun wagen zullen laten staan om de bus te nemen. De Lijn is van plan om n.a.v. het nieuwe beleid rond “basisbereikbaarheid” de frequentie te verhogen van het busverkeer op de Ninoofsesteenweg. Tijdens de spitsuren zullen er per rijrichting minstens twaalf bussen per uur over de steenweg rijden. Als we willen dat die bussen vlot rijden, zal Wegen en Verkeer als wegbeheerder de inrichting van de Ninoofsesteenweg daarop moeten afstemmen. 

Concreet zal Wegen en Verkeer op bepaalde plaatsen busbanen aanleggen. Op bepaalde kruispunten zal ook de inrichting van het kruispunt en de regeling van de verkeerslichten zodanig afgestemd worden, dat de bussen er vlot voorbij geraken. 

 

Sluipverkeer tegengaan

Door de files op de Ninoofsesteenweg zoeken vandaag veel automobilisten om hun weg via de zijstraten en het lokale wegennet. Een belangrijke doelstelling van het project van de herinrichting is dan ook om het sluipverkeer tegen te gaan. Dat kunnen we onder andere bereiken door de kruispunten slim in te richten, zodat het verkeer daar vlot voorbij kan rijden en zodat er geen flessenhalzen ontstaan. Het belangrijkste voorbeeld van zo'n flessenhals in de huidige situatie is het op- en afrittencomplex van de Brusselse Ring (R0) in Dilbeek (lees verder).  

Herinrichting op- en afrittencomplex in Dilbeek

De herinrichting van het op- en afrittencomplex “Dilbeek” (nr. 13) van de Ring rond Brussel (R0) maakt geen deel uit van de studie. Dat stuk van de Ninoofsesteenweg zal samen met de op- en afritten van de ring heringericht worden door De Werkvennootschap, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Regering grote en complexe mobiliteitsprojecten aanpakt.