Studie onderzoekt mogelijkheid extra rijstroken E314 tot Genk-centrum

Dit voorjaar legt het Agentschap Wegen en Verkeer op de E314 in Heusden-Zolder een derde rijstrook aan over zo’n 4,5 km. Dit met als doel er de doorstroming te verbeteren en het lokale wegennet in de omgeving te ontlasten. Voor de toekomst zijn er ook intenties voor een vervolg van dat project op de E314 tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk centrum). Hiervoor werd onlangs een nieuwe studie opgestart die de milieueffecten in kaart moet brengen. Belangrijk onderdeel in dat proces is de publieke inspraakronde, die na de zomer wordt georganiseerd in de betrokken gemeenten. 

Deze zogenaamde project-MER-studie brengt de milieueffecten in kaart die een uitbreiding van de autosnelweg naar drie rijstroken met zich mee zou brengen, bijvoorbeeld op vlak van geluid, lucht- en waterkwaliteit. Het geeft ook aan hoe mogelijke negatieve milieu-effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd. 

Er zal tegen het voorjaar 2020 een voorkeursontwerp worden opgemaakt op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inbreng van de betrokken partijen. Daarmee kan vervolgens een omgevingsvergunningworden aangevraagd. AWV wil deze derde rijstroken nadien gefaseerd in een meerjarenproject uitvoeren, afhankelijk van de toegekende budgetten. 
 
Doorstroming verbeteren: uitbreiding naar middenberm
Om de capaciteit van de autosnelweg te vergroten met een extra rijstrook, is het de intentie om de zeer brede middenberm te benutten. Er wordt gestreefd naar een duurzaam ontwerp waarbij er rekening wordt gehouden met de ligging te midden van het Europees beschermd Habitatrichtlijngebieddat zich uitstrekt over een groot deel van het traject.

Interactieve participatiemomenten na de zomer
In de loop van 2019 krijgen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project, zoals de lokale besturen en natuurbeheerders in de omgeving. Na de zomer zullen ook de bewoners van de betrokken gemeenten de kans krijgen om hun ideeën, bedenkingen en suggesties te uiten tijdens een aantal interactieve participatiemomenten.

Schrijf alvast in op de digitale nieuwsbrief via de webpagina www.wegenenverkeer.be/E314Limburg