Overslaan en naar de inhoud gaan

Ringweg rond Zoersel

Ringweg rond Zoersel

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een ringweg rond Zoersel. Die nieuwe N14 zal de dorpskern ontlasten van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N14 loopt dwars door het centrum, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dagelijks passeren er op de N14 door Zoersel ruim 15.000 voertuigen, waarvan bijna een kwart vrachtwagens. Een belangrijke oorzaak van de drukte is het naburige op- en afrittencomplex van de E34. De N14 is ook een drukke verbindingsweg tussen het hinterland (regio Hoogstraten) en de E34. Tegelijk slikt hij ook veel zwaar verkeer van en naar het industriegebied in Malle.

Het ontwerp in een notendop

Ontwerp

De ringweg zal langs het dorp van Zoersel worden aangelegd, in de daarvoor bestemde reservatiestrook. De huidige N14 krijgt zowel in het zuiden als in het noorden een aansluiting op de ring.

Enkele kenmerken van de geplande ringweg:

  • 2 X 1 rijstrook
  • 70 kilometer/uur
  • Geen verlichting (behalve bij de kruispunten)
  • Geen voetpaden
  • Geen fietspaden (fietsers worden langs de oude N14 doorheen de dorpskern geleid)
  • Ondertunneling voor auto- en fietsverkeer bij Herentalsebaan
  • Ondertunneling voor fietsers bij Salphensebaan
  • Grachten voor waterhuishouding
N14 Ring rond Zoersel

Zorg voor omgeving

De ring wordt aangelegd met respect voor de landelijke omgeving rond Zoersel en de nabijheid van beschermd gebied. Aan de binnenzijde van de ring (kant van de dorpskern) zal een geluidsberm de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken. Op tal van plaatsen langs de ring komen er maatregelen ten gunste van fauna en flora, zoals ecokokers, geluidschermen, rasters en hop-overs voor reeën, kleine zoogdieren en amfibieën.

Timing

Verdere stappen

Alvorens een schop in de grond kan moeten eerst een aantal administratieve procedures doorlopen worden. Zo moet het afschaffen en verleggen van buurtwegen administratief geregeld worden en vraagt ook de opmaak van de bouwaanvraag een grondige voorbereiding. Daarnaast zijn de onderhandelingen voor het verwerven van de noodzakelijke gronden lopende.

Buurtwegen

De administratieve procure voor het afschaffen en verleggen van een aantal buurtwegen is momenteel lopende. Een gedeelte van het dossier over de buurtwegen is door burgers juridisch aangevochten. Het dossier is nu in handen van de Raad van State, dat hierover uitspraak zal doen. Daarnaast moeten er voor het verplaatsen van enkele buurtwegen nog de nodige dossiers ingediend worden. 

Grondverwervingen en timing

Voor de aanleg van de ring moeten er ook nog grondverwervingen gebeuren. Het proces van grondverwervingen neemt doorgaans enige tijd in beslag.  De gesprekken met de perceelseigenaren lopen sinds 2017. De betrokken perceelseigenaren worden hiervoor persoonlijk gecontacteerd.

Van zodra de grondverwervingen aan de Herentalsebaan zijn afgerond en de bouwvergunning is verleend, kunnen de nutswerken voor het verdiepen van de Fluxys-leiding in de buurt starten. Eens alle grondverwervingen afgerond zijn, kan vervolgens het archeologisch onderzoek starten dat steeds aan een dergelijk project vooraf gaat. Na het archeologisch onderzoek zullen de nutsmaatschappijen leidingen verplaatsen en vernieuwen. 

Wanneer de werken aan de ringweg zelf kunnen starten, is momenteel nog niet bekend. De timing is grotendeels afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsgesprekken en het verloop van de vergunningsprocedure.

Blijf op de hoogte

Communicatie

We willen u bij iedere stap van het proces op de hoogte houden van de vorderingen. Een eerste keer zal zijn bij het indienen van de bouwaanvraag. Dan zullen we u informeren over de plannen voor de nieuwe ring, het ontwerp, de impact en de timing van het project. Daarna zullen we u uiteraard ook tijdig en geregeld op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in dit project. Zo zal voor de start van de werken uiteraard nog uitgebreid gecommuniceerd worden over hoe we de werken aanpakken en welke hinder deze met zich meebrengen.