Beersel en Drogenbos: Vervanging en plaatsing nieuwe geluidsschermen en LED-verlichting langs de ring (R0)

Weg
Datum Voorjaar 2019 - maart 2020

UPDATE 15/01/2020: Vanaf maandag 20 januari gaan de werken op de Ring rond Brussel (R0) ter hoogte van Beersel een volgende fase in. Wegen en Verkeer start er met het bouwen van nieuwe geluidsschermen op de binnenring, rijrichting Brussel. Om de werken op een vlotte en veilige manier te kunnen uitvoeren, wordt het doorgaand verkeer op de binnenring over twee in plaats van drie rijstroken gestuurd en zal de oprit in Huizingen (nr. 20) richting Brussel vanaf zaterdagavond 18 januari tot het einde van de werken afgesloten worden voor alle verkeer. Tijdens de afsluiting van oprit Huizingen (nr. 20) zal het verkeer omgeleid worden via de Alsembergsesteenweg (N231) en de Bergensesteenweg (N6) om vervolgens via het op- en afrittencomplex aan de Ikea in Anderlecht de Ring te kunnen bereiken (zie verduidelijkende omleidingskaart onder deze update). Volgens de huidige planning duren de werken en de bijhorende hinder op de binnenring in Beersel tot 4 maart.

Geluidsschermen binnenring Beersel: omleiding voor verkeer via N231 en N6 tijdens afsluiting oprit Huizingen

Afrit Huizingen (nr. 20) afgesloten op vrijdag 10 en zaterdag 11 januari

Op vrijdag 10 januari en zaterdag 11 januari wordt de afrit Huizingen (nr. 20) op de buitenring in Beersel (rijrichting Halle/Bergen/Charleroi) twee dagen afgesloten voor het verkeer, vanaf vrijdagochtend 5u tot zaterdagavond 17u. De aannemer plaatst ook op de afrit nieuwe geluidsschermen en zal daarvoor de volledige afrit als werfzone in moeten nemen om dat op een veilige manier te kunnen doen. Wie op de snelweg rijdt en richting Huizingen wil, zal tijdens de afsluitingen omgeleid worden via het op- en afrittencomplex Beersel/Lot (nr. 19). De exacte omleidingsroute vindt u op een verduidelijkende kaart lager op deze webpagina. Als alle werken volgens plan verlopen, wordt de afrit op zaterdagavond opnieuw opengensteld vanaf 17u. 

Grote verkeershinder tijdens plaatsing geluidsschermen op buitenring in Beersel 

De werken in Beersel gaan, zoals verwacht, gepaard met ernstige verkeershinder. Vooral tijdens de avondspits zijn de files langer dan gewoonlijk. Jammer genoeg zal de tijdelijke verkeerssituatie met twee in plaats van drie rijstroken op de buitenring (richting Halle/Bergen/Charleroi) nog in voege blijven tot begin februari. Zoals Wegen en Verkeer eerder aankondigde, zullen op 20 januari ook de werken op de binnenring (richting Groot-Bijgaarden) starten. Vanaf dan zal er ook hinder zijn in die rijrichting. Alle mogelijke scenario's om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van de wegarbeiders te garanderen werden onderzocht. 

 

 

plaatsen profielen

De aannemer heeft bij het plaatsen van de profielen voldoende ruimte nodig

Alternatieven met bredere rijweg: niet haalbaar en niet veilig 

Bij de voorbereiding van de werken heeft het Agentschap Wegen en Verkeer alternatieve uitvoeringsmethodes bekeken die minder hinder zouden veroorzaken, maar dat bleek niet veilig of niet haalbaar. De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om de geluidsschermen te plaatsen, want er moeten profielen van tien meter lang in de grond geheid worden, betonnen geluidsschermen van 8 ton geplaatst worden, … Om tijdens dergelijke ingrepen nog genoeg werkruimte te hebben en om die werken op een veilige manier te doen, heeft hij de werfzone nodig die momenteel is vrijgemaakt. Om die reden bleek het niet realistisch om te werken met een systeem waarbij overdag drie versmalde rijstroken en ‘s nachts twee versmalde rijstroken open bleven - want overdag zou er dan te weinig plaats overblijven. Daarbij komt dat het werken betreft die, om correct uitgevoerd te worden, best bij daglicht gebeuren. 

Dwarsdoorsnede van de werfsituatie tijdens het plaatsen van de geluidsschermen op de buiten- en binnenring in Beersel (fase 2.1 en 2.2)

Ook bekeken (maar niet weerhouden): doorsteken in de middenberm

Wegen en Verkeer heeft ook de mogelijkheid bekeken om met doorsteken in de middenberm te werken, zoals op vele andere werven gebeurt. Een rijstrook wordt dan naar de andere weghelft (de kant waar niet gewerkt wordt) geleid en dan zijn er aan die kant vier versmalde (i.p.v. drie) rijstroken. Die methode bleek niet haalbaar omdat de weg op bepaalde plaatsen niet breed genoeg is. De aannemer zou met deze uitvoeringsmethode ook niet tegelijkertijd de schermen aan de andere kant van de snelweg kunnen plaatsen (langs de kant van de  binnenring komen er ook schermen, zie hierboven). Daardoor zouden de werken langer duren. Met deze uitvoeringsmethode had de aannemer ook de op- en afritten in de werfzone moeten inkorten. De in- en uitvoegbewegingen daarop zouden het verkeer op de snelweg ook nog eens vertragen. 

2 december: start tweede fase 

Op maandag 2 december start de tweede fase van de snelwegwerken op de Ring rond Brussel (R0) ter hoogte van Beersel en Drogenbos: het plaatsen van nieuwe geluidsschermen op de binnen- en de buitenring. Op verschillende locaties in de zijbermen zal een aannemer nieuwe schermen plaatsen en verouderde schermen vervangen. De werken worden in drie deelfases uitgevoerd waarbij eerst op de buitenring in Beersel wordt gewerkt, vervolgens op de binnenring in Beersel en tot slot op de binnenring ter hoogte van Drogenbos. Voor het doorgaand verkeer op de Ring zal er zware hinder zijn doordat ook de rechterrijstrook tijdens fase 2.1 en 2.2 (plaatsing schermen op binnen- en buitenring in Beersel) wordt ingenomen door kranen en graafmachines van de aannemer. Om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden, zal er op bepaalde tijdstippen op de drie werfzones op hetzelfde moment activiteit zichtbaar zijn. Volgens de huidige planning duren de werken tot begin maart 2020. Omwonenden ontvangen binnenkort een brief in de bus met meer informatie over de inhoud van de werken. 

Plaatsing geluidsschermen in drie fases om uitvoeringstermijn te verkorten

Om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden en de hinder voor het verkeer in de mate van het mogelijke te beperken, worden de geluidsschermen in drie fases geplaatst

  • Fase 2.1 op de buitenring in Beersel: van 2 december tot begin februari tussen oprit 19 in Beersel en afrit 20 in Huizingen (rijrichting Wallonië) 
  • Fase 2.2 op de binnenring in Beersel: van 20 januari tot begin maart tussen oprit 20 in Huizingen en afrit 19 in Beersel (rijrichting Brussel)
  • Fase 2.3 op de binnenring in Drogenbos: van 3 februari tot eind februari tussen oprit 18 in Ruisbroek en de bocht van Vorst (rijrichting Brussel)

Deze werkfases overlappen elkaar deels. U zal dus op bepaalde momenten op de drie locaties werfactiviteit zien indien u er met de wagen passeert, ook tijdens de weekends.

Zware hinder voor verkeer op de Ring rond Brussel tijdens werken

Ondanks de gefaseerde aanpak zal er tijdens de werken veel hinder zijn voor het verkeer dat ter hoogte van Beersel en Drogenbos op de Ring rijdt. Zo zal het verkeer zowel in fase 2.1 als in fase 2.2 slechts over twee rijstroken beschikken omdat de rechterrijstrook ingenomen wordt door kranen en machines die nodig zijn om de schermen te kunnen plaatsen. 

Oprit 19 in Beersel wordt tijdens de volledige duur van fase 2.1 afgesloten voor verkeer. Wie in Beersel de oprit van de snelweg richting Wallonië wil nemen, moet een omleiding volgen via de binnenring richting Brussel, het Total tankstation en de Broekweg om zo de buitenring op te kunnen rijden. Sporadisch zal tijdens fase 2.1 ook afrit 20 in Huizingen afgesloten worden. Verkeer op de buitenring zal dan de snelweg in Beersel (afrit 19) moeten verlaten en via de Bergensesteenweg (N6) worden gestuurd. Tijdens de werken aan fase 2.2, op de binnenring in Beersel, zal oprit 20 in Huizingen ook afgesloten worden. Wanneer er in fase 2.3 geluidsschermen geplaatst worden op de binnenring ter hoogte van Drogenbos zal het verkeer over drie versmalde rijstroken gestuurd worden. Oprit 18 in Ruisbroek, richting Brussel, blijft dan open maar wordt wel ingekort. 

Omleidingen voor verkeer tijdens fase 2.1 (plaatsen geluidsschermen op de buitenring in Beersel) 

Groenwerken om plaatsing schermen mogelijk te maken

Om de schermen te plaatsen zullen ook de nodige rooi- en groenwerken plaatsvinden in de zijbermen en in de zones achter de toekomstige schermen (tot over een afstand van 5 tot 10m achter de schermen). Op bepaalde plaatsen langs de binnen- en buitenring zullen er door het verwijderen van de bomen open ruimtes ontstaan. Wegen en Verkeer plant na afloop van de werken in deze zones nieuwe inheemse vegetatie aan die bovendien onderhoudsvriendelijk is. Op het kaartje hieronder ziet u over welke zones het precies gaat.

 

Rooien van strook 5m breed langs de rijweg

Om de bouw van de geluidsschermen mogelijk te maken wordt de beplanting langs de rode zones op het bovenstaande kaartje over een breedte van 5m gerooid. De eerste twee meter vanaf de greppel waren al vrij van beplanting door de aanwezigheid van de huidige geluidsschermen. De volgende drie meter wordt tijdens het plaatsen van de nieuwe geluidsschermen ook vrijgemaakt omwille van drie redenen:

  • De funderingspalen die door de kranen in de grond worden getrild, moeten perfect verticaal geplaatst worden. De kraan mag bij het 'intrillen' dus niet in aanraking komen met overhangende takken of struiken en mag bij dat 'intrillen' van de funderingspalen ook niet op wortels van bomen stoten. 
  • Bij de aanwezigheid van nutsleidingen in de ondergrond worden de stalen funderingspalen vervangen door betonnen sokkels. Deze sokkels hebben afmetingen tot 4m dwars op de rijbaan.
  • De strook tussen het geluidsscherm en de grens van 5m wordt opnieuw aangeplant met inheemse heesters. Deze struiken worden minder hoog dan de huidige bomen. Hierdoor vermijden we dat in de toekomst nog omgewaaide bomen of overhangende takken op het nieuwe geluidsscherm of op de rijweg kunnen terechtkomen. 

Rooien van strook 10m breed langs de rijweg

De groen gearceerde zones op het kaartje zijn zeer moeilijk bereikbaar langs achterliggende wegen of toegankelijke (privé-)terreinen. Daardoor kan Wegen en Verkeer na de bouw en het plaatsen van de geluidsschermen op deze locaties in de toekomst geen oude, zieke of omgewaaide bomen wegnemen indien dat nodig zou zijn. Er werd daarom gekozen om hier de bestaande vegetatie over een afstand van 10m te rooien en te vervangen door inheemse heesters die onderhoudsvriendelijker zijn. 

3,5 km nieuwe geluidssschermen 

Op 2 december start de aanleg van de nieuwe geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0) in Beersel en Drogenbos. Er worden ook schermen geplaatst op locaties waar er nu nog geen schermen staan (voor een klein stuk ook op het grondgebied van de gemeente Drogenbos). In totaal zullen er over een afstand van 3500 meter schermen komen - waarvan een kilometer op locaties waar vandaag geen schermen staan. 

Huidige geluidsschermen aan vervanging toe

De huidige geluidsschermen in Beersel zijn meer dan dertig jaar oud en toe aan vervanging. Op verschillende plaatsen op de binnen- en buitenring ontbreken panelen waardoor het geluid van langsrijdend verkeer amper of zelfs bijna niet meer wordt gedempt. Wegen en Verkeer besliste daarom om de verouderde schermen te vervangen. Ook komen er over een afstand van 300 meter (in Drogenbos) nieuwe schermen op locaties waar er vandaag nog geen staan. Deze ingrepen zorgen ervoor dat het omgevingslawaai en de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.

Nieuw type van geluidsschermen langs R0 in Beersel en Drogenbos

Wegen en Verkeer zal bij de uitvoering van dit project gebruik maken van een nieuw type van geluidsschermen dat recent pas werd gekeurd. Beersel en Drogenbos zullen na afloop van de werken dan ook de eerste locaties zijn waar dit nieuwe type van geluidsschermen langs de Vlaame snelwegen te vinden is. Op vraag van de gemeenten Beersel en Drogenbos worden de schermen voorzien van een bruine kleur, om zo mooi in de omgeving te passen. 


Voorbeeldfoto type geluidsscherm (in Beersel en Drogenbos worden de schermen in bruintinten voorzien)  

Groenwerken in combinatie met plaatsing nieuwe geluidsschermen 

Het plaatsen van de geluidsschermen wordt gecombineerd met het onderhoud van een aantal groenzones langs de R0 in Beersel en Drogenbos waar de geluidsschermen komen te staan. Om nu, bij de start van het hakhoutseizoen, nog tot bij die groenzones te kunnen geraken, is er voldoende ruimte nodig die er niet zou zijn als Wegen en Verkeer de geluidsschermen al eerder dit jaar had geplaatst.

Eerste fase werken afgerond begin juli 2019

Van 15 mei tot begin juli voerde een aannemer al werkzaamheden uit in de middenberm op de R0, van aan de provinciegrens met Wallonië tot in Vorst. Over een afstand van ongeveer 13 kilometer werden de stalen vangrails vervangen door betonnen vangrails en plaatste een aannemer energiezuinige LED-verlichting. Wegen en Verkeer verspreidde in de week van 13 mei een bewonersbrief om de omwonenden in de onmiddellijke omgeving van de werfzone te informeren. Die brief kan u nalezen in de zijbalk van deze webpagina.   

Actieplan tegen omgevingslawaai

In 2010 lanceerde de Vlaamse Regering een actieplan tegen omgevingslawaai door wegverkeer. Voor de drukste autosnelwegen in Vlaanderen werd onderzocht wat hun geluidsimpact op de omgeving is en waar er geluidsschermen moeten komen ter verbetering van de leefbaarheid van de omgeving.   

De Ring rond Brussel maakt deel uit van die lijst van drukste autosnelwegen, maar uit de metingen van Wegen en Verkeer bleek dat op geen enkele van de locaties in Beersel de geluidsniveaus de grens van 80 decibel halen - pas vanaf 80 decibel betaalt Wegen en Verkeer de geluidsschermen volledig. Daarom betaalt het gemeentebestuur van Beersel 10% (€300.000) van het volledige investeringsbedrag voor de nieuwe geluidsschermen (ook het gemeentebestuur van Drogenbos betaalt voor een stuk, €20.000, mee aan de schermen op hun grondgebied).

Geluidsmetingen volgens geijkte procedures

De geluidsspecialisten van Wegen en Verkeer volgen bij hun metingen geijkte procedures, zodat er gemeten wordt in omstandigheden waarin de kans op geluidshinder door verkeer het grootst is. De metingen in Beersel gebeurden op de meest verkeersdrukke momenten (ochtend- of avondspits) en in ‘ideale’ omstandigheden qua windrichting, windsnelheid, temperatuur en vochtigheid.