Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Oost-Vlaanderen

Plaats

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle.

Hoe ver staat het project?

De eerste stap naar een nieuw op- en afrittencomplex, is onderzoeken waar het nieuwe knooppunt het beste kan komen. We werken hiervoor in twee stappen: met een strategisch planMER en een geïntegreerde planMER/RUP(ruimtelijk uitvoeringsplan)-procedure. Het strategisch planMER had een verkennend doel. Alle mogelijke alternatieven zijn in kaart gebracht en er is een eerste trechtering gebeurd. 

Van de 3 mogelijke locaties zijn er 2, namelijk de huidige en de locatie ten oosten van het huidige op- en afrittencomplex (locatie van de dienstenzone) overgebleven. Het tweede planMER  zal de mogelijke varianten op de twee resterende locaties verder onderzoeken in een procedure die volledig geïntegreerd is in de RUP-procedure.

Het opsplitsen in twee procedures heeft  te maken met de complexiteit van het project enerzijds, en met de wijziging in de wetgeving van de RUP-procedure anderzijds (Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geïntegreerd worden). De nieuwe wetgeving is dus nu van kracht en zal voor dit project toegepast worden.

Strategisch plan-MER

Alle voor- en nadelen van verschillende locaties zijn in kaart gebracht. Verschillende scenario’s zijn meegenomen in het strategisch planMER (planmilieueffectenrapport). Per locatie is ook afgetoetst hoe de bedrijvenzone Drongen I op een vlotte en veilige manier kan ontsloten worden en hoe het doorgaand verkeer op de N466 kan gestuurd worden. Kortom, in deze fase lagen heel wat scenario's op tafel om onderzocht te worden in het plan-MER. Een samenvatting van het onderzoek dat is gevoerd om tot de verschillende varianten te komen, kun je hier downloaden.

Kennisgevingsnota strategisch planMER

In de kennisgevingsnota zijn de verschillende alternatieven beschreven, is uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart zijn gebracht en op welke manier. De kennisgevingsnota lag van 1 februari 2018 tot en met 2 maart 2018 ter inzage.

Resultaat strategisch planMER

Het strategisch planMER is zo goed als af. Hierin lagen 3 locaties voor het toekomstige op-en afrittencomplex voor. Na het strategisch planMER valt de locatie ter hoogte van de bedrijvenzone in Drongen I af. We gaan verder met de twee overige locaties: die ter hoogte van het parkeerterrein en tankstation in Drongen en die ter hoogte van het bestaande op- en afrittencomplex. Per locatie zijn nog verschillende varianten mogelijk. 

PlanMER en RUP-procedure

De volgende stap is de opstart van een nieuw planMER, gekoppeld aan een ruimtelijk uitvoeringsplan.  Meer info over deze procedure vind je hier

Communicatie

Communicatie strategisch planMER

Op 9 juni 2017 vond een infovergadering plaats. De presentatie bevat het traject dat tot nu toe afgelegd is en de verschillende varianten (zie hieronder). Na de infovergadering zijn er rondetafelgesprekken geweest met een 40-tal bewoners en ondernemers die nog vragen en suggesties hadden. We zijn aan de slag gegaan met de feedback en hebben nog twee extra varianten onderzocht. Er zijn ook bijkomende verkeerstellingen gebeurd. Hieronder vindt u de link naar de presentatie, het verslag van het extra onderzoekswerk en de presentatie van de feedbackvergadering hierover: 

Communicatie planMER en RUP-procedure

Van zodra deze procedure opgestart wordt, zullen we een infomoment organiseren om de om toe te lichten waar we staan met het project en hoe we de communicatie en participatie gaan aanpakken.