Zwerfvuil

In onderstaande tabel wordt de totale kostprijs en tonnage aan zwerfvuil van sluikstorten langs gewest– en autosnelwegen per afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weergegeven. Alles wordt gezamenlijk opgehaald.

  Kostprijs        Tonnage  
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Antwerpen

1.437.992

1.316.194 834.640 1.746.748 1.151 933 776 579
Vlaams-Brabant 1.172.461 1.523.556 1.350.122 1.540.410 1.246 1.346 1.196 1.244
West-Vlaanderen 392.448 879.000 739.096 802.356 601 696 689 676
Oost-Vlaanderen 804.877 691.753 984.492 1.057.500 311 325 366 279
Limburg 525.958 562.442 659.860 625.107 261 272 332 306
TOTAAL 4.333.736 4.972.945 4.568.210 5.772.121 3.570 3.572 3.359 3084

 

Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt de agentschap Wegen en Verkeer met een driesporenbeleid:

  • Sensibiliseren
  • Verbaliseren
  • Opruimen

Sensibiliseren

In samenwerking met OVAM zijn er jaarlijks sensibiliseringscampagnes, waarvoor onder andere onze informatieborden langs de snelwegen worden ingezet. De jaarlijkse campagnes zijn een hoeksteen van het langetermijnactieplan om de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen drastisch te verminderen.

Sinds 2008 is de baseline van de gewestelijke zwerfvuilcampagne 'Zwerfvuil in de vuilbak... en nergens anders'.

zwerfvuilTelkens moet de nadruk gelegd worden op voorkoming van zwerfvuil, eerder dan enkel aan symptoombestrijding te doen. Niet alleen moeten we de consument leren zijn gedrag te veranderen, ook de producent moet bewust gemaakt worden dat hij het aanbod van zwerfvuilgevoelige producten mee kan beperken. Sinds 2006 werkt de Vlaamse overheid samen met de OVAM en Fost Plus actief aan het terugdringen van zwerfvuil.

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Onderzoek van de OVAM wijst uit dat liefst 77% van de Vlamingen - drie op de vier - zegt zich aan zwerfvuil te ergeren. Bovendien wordt zwerfvuil meer en meer als een factor opgegeven die aanleiding geeft tot een onveilig gevoel op straat. Jaarlijks komen niet minder dan 1.600.000 drankblikjes en 39.691.295 sigarettenpeuken op straat terecht. Het het opruimen hiervan kost handenvol geld.

Verbaliseren

Met de inwerkingtreding van het milieuhandhavingsdecreet in 2010 werd een nieuwe administratieve procedure gecreëerd. De sluikstorten kunnen worden geverbaliseerd wegens milieu-inbreuk waarvan de overtreder steeds zal worden vervolgd. Naast de administratieve boete die door de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer AMMC van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) wordt opgelegd worden de sluikstorters ook nog geconfronteerd met de opruimingskosten, schadekosten en afgiftekosten die door het Agentschap Wegen en Verkeer worden verhaald op de overtreder.

Een 62-tal ambtenaren van het Agentschap zijn gelegitimeerd om een proces-verbaal op te stellen tegen sluikstorters. De handhaving van deze sluikstortproblematiek moet een belangrijk aandachtpunt blijven. Handhaving gaat voor het Agentschap echter samen met gepaste sensibilisatie waarvoor samengewerkt wordt met de OVAM.

Opruimen

Bedoeling is op een grondige en geïntegreerde manier de zwerfvuilproblematiek in Vlaanderen aan te pakken, m.a.w. om zoveel mogelijk het grondgebied van Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil. Om het zwerfvuil- en netheidsprobleem in kaart brengen werd op 6 mei 2010 door Vlaamse minister van Leefmilieu de netheidsbarometer voorgesteld. De OVAM zal de gegevens gebruiken om een Vlaamse netheidsindex te maken.

Dit instrument - in de eerste plaats bedoeld voor de lokale overheden - zou een efficiëntere aanpak van het zwerfvuil moeten mogelijk maken door een duidelijker zicht geven op plaatsen waar meer controle en handhaving nodig zijn. Carpoolparkings blijven een zwakke plek voor zwerfvuil. Niet alleen zwerfvuil langs de snelwegen en de snelwegparkings, maar ook het zwerfvuil en afval op bermen, taluds en in grachten wordt opgeruimd. Een voorstel ligt op tafel om vanaf 2011 de netheidsbarometer te gaan gebruiken op een aantal parkings langs autosnelwegen in Vlaanderen.