Ring rond Leuven (R23): verkeersstudie voor een veiligere, “future-proof” ringweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer start begin 2019 met een verkeersstudie van de ring rond Leuven (R23). De studie zal in kaart brengen hoe het verkeer de komende jaren zal evolueren en wat het effect zal zijn op de verkeerssituatie op de Leuvense ring. Wegen en Verkeer zal zich in een volgende fase baseren op de resultaten van de studie om specifieke wegvakken en knooppunten langs de ring vorm te geven.

De studie zal ook de impact onderzoeken van twee grootschalige projecten die Wegen en Verkeer plant op de Leuvense ring: een project omvat de aanpak van de verkeerslichten langs de ring, een ander maatregelen die het openbaar vervoer op de ring vlot zullen trekken.  

Afbeelding Ring van Leuven

Een microsimulatiemodel

De verkeersstudie is een “microsimulatiemodel”. Elk voertuig wordt afzonderlijk gesimuleerd. De rijbewegingen van auto’s, fietsers en openbaar vervoer worden met een computermodel weergegeven in geanimeerde filmpjes die inzicht leveren in verschillende mobiliteitsaspecten. Het is de meest gedetailleerde vorm van onderzoek naar mobiliteitsbewegingen, waarbij interacties tussen voertuigen onderling, maar ook tussen voertuigen en de weginfrastructuur worden bestudeerd. Verkeersfenomenen zoals wachtrijvorming, filevorming, opstoppingen van verkeer of schokgolven worden mee in het computermodel opgenomen en onderzocht.  

In het verleden werden microsimulaties vooral gebruikt om bijvoorbeeld één of meerdere kruispunten te modelleren of in kaart te brengen, maar ondertussen wordt het systeem van microsimulatie ook gebruikt om grotere netwerken of projectgebieden (zoals bijvoorbeeld de volledige R23 met de verschillende kruispunten) te bestuderen.

Betere werking verkeerslichten langs de ring

Een eerste project van Wegen en Verkeer waarvan in de studie de impact onderzocht zal worden, zijn de verbeteringen die Wegen en Verkeer zal doorvoeren aan de verkeerslichten op de kruispunten van de Leuvense ring. Vandaag zijn er nog veel kruispunten waar fietsers en voetgangers nog regelmatig “in conflict” komen met automobilisten. Ze moet rekening houden met indraaiende auto’s als ze de Leuvense ring of een weg die aansluit op de ring oversteken.   

In de toekomst zal Wegen en Verkeer haar verkeerslichteninstallaties op de kruispunten van de Leuvense ring zo conflictvrij mogelijk maken. Op locaties waar het niet mogelijk is om de verkeerssituatie volledig conflictvrij te maken, zal Wegen en Verkeer de situatie al significant veiliger maken door linkse afslagbewegingen van wagens conflictvrij te maken en door de “groentijden” van fietsers en voetgangers gelijktijdig te laten open. Op deze webpagina lees je meer over dergelijke maatregelen en over hoe Wegen en Verkeer haar verkeerslichten “slimmer” maakt.

De verkeersstudie zal onderzoeken wat de impact zal zijn van de gewijzigde verkeerssituaties aan de kruispunten, op de doorstroming van het autoverkeer op de ring.  

Verbetering doorstroming openbaar vervoer

Een tweede project dat onderzocht zal worden in de verkeersstudie, bestaat uit een aantal geplande ingrepen om het busverkeer vlotter te laten doorstromen op de ring. Wegen en Verkeer investeert in de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer, zodat de bus of de tram een interessant, kwalitatief alternatief wordt en zodat meer mensen uit hun auto stappen en de bus of de tram nemen. Op grote delen van de Leuvense ring zal de bus in de toekomst mogelijk op een eigen bedding rijden, op andere plaatsen zullen er systemen van slimme verkeerslichten geïnstalleerd worden die het busverkeer prioriteit zullen geven op kruispunten, etc.  

Deze ingrepen zullen - waarschijnlijk, op sommige plaatsen, want er zijn vandaag nog geen concrete ontwerpen - tot gevolg hebben dat het autoverkeer over minder rijstroken zal beschikken dan in de huidige situatie. De studie zal onderzoeken wat de impact daarvan is op de doorstroming, rekening houdend met de prognoses voor de toekomst op het vlak van verkeersintensiteiten.