Herinrichting Stationsstraat/Provinciebaan (N229) Rotselaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al sinds de overdracht van de weg door de provincie Vlaams-Brabant (die voordien de weg beheerde) in 2008 aan de plannen van de nieuwe Provinciebaan. Het gaat concreet over het stuk van aan het kruispunt (rotonde) met de Aarschotsesteenweg (N19) tot aan het kruispunt met de Haachtsesteenweg.  Het is een complex project door de ligging van de weg (dwars door het centrum van Rotselaar), de aanwezigheid van de spoorwegovergang (die Infrabel mogelijk wil ondertunnelen) en de ligging van de Danone-fabriek (waarvan de toegang mogelijk verplaatst wordt). Omwille van de complexiteit zijn twee stukken van de weg, onder andere het centrumgebied, voorlopig uit het ontwerp gelicht - lees daar meer over verder op deze pagina. 

Aangezien er vandaag nog geen budgetten voorzien zijn op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer, kunnen we nog niet zeggen wanneer de werken uitgevoerd zullen worden. Zodra daar meer info over beschikbaar is, zullen we dat op deze webpagina laten weten. 

Project opgesplitst

Over de herinrichting van het centrum van Rotselaar (het stuk weg tussen het kruispunt van de Torenstraat en dat van de Kapelstraat) en over het zuidelijke stuk tussen het kruispunt van de Astridstraat en dat van de Aarschotsesteenweg is vandaag nog geen consensus. Er moet nog heel wat onderzoek gebeuren over de invulling van deze gebieden. het overleg met de projectpartners, de gemeentelijke adviesraden en de “klankbordgroep” van omwonenden zal opnieuw opgestart worden zodra er meer duidelijkheid is over de budgetten. Vast staat wel dat het alternatief van de omleidingsweg dat overwogen werd, ondertussen definitief verlaten werd en dat de levenskwaliteit van het centrum hét aandachtspunt blijft: de gewestweg snijdt vandaag het centrum in tweeën en dat barrière-effect moet weggewerkt worden.  

Het projectgebied: exclusief centrum Rotselaar en zuidelijk gebied  

Over de herinrichting van het centrum van Rotselaar (het stuk weg tussen het kruispunt van de Torenstraat en dat van de Kapelstraat) en over het zuidelijke stuk tussen het kruispunt van de Astridstraat en dat van de Aarschotsesteenweg (op dat kruispunt wordt in 2018-2019 een rotonde aangelegd: lees er hier meer over) is vandaag nog geen consensus. Er moet nog heel wat onderzoek gebeuren over de invulling van deze gebieden en verschillende projectpartners, gemeentelijke adviesraden en een “klankbordgroep” van omwonenden staan de Vlaamse overheid en de gemeente Rotselaar bij met advies en inspraak. Vast staat wel dat het alternatief van de omleidingsweg dat overwogen werd, ondertussen definitief verlaten werd en dat de levenskwaliteit van het centrum hét aandachtspunt blijft: de gewestweg snijdt vandaag het centrum in tweeën en dat barrière-effect moet weggewerkt worden.  

Om te vermijden dat het ontwerpwerk van de studiebureaus vertraging oploopt, is beslist om het centrum en het zuidelijke gebied (ten zuiden van het kruispunt van de Astridstraat) als aparte deelprojecten te behandelen.  Als er knopen doorgehakt worden, zullen we daar op deze pagina over berichten, maar voorlopig is op deze pagina enkel informatie te vinden over de andere stukken van de Provinciebaan.    

Hoewel er over heel wat ontwerpprincipes (toegelicht op deze webpagina) al een consensus is, zijn de plannen van de nieuwe Provinciebaan die op deze pagina toegelicht worden nog niet definitief. Een en ander moet nog nader onderzocht worden of moet nog besproken worden in de gemeenteraad en de overleg- en inspraakorganen (de gemeentelijke adviescomissies, de klankbordgroepen van omwonenden) die de afgelopen jaren al advies gegeven hebben. Het uiteindelijke ontwerp wordt goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie, waarin o.a. Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van Rotselaar zetelen.  

Veilige fietspaden langs de Provinciebaan

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • meer fietsveiligheid en fietscomfort: de fietsers krijgen veilige fietspaden en dito oversteekplaatsen
  • betere leesbaarheid van de weg: de inrichting is vandaag te veel gericht op het autoverkeer. Door asverschuivingen en “poorteffecten” (lees daar hieronder meer over) zullen automobilisten voortaan de neiging hebben om te vertragen bij het binnenrijden van het centrum
  • betere voorzieningen voor het openbaar vervoer: busreizigers zullen met meer comfort de bus nemen (door beter uitgeruste bushaltes) en de bussen zullen vlotter rijden   
  • gestructureerd en reglementair parkeren: de parkeerplaatsen zullen beter georganiseerd worden en duidelijker aangeduid zijn, waardoor wildparkeren moeilijker wordt (wat dan weer meer verkeersveiligheid betekent)

Bebouwde kom met "poorten"

Typeprofiel zuidelijk woonlint binnen bebouwde kom

Omdat het centrum buiten de projectzone van het huidige project valt, zal een studiebureau eerst een ontwerp maken voor de zone ten zuiden van de Rodenbachstraat. Het stuk tot aan de Leuvensebaan behoort tot de bebouwde kom, dus hier zal een snelheidsregime van 50 km/u gelden en de fietspaden zullen naast de rijweg liggen.

Net voor het begin van de bebouwde kom, ter hoogte van het kruispunt van de Gevelstraat, komt er een “poorteffect” in de vorm van een asverschuiving en een middenberm. Door de middenberm komt een fietsoversteekplaats.

Herinrichting kruispunt Astridstraat 

Het kruispunt van de Astridstraat krijgt bij de herinrichting veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en een afslagstrook voor het verkeer dat vanuit Leuven komt en de Astridstraat links wil indraaien.

Noordelijk buitengebied

In het gebied ten noorden van de dorpskern van Rotselaar zal een snelheidsregime van 70 km/u gelden en zullen de fietspaden van de rijweg gescheiden aangelegd worden.

Over een afstand van ongeveer 700 meter loopt de gewestweg hier door een natuurgebied. De weg wordt hier gekenmerkt door steile taluds. Om die niveauverschillen te overwinnen en toch veilige fietspaden aan te leggen, zal er gewerkt worden met gewapende grond. De piste van het “zwevend fietspad” waar even sprake van was, wordt dus verlaten.