Wat is BIM? En waarom is het belangrijk?

Wat is BIM?

BIM als verzamelnaam slaat op het virtueel bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen een bouwproject en dat over alle fasen van het project heen. Afhankelijk van welk type bedrijf of organisatie je bent, welke activiteiten je doet en wanneer je die activiteiten doet in een bouwproject zal BIM voor jouw bedrijf of organisatie iets anders betekenen.

AWV wil BIM niet alleen toepassen tijdens de studie en uitvoering van haar investeringsprojecten, maar als infrastructuurbeheerder ook vooral inzetten op de voordelen van BIM tijdens de fase van beheer en onderhoud. Op die manier kunnen we in alle fasen van de levenscyclus van de infrastructuur optimaal gebruik maken van de voordelen van BIM.

Voor de ene partner zal BIM vooral staan voor ‘Building Information Model’, de digitale 3D weergave van het project. De omvang van het 3D model en de graad van detail van het model kunnen hierbij verschillen van project tot project.
BIM in de betekenis van ‘Building Information Modelling’ is het proces van delen van digitale gegevens tussen de verschillende partners van een project via een gemeenschappelijk uitwisselplatform.

Een derde betekenis van BIM is ‘Building Information Management’. De focus hier ligt op de intelligentie die vervat zit in het BIM model en het beheren en kunnen bevragen van die informatie. Het doorgeven van die informatie en ze kunnen hergebruiken doorheen de volledige levenscyclus (van ontwerp over constructie en beheer en onderhoud tot afbraak of renovatie) zonder verlies van gegevens of kwaliteit is daarbij de grootste uitdaging.

Als infrastructuurbeheerder wil AWV vooral inzetten op dat aspect van ‘Information Management’ voor de fysieke objecten op het terrein (assets) (Asset Information Management). Daarbij vormt  het inwinnen, beheren en bijhouden van uniforme as-builtinformatie de basis voor een efficiënt beheer en onderhoud.

Naast die focus op beheer en onderhoud willen we echter ook inzetten op het samenwerkingsproces tussen AWV, studiebureau en aannemer tijdens de studie en uitvoering van onze projecten. We willen hiervoor van bij de aanvang van de studie samen met de projectpartners een gemeenschappelijk uitwisselplatform en BIM model opzetten zodat we ook in de fase van studie en uitvoering maximaal kunnen profiteren van de voordelen van BIM. De eerste pilootprojecten zijn hiervoor recent opgestart.

Waarom zet AWV in op BIM?

Een goed beheer en onderhoud van onze weginfrastructuur steunt op up-to-date, volledige en betrouwbare informatie over alle fysieke terreinobjecten (‘assets’) in ons beheer. Het gebruik van BIM geeft ons de kans om de beschikbare informatie over de volledige levenscyclus van onze terreinobjecten efficiënt te verzamelen en te beheren. Door die informatie eenmalig in te winnen, zo dicht mogelijk bij de bron, en ze gestandaardiseerd uit te wisselen, kunnen we die uniforme gegevens ter beschikking stellen van wie ze nodig heeft op elk moment tijdens de levenscyclus, of dat nu tijdens de studiefase van een project is, tijdens de uitvoering van de werken op het terrein of tijdens het beheer en onderhoud in de periode daarna.

Als infrastructuurbeheerder wil AWV hierin een richtinggevende rol spelen voor de sector, instaan voor de nodige standaardisatie en zorgen dat wat we in Vlaanderen ontwikkelen ook binnen een Belgische en Europese context past.

AWV wil als beheerder van ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden inzetten op een zo efficiënt mogelijk beheer en onderhoud van die weginfrastructuur en alle elementen daarrond. Om te komen tot zo een efficiënt ‘Asset Information Management’ (AIM) systeem, wordt vanuit de BIM filosofie gewerkt aan één unieke gegevensbron (‘Master Data Model’) waarin alle assets, hun locatie en hun relevante eigenschappen vervat zitten. Die unieke gegevensbron kan dan verder gebruik worden als input voor de verschillende applicaties voor het beheer en onderhoud.

Daarnaast willen we BIM ook inzetten van bij het begin van de studie van onze investeringsprojecten. Zo kunnen we samen met onze partners werken aan een gemeenschappelijk BIM model van de te bouwen infrastructuur en dat model verder laten evolueren tijdens de uitvoering. Op die manier kunnen we tot een goed uitgebouwd as-built model komen, afgestemd op een vlotte integratie in het Master Data Model voor beheer en onderhoud.

Duidelijk gedefinieerde en gemeenschappelijke BIM doelstellingen voor een project, een gedeeld BIM model en uitwisselplatform en een constructieve houding van alle projectpartners moeten ons toelaten ook al tijdens de studie en uitvoering van projecten maximaal van de voordelen van BIM te profiteren. Het gebruik van BIM zorgt voor een betere communicatie en samenwerking binnen het projectteam en het afleveren van kwalitatievere projecten. Doordat we het ontwerp in een globaal BIM model kunnen analyseren en evalueren, kunnen we ontwerpfouten of technische problemen sneller opsporen en oplossen, wat faalkosten en vertragingen op de werf minimaliseert. Op die manier vermijden we verrekeningen en kunnen we het project binnen budget en vooropgestelde timing houden.