Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombouw N49 tot A11 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Westkapelle

Ombouw N49 tot A11 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Westkapelle

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

West-Vlaanderen

Plaats

De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg, de A11 (die aansluit op de A11 die de N31 in Brugge verbindt met de N49 in Knokke-Heist). Het wegvak tussen Antwerpen en Zelzate is ondertussen al aangepast tot autosnelweg E34. Nu moet hetzelfde gebeuren met het wegvak tussen Zelzate en Westkapelle. Dat betekent ook een aantal belangrijke wijzigingen voor de N49 tussen Damme (Den Hoorn Sint-Rita) en Westkapelle.

Waarom bouwen we de N49 om tot snelweg?

Het gemengde verkeer op de N49 (fietsers, landbouwverkeer, autoverkeer aan 90km/u) en de verschillende kruispunten (al dan niet met lichten) leiden vandaag tot onveilige situaties. Om de N49 veiliger en vlotter te maken, zullen we het lokale en doorgaande verkeer scheiden. Voor het lokale verkeer bouwen we aangepaste infrastructuur naast, over en onder de N49. Alle kruispunten en rechtstreekse aansluitingen op de N49 moeten verdwijnen. De N49 zelf wordt een snelweg met een maximumsnelheid van 120 km/u. Die snelweg op- en afrijden doe je aan een beperkt aantal op- en afritten.

Concreet voor de zone Den Hoorn tot Westkapelle betekent dit dat  je in de toekomst in Maldegem (N44) of Westkapelle de N49 kan op- en afrijden. Een parallelweg langs de N49 vangt het lokale verkeer op en zorgt voor de ontsluiting van woningen en bedrijven. Deze sluiten nu rechtstreeks aan op de N49. Langs de parallelweg komen vrijliggende fietspaden.

Hoe ziet het ontwerp eruit tussen Den Hoorn en Westkapelle?

N49 ombouw tot autosnelweg Den Hoorn tot Westkapelle - tracé

N49 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Lapscheure

Voor dit deelproject is de omvorming al gerealiseerd met een parallelweg langs de noordzijde van de N49.

N49 van Lapscheure tot Hoeke

Deelproject Hoeke

In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de parallelweg ter hoogte van Hoeke via de bestaande brug aan de Oude Westkapellestraat werd omgeleid.

Streefbeeld Hoeke 2004

Streefbeeld Hoeke 2004

Na de uitvoering van de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werd beslist om dat streefbeeld aan te passen.
Er zal een nieuwe brug op maaiveldniveau worden gebouwd over de Damse Vaart zodat de parallelweg aan de noordzijde van de N49 via die nieuwe brug over de vaart kan. Het voordeel van deze oplossing is dat het verkeer op de parallelweg  niet in het centrum van Hoeke moet passeren en de bestaande brug enkel voor lokaal verkeer moet functioneren.  

Gekozen tracé Hoeke met aanpassing streefbeeld (2015)

Gekozen tracé Hoeke met aanpassing streefbeeld (2015)

In het ontwerp zat wel nog een knelpunt: de nieuw aan te leggen parallelweg over de Damse Vaart ligt op maaiveldniveau waardoor je een gelijkgronds kruispunt creëert met het drukke fietsverkeer op de Damse Vaart Noord. Om de veiligheid nog te verbeteren werd besloten om fietsers op de Damse Vaart Noord via een fietskoker (een betonnen U-bak) onder de bruggen door te leiden.

N49 Fietskoker Damse Vaart Noord

Fietskoker Damse Vaart Noord

Ondertussen is het definitieve ontwerp in de eindfase.  De onteigeningsprocedure is momenteel lopende. Daarna kan het dossier worden aanbesteed.  Een precieze startdatum voor de werken is nog niet gekend aangezien we moeilijk kunnen inschatten hoe lang die te doorlopen procedures in beslag nemen.

Op 16 december 2019 werden voorbereidende werken gestart: er werd een tijdelijke dam aangelegd in de Damse Vaart. Die dam zal ongeveer 4 jaar blijven liggen en heeft als doel om grondig studiewerk te doen in voorbereiding van de bouw van de eigenlijke brug over de Damse Vaart. Vanop de dam kunnen sonderingen worden uitgevoerd om de ondergrond te onderzoeken. Aangezien de ondergrond hier van slechte kwaliteit is moet de grond zich kunnen ‘zetten’. Het gewicht van de tijdelijke dam versnelt dit zettingsproces. Wanneer de eigenlijke brug wordt gebouwd en de parallelweg langs de N49 wordt aangelegd, zal de tijdelijke dam door de aannemer gebruikt worden als doorgangsweg (zo moet de aannemer niet langs het oude brugje van Hoeke of langs de N49).  

Deelproject Lapscheure

In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat waarbij die tunnel ten westen ligt van het huidige tracé van de Vredestraat.

N49 Streefbeeld Lapscheure (2004)

Streefbeeld Lapscheure (2004)

In de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werden naast dit streefbeeld model nog 13 andere varianten onderzocht op hun milieueffecten en ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid. De Vlaamse Overheid koos als voorkeursalternatief de versie waarbij de N49 op het huidige tracé op maaiveldniveau blijft waarbij de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat maar dan niet terug aansluit op de Vredestraat maar op de Lapscheurestraat (buiten de dorpskern).  Dit heeft als voordeel dat het verkeer tussen Damme en Knokke-Heist niet door de dorpskern van Lapscheure hoeft te rijden. Het deel van de Vredestraat waar de school ligt wordt bovendien doodlopend en dus verkeersluw. Een andere reden die heeft meegespeeld in de keuze voor dit alternatief was de goede score op financiële en technische haalbaarheid. 

N49 Gekozen tracé Lapscheure met aanpassing streefbeeld (2015)

Gekozen tracé Lapscheure met aanpassing streefbeeld (2015)

N49 Zicht vanop Vredestraat die in een tunnel onder de N49 door gaat

Zicht vanop Vredestraat die in een tunnel onder de N49 door gaat

Ondertussen is het definitieve ontwerp afgerond en goedgekeurd. Het fietspad in de tunnel werd wel nog aangepast: in plaats van fietspaden aan beide zijden van de weg werd gekozen voor een verhoogd liggend dubbelrichtingsfietspad langs de noordkant om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. 

N49 Aangepast ontwerp tunnel Vredestraat met dubbelrichtingsfietspad aan noordkant

Aangepast ontwerp tunnel Vredestraat met dubbelrichtingsfietspad aan noordkant 

De onteigeningsprocedure moet nog opstarten.  Wanneer de grondinname is afgerond kan het dossier worden aanbesteed. Een precieze datum voor de start van de werken is nog niet gekend aangezien dat afhankelijk is van het verloop van die procedures.

Deelproject Nonnendijk

De Nonnendijk takt vandaag al niet meer aan op de N49 maar op de parallelweg. Na de omvorming van de N49 tot autosnelweg zullen fietsers de autosnelweg kunnen dwarsen via de tunnel aan de Vredestraat of de tunnel aan de Waterpolder. Maar tussen die twee tunnels ligt een te grote afstand voor fietsers. Er zal daarom ook een fietstunnel worden aangelegd ter hoogte van de Nonnendijk. Momenteel wordt nog onderzocht of die tunnel enkel toegankelijk moet zijn voor fietsers of ook voor landbouwverkeer. 

N49 van Hoeke tot Westkapelle

De parallelweg sluit via een rotonde aan op de N376 Dudzelestraat. Van daar uit kun je via de grote rotonde op de N49 doorrijden naar Knokke of via het complex A11-N49 naar Antwerpen of naar Brugge. Deze werken zijn momenteel in uitvoering in het kader van de aanleg van de A11. Dit deel van de parallelweg zal in gebruik genomen worden in 2017.

N49 Westkapelle - Hoeke