Vijf zwarte kruispunten op A12 in Aartselaar en Wilrijk worden veiliger

Weg
Datum 2019

Tijdelijk aangepaste lichtenregeling op 4 kruispunten

Vanaf maandag 19 augustus zal een nieuwe, tijdelijke, lichtenregeling voorzien worden op drie kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177). Het gaat om de kruispunten met Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat en Helststraat/Guido Gezellestraat. Op het kruispunt van de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg gebeurt de aanpassing van de lichten op 31 augustus omdat Aquafin momenteel nog werkt op dit kruispunt. Op het kruispunt met de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef wordt de aangepaste regeling niet ingevoerd omdat hier reeds een tijdelijke lichtenregeling in werking is naar aanleiding van de heraanleg van de Terbekehofdreef.

De aangepaste lichtenregeling wordt ingesteld om de hinder tijdens de werken van Aquafin te milderen.

Tegelijk groen voor zijstraten

In de tijdelijke regeling zullen de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijk groen krijgen. Op die manier krijgt het verkeer in de zijstraten terug langer groen en moet het minder lang wachten om groen te krijgen. Het nadeel is dat afslaand verkeer elkaar kruist en dat automobilisten op het kruispunt goed zullen moeten opletten voor tegenliggers en overstekende fietsers en voetgangers.

Om weggebruikers te waarschuwen zullen er borden voorzien worden aan de verkeerslichten die hen wijzen op de gewijzigde situatie. Ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteken worden ook waarschuwingslichten geplaatst voor automobilisten.

Extra opstelstroken op komst

Naast de aanpassing van de lichtenregeling werkt AWV volop aan de voorbereiding van het aanleggen van een bijkomende opstelstrook aan ieder kruispunt. Op die manier kan er meer verkeer het kruispunt passeren en wordt er gezorgd voor een structurele verlichting van de filedruk. De aanleg van de bijkomende opstelcapaciteit wordt uitgevoerd vanaf 15 november 2019 en moet tegen het jaareinde klaar zijn. 

Meer info over de extra opstelstroken en de hinder voor het verkeer leest u hier.

Op langere termijn loopt ook de studie voor het plaatsen van fietsbruggen en de ondertunneling van de kruispunten verder.


Aanpassingen voor vlotter verkeer op en rond A12 (juli 2019)

Sinds maart 2019 zijn de verkeerslichten op de vijf zwarte kruispunten aangepast met als doel een halt toe te roepen aan de stroom ongevallen en verkeersslachtoffers. Het effect op de doorstroming op de A12 en vooral de druk op de zijstraten blijft ondanks eerdere bijsturingen echter groot. Om een oplossing te vinden waarbij, rekening houdend met de werfsituatie, zowel de doorstroming als de veiligheid van de gehele omgeving kan gegarandeerd worden, voert AWV geregeld overleg met de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Schelle, de lokale en federale politie, de stad Antwerpen en Voka Antwerpen-Waasland.

Onderzoek werfregeling lichten en aanleg bijkomende opstelstroken kruispunten

Na overleg met bovengenoemde instanties is besloten om enkele structurele maatregelen te onderzoeken en uit te werken:

  • Het Agentschap zal onmiddellijk onderzoeken of er tijdens de duur van de werf van Aquafin een tijdelijke werflichtenregeling kan doorgevoerd worden wat moet leiden tot een invoering van een nieuwe lichtenregeling medio augustus. Deze aanpassing moet de doorstroming met name in de zijstraten verbeteren en de druk op de lokale wegen verminderen.
  • Een tweede maatregel is het aanleggen van 1 bijkomende opstelstrook op de A12 over een lengte van ongeveer 150 meter aan weerszijden van ieder kruispunt. Hiervoor zal ruimte van de middenberm worden ingenomen. Op die manier kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de noodzakelijke procedures zo snel mogelijk afronden zodat de werken voor het jaareinde 2019 kunnen uitgevoerd zijn.  

Oplossingen op langere termijn

Daarnaast zal het agentschap versneld de plaatsing van één of meer fietsbruggen onderzoeken op verschillende locaties langs de A12/N177. De studie hiervoor wordt nog dit jaar opgestart. Op die manier wordt de verbinding voor zwakke weggebruikers verbeterd.
Tot slot engageert het Agentschap Wegen en Verkeer zich om de langetermijnoplossing van de ondertunneling met bekwame spoed door te voeren. Het Agentschap Wegen en Verkeer mikt op de aanvraag van de omgevingsvergunning in 2021. Meer info over de studie rond de ondertunneling van de kruispunten kan je hier terugvinden. 


In november 2018 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan vier kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar en één in Wilrijk. De verkeerslichten op deze kruispunten werden aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer die sinds de zomer van 2018 stelselmatig wordt uitgerold. De werken omvatten zowel aanpassingen aan de lichtenregelingen als aanpassingen aan de verkeerslichteninfrastructuur. Dankzij deze ingrepen zullen de kruispunten maximaal conflictvrij gemaakt kunnen worden. 

Kruispunten aangesloten op verkeerscomputer

De aanpassingen gebeuren in het kader van de aansluiting van de kruispunten op de nieuwe verkeerscomputer in Antwerpen. De uitrol van de nieuwe Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) ging in de zomer van 2018 van start en tegen 2022 zal de computer 373 verkeerslichteninstallaties in en rond Antwerpen aansturen.

Minder conflicten minder ongevallen

In Aartselaar en Wilrijk gaat het om de kruispunten van de A12/N177 met de Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehodreef/Atomiumlaan. Deze kruispunten zijn stuk voor stuk zwarte punten waar geregeld ongevallen plaatsvinden.

Uit de gegevens van 2014-2016 bleek dat er al deze kruispunten samen 97 ongevallen plaats vonden. In meer dan 75% van de gevallen ging het om ongevallen tussen auto’s of auto’s en vrachtwagens die door de onoverzichtelijke verkeerssituatie met elkaar in aanrijding kwamen.

AWV zal nu na uitgebreid studiewerk een aantal aanpassingen doorvoeren die deze conflicten onmogelijk moeten maken en de verkeerssituatie op de kruispunten overzichtelijker en veiliger moet maken:

  • Verkeer komende van de Boomsesteenweg (N177) dat linksaf wil, krijgt vanaf nu niet meer tegelijkertijd groen met verkeer op de A12 dat rechtdoor wil. Veel ongevallen gebeurden in het verleden doordat linksafslaand verkeer in conflict kwam met het verkeer op de A12.
  • Verkeer komende uit de zijstraten heeft niet meer gelijktijdig groen. Zo vermijden we conflicten tussen verkeer dat uit twee tegengestelde richtingen komt en bijvoorbeeld wil afslaan naar de A12. Deze aanpassing moet blokkering van het kruispunt vermijden, de verkeerssituatie voor weggebruikers vereenvoudigen en bijgevolg het aantal ongevallen doen dalen.
  • Linksafslaand verkeer komende uit de zijstraten en overstekende voetgangers en fietsers hebben niet meer tegelijkertijd groen. 
  • Aan het kruispunt van de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef met de Boomsesteenweg worden sinds maandag 12 november bijkomende aanpassingen uitgevoerd om de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers te verbeteren. De oversteekplaats ter hoogte van Atlas Copco wordt weggenomen en verplaatst naar de nabijgelegen oversteek aan het kruispunt met de Terbekehofdreef, die volledig conflictvrij zal worden geregeld. Een noodzakelijke maatregel om de veiligheid aan die oversteekplaats te verbeteren is een afslagverbod in stellen. Verkeer uit de Terbekehofdreef zal niet meer rechtstreeks de A12 kunnen opdraaien richting Brussel. Dit verkeer zal een s-beweging moeten maken langs de verkeerslichten aan de Atomiumlaan. Aan de oostzijde wordt ook een uitstulping aangelegd om de oversteekplaats verder te beveiligen. Tot slot gebeuren er nog kleinere aanpassingen aan de wegmarkeringen.