Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspadendossier N367 in Jabbeke en Oudenburg

Fietspadendossier N367 in Jabbeke en Oudenburg

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

West-Vlaanderen

Plaats

De N367 maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk en is dus een belangrijke verbindingsweg voor fietsverkeer van en naar het werk en school. De aanliggende fietspaden voldoen echter niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Over een afstand van 4 kilometer zal de N367 daarom worden heringericht, vanaf de Brugsesteenweg huisnummer 124 in Roksem (Oudenburg) tot aan de Gistelsteenweg huisnummer 431 in Jabbeke.

 

Herinrichting N367

Voor de herinrichting van de N367 in kader van het fietspadendossier liggen een aantal principes vast:

 • De huidige zones van 50 km/u en 70 km/u blijven ongewijzigd.
 • In de zones waar 70 km/u per uur geldt, komen er aan beide kanten van de N367 vrijliggende enkelrichtingsfietspaden. In de zone waar 50 km/u geldt, worden verhoogde aanliggende fietspaden aangelegd. Om deze veilige fietspaden te kunnen realiseren zullen gedeeltelijke onteigeningen moeten gebeuren langs de straatkant.
 • Rechtstreekse toegangen van percelen (huizen, handelszaken, bedrijven,…) op de N367 blijven behouden maar moeten voldoen aan de normen en dus eventueel aangepast worden.
 • Er komen op de N367 middengeleiders waar er een overgang is van 70 km/u naar 50 km/u om de snelheid af te remmen. Die middengeleiders zullen waar nodig overrijdbaar zijn.
Wegprofiel zone 50 km/u

Wegprofiel zone 50 km/u

Overgang zone 50 km/u naar 70 km/u

Wegprofiel overgang 50 km/u naar 70 km/u

Wegprofiel zone 70 km/u

Wegprofiel zone 70 km/u

Wegprofiel 70 km/u met grachten

Wegprofiel 70 km/u met grachten

Rioleringswerken

Momenteel ligt in het projectgebied een gemengde riolering. Stad Oudenburg heeft al beslist dat zij van de gelegenheid gebruik zullen maken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. De gemeente Jabbeke doet nog onderzoek naar de staat van de huidige gemengde riool. Hierover wordt nog een beslissing genomen.

Er zullen afkoppelingen op privaat domein noodzakelijk zijn. De woningen dienen het regenwater en vuil water gescheiden aan te sluiten op het nieuwe rioleringsstelsel. De concrete ingrepen verschillen per woning. Hiervoor komt een afkoppelingsdeskundige langs bij alle betrokken woningen langs het tracé.

Toegang tot het gewestdomein

Bij de herinrichting van gewestwegen gaat het Agentschap Wegen en Verkeer steeds uit van een zo veilig mogelijk ontwerp. Daarom worden ook de erftoegangen tot het openbaar domein herbekeken wanneer er ingrijpende herinrichtingswerken gepland zijn. Elke erftoegang is immers een mogelijk conflictpunt met de zwakke weggebruiker. Om deze conflictpunten zoveel mogelijk te beperken, worden inzake breedte en aantal maxima gehanteerd. Deze staan gebundeld in ons dienstorder MOW/AWV/2012/6 i.v.m. de “reglementering van de toegangen tot het gewestdomein”. Voor dit dossier zijn volgende richtlijnen van belang:

 • Private woningen en gebouwen met beperkte verkeersgenererende activiteiten (bvb. praktijk, activiteit waar men op afspraak werkt, …):
  • Één toegang, met maximale breedte van 4,5 m.
  • Geen haaks parkeren langs de perceelsgrens 
 • Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende activiteiten (benzinestations, warenhuizen, activiteiten waarmee levering door vrachtwagens of grote bestelwagens gepaard gaat,…):
  • Één toegang met maximale breedte van 7m
  • Uitzonderingen:
   • Afzonderlijke in- en uitrit kan toegelaten worden i.f.v. verkeersveiligheid
   • Afwijkingen op de maximale breedte van 7m kan toegelaten worden, maar dit dient aan de hand van rijcurvesimulaties onderbouwd te worden.
  • Geen haaks parkeren langs de perceelsgrens

Grondverwervingen

Voor de realisatie van de ruime, veilige fietspaden, zijn langs het hele tracé innames nodig. Er dienen geen woningen onteigend te worden.

Voor meer informatie over de vergoeding: zie brochure ‘onteigeningsvergoeding’, of online www.vlaanderen.be/onteigeningsvergoeding

Nog te doorlopen stappen

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel de voorontwerpplannen af. Hieronder geeft het schema weer welke stappen en procedures nog moeten doorlopen worden vooraleer de werken kunnen starten.

Schema nog te doorlopen stappen