Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N32 Brugsesteenweg/Bruggesteenweg in Roeselare en Hooglede

Herinrichting N32 Brugsesteenweg/Bruggesteenweg in Roeselare en Hooglede

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

West-Vlaanderen

Plaats

Herinrichting van de N32 Brugsesteenweg/Bruggesteenweg op grondgebied Roeselare en Hooglede om zowel de doorstroming als de veiligheid te verbeteren. 

De N32 Brugsesteenweg / Bruggesteenweg heeft 2 functies: toegangsweg naar de stad Roeselare, maar ook ontsluitingsweg voor bedrijven en winkels langs de N32.
Gevolg: veel files op piekmomenten door vele ‘linksaf’ bewegingen en overstekende voetgangers en conflicten met fietsers ter hoogte van de in- en uitritten van winkels

In 2005 werd al een streefbeeldontwerp opgemaakt door de provincie (toen wegbeheerder) maar die werd nooit uitgevoerd. Ondertussen is de weg in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Sinds 2005 zijn er heel wat ruimtelijke ontwikkelingen bijgekomen en is het verkeer enorm toegenomen. Daarom heeft AWV in 2016 een nieuwe mobiliteits- en verkeersstudie laten uitvoeren om te kijken welke maatregelen kunnen genomen worden om de doorstroming op de N32 te verbeteren, in het bijzonder voor het openbaar vervoer. 

Het onderzoeksgebied omvat de N32 vanaf de ovonde R32/N32 in Hooglede tot aan de rotonde K. Leopold III-laan in Roeselare. Het volledige tracé werd opgedeeld in 3 deelgebieden.

Klankbordgroep

Bij de start van de studie werd een klankbordgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van handelaars, bedrijven, bewoners en weggebruikers (fietsers, gebruikers openbaar vervoer, autobestuurders, vrachtwagentransport, …). Samen met deze groep werden knelpunten in kaart gebracht en mogelijke oplossingen besproken.
De deelnemers van de klankbordgroep waren vragende partij voor:

 • praktisch haalbare en niet te ingewikkelde oplossingen,
 • een test van de oplossingen op het terrein vóór de definitieve inrichting.

Nieuwe oplossingen nodig

De oplossingen uit het streefbeeldontwerp van 2005 waren:

 • aanleg van ventwegen
 • rotondes
 • gesloten middenbermen

Maar sinds 2005 zijn er heel wat ruimtelijke ontwikkelingen bijgekomen en is het verkeer sterk toegenomen. De maatregelen die toen aangereikt werden, bieden in de
huidige en toekomstige context geen oplossing meer. Daarom werden andere varianten onderzocht en besproken met de klankbordgroep. Later worden deze in detail uitgewerkt in de projectnotastudie.

Toekomstbeeld N32

DEELGEBIED 1: vanaf ovonde R32/N32 tot aan rotonde Wijnendalestraat 

Knelpunten:

 • Moeilijke doorstroming stadin- en staduitwaarts
 • Voetpaden te smal
 • Weinig aantrekkelijke fiets- en voetgangersoversteekplaatsen
 • Fietsers niet altijd zichtbaar door geparkeerde wagens langs N32

Voorgestelde oplossingen op lange termijn:

N32 Brugsesteenweg Roeselare-Hooglede Deelgebied 1
 • ‘Turbo-ovonde’: verkeer uit Roeselare-centrum moet keuze maken bij het oprijden van de ovonde (rechtdoor of afslaan?). Mogelijkheid om bypass aan te leggen t.h.v. Van Marcke wordt onderzocht in projectnotastudie.
 • Aparte busbaan (zowel stadin- als staduitwaarts) waar nu parkeerstroken zijn op de N32. Op de ovonde rijdt de bus op de buitenste rijstrook, verkeer dat rechtsaf wil naar de E403 moet inweven op de busbaan.
 • Vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg.

 • Gesloten middenberm tussen de turboovonde en rotonde Wijnendalestraat met plaatselijke doorsteken
 • Links afslaan van firma Deceuninck richting E403 (voor kruispunt met Liebeekstraat) is mogelijk om rotonde te ontlasten.
 • T-kruispunt t.h.v. Liebeekstraat voor de ontsluiting van het achterliggende industrieterrein.
 • Aparte linksafslagstrook in middenberm van N32 voor wie de Liebeekstraat wil inrijden komende van de ovonde.
 • Geen voorrang meer voor fietsers op de rotonde Wijnendalestraat. De huidige rotonde blijft wel behouden.
N32 Brugsesteenweg Roeselare - Hooglede 3D beeld deelgebied 1

Dit is slechts een referentiebeeld. De precieze invulling van groen en verlichting moet nog verder onderzocht worden in de projectnotastudie. 

DEELGEBIED 3: vanaf de Rotsestraat tot aan de rotonde Kon. Leopold III-laan

Knelpunten:

 • Moeilijke doorstroming stadinwaarts
 • Bussen in de file tijdens piekmomenten
 • Geen veilige oversteek voor fietsers
 • Te smalle of ontbrekende voetpaden
 • Aanliggende fietspaden zorgen voor conflicten door geparkeerde voertuigen en aan in- en uitritten van parkings

Voorgestelde oplossingen op lange termijn:

N32 Brugsesteenweg deelgebied 2
 • Aparte busbaan stadinwaarts.
 • Vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg.
 • Brede voetpaden aan beide kanten van de weg.
 • Overrijdbare middenbermen met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op groene middeneilanden.
 • Kruispunt met de Rotsestraat: via een linksafslagstrook in de middenberm van de N32 kan men de Rotsestraat inrijden. Linksaf vanuit Rotsestraat is niet meer mogelijk.
 • Parkeren langs de N32 wordt ontmoedigd om de zichtbaarheid en doorstroming te verbeteren.
 • In- en uitritten van winkels worden zo veel mogelijk uit elkaar gehaald om kruisend verkeer te vermijden.
 • De rotonde aan de K. Leopold III-laan blijft behouden.
N32 Brugsesteenweg Roeselare - Hooglede 3D deelgebied 2

Dit is slechts een referentiebeeld. De precieze invulling van groen en verlichting moet nog verder onderzocht worden in de projectnotastudie. 

DEELGEBIED 3: vanaf de Rotsestraat tot aan de rotonde Kon. Leopold III-laan

Knelpunten:

 • Moeilijke doorstroming stadinwaarts
 • Bussen in de file tijdens piekmomenten
 • Geen veilige oversteek voor fietsers
 • Te smalle of ontbrekende voetpaden
 • Aanliggende fietspaden zorgen voor conflicten door geparkeerde voertuigen en aan in- en uitritten van parkings

Voorgestelde oplossingen op lange termijn:

N32 Brugsesteenweg Roeselare - Hooglede Deelgebied 3
 • Aparte busbaan stadinwaarts.
 • Vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg.
 • Brede voetpaden aan beide kanten van de weg.
 • Overrijdbare middenbermen met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op groene middeneilanden.
 • Kruispunt met de Rotsestraat: via een linksafslagstrook in de middenberm van de N32 kan men de Rotsestraat inrijden. Linksaf vanuit Rotsestraat is niet meer mogelijk.
 • Parkeren langs de N32 wordt ontmoedigd om de zichtbaarheid en doorstroming te verbeteren.
 • In- en uitritten van winkels worden zo veel mogelijk uit elkaar gehaald om kruisend verkeer te vermijden.
 • De rotonde aan de K. Leopold III-laan blijft behouden.
N32 Brugsesteenweg Roeselare - Hooglede 3D Deelgebied 3

Dit is slechts een referentiebeeld. De precieze invulling van groen en verlichting moet nog verder onderzocht worden in de projectnotastudie. 

Verdere stappen

Voor we met de definitieve herinrichting van de N32 kunnen starten, moeten de plannen in detail worden uitgewerkt. Dit gebeurt in de projectnotastudie. Het studiebestek wordt opgemaakt in 2018 en aanbesteed in 2019. De wegenwerken van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) worden gecombineerd met rioleringswerken in opdracht van de stad Roeselare. De studie voor deze rioleringswerken wordt samen genomen met de projectnotastudie.
Het zal dus nog enkele jaren duren voor de weg volledig heringericht is. Op korte termijn willen we de situatie verbeteren aan de hand van een aantal ‘quick wins’.

Quick Wins

Proefopstelling turbo-ovonde

WAT? Verkeer komende van Roeselare moet vooraf keuze maken (rechtdoor of afslaan?) bij oprijden van de rotonde. Deze maatregel gebeurt door een minimale aanpassing van het wegdek en de wegmarkering.
WANNEER? Uitgevoerd in april 2018. 
WIE? Agentschap Wegen en Verkeer 

N32 Brugsesteenweg Roeselare - Hooglede Quick Win turborotonde
 • Gedeeltelijke aanleg aparte busbaan tussen ovonde en rotonde Wijnendalestraat
  WAT? Staduitwaarts wordt de huidige parkeerstrook vanaf de bushalte Epsom tot aan de ovonde als busstrook ingeschakeld om de doorstroming van de bus te verbeteren. 
  WANNEER? Werd uitgevoerd in april 2018.
  WIE? Agentschap Wegen en Verkeer
   
 • Parkeerverbod langs N32 tussen rotonde Wijnendalestraat en Rolariusweg
  WAT? Plaatselijk parkeerverbod langs beide zijden van de weg om zichtbaarheid op de in- en uitritten van de handelszaken te verbeteren en de veiligheid en doorstroming te verhogen.
  WANNEER? Werd uitgevoerd in september 2018.
  WIE? Stad Roeselare
   
 • Parkeerverbod langs N32 tussen Rolariusweg en rotonde K. Leopold III-laan
  WAT? Verdwijnen van parkeerstroken (waar mogelijk) om zichtbaarheid op de in- en uitritten van de handelszaken te verbeteren en de veiligheid en doorstroming te verhogen. Ter hoogte van rijwoningen blijven parkeerplaatsen behouden.
  WANNEER? Werd uitgevoerd in september 2018.
  WIE? Stad Roeselare
   
 • Proefopstelling centrale bushalte met fietsen voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het Mammoetcenter
  WAT? De 2 bestaande bushaltes (De Leye en Wijnendale) worden samengesmolten tot 1 bushalte t.h.v. het Mammoetcenter, met een busperron langs beide zijden van de weg. De huidige voetgangersoversteekplaatsen blijven behouden, tussen de oversteekplaatsen wordt de middenberm gesloten met betonblokken. De fietspaden worden achter het busperron en de oversteekplaatsen aangelegd.
  WANNEER? Werken uitgevoerd in mei 2018.
  WIE? Agentschap Wegen en Verkeer
   
 • Aanleg aparte busbaan stadinwaarts vanaf Rotsestraat tot aan rotonde Leopold III-laan
  WAT? Een aparte busbaan stadinwaarts moet de doorstroming van de bus verbeteren.
  WANNEER? Werken zijn voorzien in 2020
  WIE? Agentschap Wegen en Verkeer 
   
 • Beveiliging fietsoversteek ter hoogte van Rotsestraat.
  WAT? Aanleg van verhoogde middeneilanden om de bestaande fietsoversteek te beveiligen. De linksafslagbeweging vanuit de Rotsestraat blijft voorlopig nog behouden.
  WANNEER? Werken uitgevoerd in juni 2018.
  WIE? Agentschap Wegen en Verkeer