Herent: herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen de Nieuwe Tildonksesteenweg en de Oude Haegestraat (Buken)

Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit aan op de werken van Aquafin en richt het laatste stuk in van de Omleiding in Herent tot aan de Oude Haegestraat (N26) in Buken (Kampenhout). Aquafin start telkens als eerste met aansluitingen aan collectoren voor gescheiden riolering. Dit draagt bij tot een beter leefmilieu.

Concreet werken AWV en Aquafin over een totale afstand van 5 km. die opgedeeld wordt in:

 • Fase 3A: ter hoogte van de Oude Haegestraat in Buken t.e.m. de Drieskensweg in Winksele-Delle.
  (3 km - zie blauwe lijn op de kaart)

 • Fase 3B: vanaf de Drieskensweg tot aan de nieuwe rotonde van de Omleiding van Herent
  (2 km - zie oranje lijn op de kaart)

Het doel is om het vijf kilometer lange stuk van de Mechelsesteenweg ná de werken een beter leesbaar wegbeeld te geven. Dit zorgt voor alle weggebruikers voor veiliger en vlotter verkeer.

De weg wordt volledig vernieuwd met daarnaast nieuwe vrijliggende of verhoogde fietspaden.
Op heel wat kruispunten is het veiliger fietsen en wandelen dankzij de nieuwe oversteekplaatsen.
De dorpskernen van Buken en Winksele-Delle krijgen een aangepaste snelheid op maat van de bebouwde kom (50 km/u).

Situeringskaart met aanduidingen van alle projectfasen van de Mechelsesteenweg (N26)

 

Startdatum? Afwachten publicatie nieuwe nota voor onteigeningsbesluiten

Vanaf het najaar van 2016 werd er met omwonenden en handelaars overlegd op de infoavonden van 17 oktober 2016 en 1 juni 2017. De presentatie kan u hier downloaden. Tijdens deze infoavonden werden er concrete timings gegeven voor onteigeningen in 2018.

Een effectieve startdatum voor deze werken is er dus nog niet. Waarom?

Het wettelijk kader rond de onteigeningsprocedure is ondertussen veranderd. Het is afwachten tot de nieuwe nota voor onteigeningsbesluiten gepubliceerd is. Na die officiële publicatie gaat men pas over tot effectieve onteigening. Dan volgt de procedure om tot een definitief, goedgekeurd ontwerp te komen voor deze derde fase (3a en 3b) van het totale traject van de Mechelsesteenweg (N26).  

Verbeteringen ‘doortocht-herinrichting’:

Vandaag zijn er verschillende kleinere kruispunten die zonder verkeerslichten kort na elkaar uitlopen op de Mechelsesteenweg.
Dit zorgt voor onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties bij weggebruikers en vertraagt het verkeer.

Het concept in de derde fase van de ‘nieuwe’ Mechelsesteenweg biedt oplossingen voor beide problemen.

Voor de zachte weggebruiker wordt er op de volgende kruispunten met de N26 voor veilige fietsoversteken gezorgd:

 • Eikestraat / Potestraat

 • Molenweg (ontsluiting industrieterrein Hambos)

 • Sint-Benedictusstraat

 • Bukenstraat

 • Aarschotsebaan (valt buiten de werfzone)

Voelbare verbeteringen voor de Mechelsesteenweg (N26) zijn:

 • Veiliger met vlotter verkeer

 • Een beter wegbeeld en leefomgeving voor alle weggebruikers en omwonenden

 • Aanleg van vrijliggende en verhoogde fietspaden aan beide zijden van de N26 (zie voorbeeld Typedwarsprofiel 70 km/u)

 • Beperken van conflictsituaties met in- en uitrijdend verkeer van handelszaken voor zachte weggebruikers

 • Rustiger en overzichtelijker maken van voetgangers- en fietsoversteekplaatsen door o.a. middeneiland of verkeerslichtenregeling

 • Snelheidsbeperking naar 50km/u. voor de dorpskernen van Buken en Winksele-Delle en gescheiden fietspaden in de woonkern

 • Een beter milieu door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Binnen deze vernieuwing worden haltehavens van De Lijn aangepast of verschoven, zodat ze goed aansluiten met het nieuwe ontwerp. Alle bestaande bushaltes worden behouden.

Verder is er binnen het nieuwe ontwerp van de weg extra aandacht voor:

 • Maximaal behoud van parkeerplaatsen

 • Groenvoorziening

 • Maximale buffering van regenwater in open grachten

Hoe kan de nieuwe Mechelsesteenweg eruit zien?

Met deze 'typedwarsprofielen' geven we een voorbeeld van hoe het nieuwe wegbeeld er kan uitzien. Het is een technisch schema dat o.a. de breedte van de weg, de ligging en ruimte voor fietsers en wandelaars toont. Zo zijn er verschillen in de profielen buiten en binnen de bebouwde kom, afhankelijk van bv. een bushalte of parkeerstrook die ook aangelegd wordt.

Profiel buiten de bebouwde kom: 70 km/u.

Technisch schema van de wegindeling buiten de bebouwde kom

De rijweg is breder buiten de bebouwde kom en vrijliggende fietspaden worden minstens 1 meter met een groene berm van de rijweg gescheiden.

Binnen de bebouwde kom wordt de rijweg dan weer smaller zodat er bewust trager (max 50 km/u.) gereden wordt. De fietspaden worden hier verhoogd aangelegd. Het typedwarsprofiel kan anders zijn omdat er een parkeerstrook of bushalte langs de rijweg ligt, zoals in het concept hieronder.

Een eerste concept voor bewoonde kernen Buken en Winksele-Delle

Men kiest ervoor om de zones langs de N26 die dichtbebouwd zijn, zoals het centrum van Buken en Winksele-Delle om te vormen naar een meer stedelijk model met langsparkeren aan de rijweg. Dit gedeelte van de N26 loopt door een sterk open agrarisch beekvalleilandschap met Buken/Winksele-Delle als kern.

Concept wegindeling woonkernen Buken en Wilsele-Delle

Dit voorontwerp geeft een idee van hoe de nieuwe rijweg in de dorpskern van Buken en Winksele-Delle kan ingedeeld worden. Men ziet een dwarsprofiel waar er langs de rijweg parkeerstroken zijn aangelegd, onderbroken door groene zones en delen met verlichting aan beide zijden van de weg. De voet- en fietspaden worden op die manier gescheiden van de weg en dat zorgt voor een aangenamere leefomgeving, veiliger en vlotter verkeer.

Dit concept/voorstel wordt op verschillende niveaus verder besproken en nadien uitgewerkt tot een definitief ontwerp (projectnota). Zodra we over een detailplanning beschikken, communiceren we die als eerste op deze pagina.

In 2019: werken aan de Tildonksesteenweg tot en met de aansluiting met de Mechelsesteenweg (nieuwe rotonde):

Eerst werkt AWV in 2019 (tot en met medio 2020) ter hoogte van de Tildonksesteenweg tot en met de nieuwe rotonde met de Mechelsesteenweg (tweede fase op N26). Dit deel krijgt buiten een nieuwe rotonde ook veilige fietspaden en een nieuw wegdek. Aquafin legt ook hier een gescheiden riolering aan die beter is voor het milieu.
Die werken sluiten dan op hun beurt weer aan op de twee kilometer van de Omleiding tussen het kruispunt met de Bijlokstraat en dat met de Tildonksesteenweg, dat in 2009 in een eerste fase werd afgewerkt. Op de webpagina Tildonksesteenweg tot en met de nieuwe rotonde met de Mechelsesteenweg (N26) lees je alles over de werken.

Communicatie en minderhinder-maatregelen tijdens alle werken

Omdat de Omleiding en de Mechelsesteenweg een belangrijke toegang van en naar Leuven vormen en er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal Wegen en Verkeer de nodige  minderhinder-maatregelen nemen:

 • de weg zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen (maar met verminderde capaciteit)

 • de werken zullen in kleine stukjes uitgevoerd worden om de hinder zo lokaal mogelijk te houden

 • de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden d.m.v. verhardingen

 • Wegen en Verkeer zal met een digitale nieuwsbrief en gerichte communicatieacties (webpagina, bewonersbrieven, lokale brief via aannemer) iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van de werken, de omleidingen etc.

Foto van de Mechelsesteenweg ter hoogte van het kruispunt Eikestraat en Potestraat