Herinrichting Stationsstraat/Provinciesteenweg N21 in Haacht (stuk Zoellaan - station Haacht)

UPDATE 27/11/19: volgens de huidige planning zullen de werken in 2023 uitgevoerd kunnen worden. Wegen en Verkeer werkt binnenkort het onteigeningsplan (het plan waar alle noodzakelijke onteigeningen op aangeduid staan) af. De onteigeningen zijn nodig om het fietspad te kunnen aanleggen. Zodra er duidelijkheid is over de percelen waarop onteigeningen nodig zijn, worden de eigenaars gecontacteerd. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een herinrichting van de Stationsstraat/Provinciesteenweg (N21) in Haacht over een afstand van iets meer dan één kilometer, van aan de rotonde ter hoogte van de Zoellaan tot net voorbij het station van Haacht. 
 

Een technisch studiebureau werkte eind 2018 een voorontwerp af met verschillende alternatieven voor de herinrichting. Dat voorontwerp werd een eerste keer afgetoetst en besproken tijdens de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) eind november 2018. In januari 2019 volgde een definitieve goedkeuring van het voorontwerp door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), een overlegorgaan waarin naast AWV en het gemeentebestuur ook experten van De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zetelen. Een onafhankelijke verkeersexpert (kwaliteitsauditor) gaf een finaal advies over het voorontwerp door.

Wat betreft de onteigeningen, kan AWV wel al zeggen dat er geen woningen onteigend zullen moeten worden, enkel gronden zonder bebouwing.  

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid

De aanliggende fietspaden langs de Stationsstraat/de Provinciesteenweg (N21) voldoen niet meer aan de kwaliteitsvoorwaarden die AWV nastreeft voor fietspaden langs gewestwegen zoals de N21. AWV plant daarom een grondige herinrichting van de weg. Er komen gescheiden of verhoogde fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. AWV zal samen met de betrokken politiezones bekijken of er trajectcontrole langs de N21 kan worden ingevoerd. Zodra er meer nieuws is over de implementatie van trajectcontrole, laten we dat ook op deze webpagina weten. 

Het huidige voorontwerp van de N21 (dat in januari zal beoordeeld worden door de “Regionale Mobiliteitscommissie” en de onafhankelijke kwaliteitsauditor) omvat ook de aanleg van een vrije busbaan voor de bussen in de rijrichting van het station van Haacht. De busbaan zal waarschijnlijk in het midden van de rijweg liggen en zal waarschijnlijk afgewerkt worden met een afgeschuinde boordsteen. De bedoeling van de busbaan is om de bussen vlotter te laten rijden. AWV investeert in de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer, zodat de bus of de tram een interessant, kwalitatief alternatief wordt en zodat meer mensen uit hun auto stappen en de bus of de tram nemen

Faunapassage ter hoogte van de Leibeek

Ter hoogte van de Leibeek zal AWV een faunapassage aanleggen voor de kleinere diersoorten die zich langs de weg begeven. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde eerder voor om een grotere doorgang (van 2 meter hoog) aan te leggen, die ook voor grotere diersoorten kan dienen, maar dat zou zeer ingrijpende werken aan het niveau van de rijweg met zich meebrengen. Er werd daarom beslist om de hoogte van de passage te behouden op 60 cm.    

Stand van zaken project Provinciesteenweg (N21) Wespelaarsebaan - Oudestraat (Boortmeerbeek)

n21 provinciesteenweg stationsstraat haacht boortmeerbeek situeringsplan projecten

Het verder doortrekken van gescheiden fiets- en voetpaden langs de N21, op het grondgebied van Boortmeerbeek, behoort niet tot het project station Haacht - rotonde Zoellaan. Dit stuk zal deel uitmaken van een ander project. In tegenstelling tot het project station Haacht - rotonde Zoellaan zullen er bij het doortrekken van de gescheiden fiets- en voetpaden op het grondgebied van Boortmeerbeek heel wat onteigeningen van voortuinen moeten gebeuren door de dichte bebouwing langs de N21. 

Voor dit ander project (de Provinciesteenweg tussen het kruispunt van de Wespelaarsebaan en het kruispunt van de Oudestraat in Boortmeerbeek) sloot AWV enkele jaren geleden een “moduleprojectovereenkomst” af met het gemeentebestuur van Boortmeerbeek en het gemeentebestuur van Haacht. Dit betekent dat de gemeentebesturen de nodige budgetten krijgen van de Vlaamse overheid om een project op te starten. Er werd een voorontwerp en een definitief ontwerp opgemaakt. AWV bekijkt begin 2019 met de twee gemeentebesturen hoe dat project opnieuw opgestart kan worden.  

Zodra er duidelijkheid is over de projectstructuur, de budgetten en de timing van het project zal AWV dat melden op deze webpagina.

Stand van zaken herinrichting stationsomgeving Haacht

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft met een "Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan" (PRUP) de bestemming van de terreinen rond het station gewijzigd, ter voorbereiding van de herinrichting van de stationsomgeving van Haacht. Het project omvat ook de aanleg van een ongelijkgrondse kruising van het spoor over de N21. De projectzone omvat ook het stuk weg tot aan het kruispunt van de Wespelaarsebaan. De zone ten zuiden van de Wespelaarsebaan maakt deel uit van het project Provinciesteenweg (N21) Wespelaarsebaan - Oudestraat (zie hierboven). 

Dit project is een herinrichting van de stationsomgeving in haar geheel. Het is dus niet zomaar een herinrichting van een weg waar voornamelijk fietsers en automobilisten baat bij zullen hebben, maar een breed mobiliteitsproject (ook voor de treinreiziger) en een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Haacht

Ondertussen zal AWV de herinrichting van de N21 tussen de rotonde aan de Zoellaan en het station in Haacht zodanig vormgeven, dat de weg zo goed mogelijk aansluit op de toekomstige inrichting van de stationsomgeving. 

 

Op basis van het voorontwerp zal daarna een definitief ontwerp gemaakt worden. Na goedkeuring van het definitief ontwerp worden de nodige onteigeningsplannen en uitvoeringsplannen opgemaakt. De precieze timing van de onteigeningen en de uitvoering van de werken is vandaag nog niet bekend. Zodra daar nieuws over is, zal AWV dat melden op deze webpagina.