Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

Regio
Gemeente
Weg
Datum februari 2017 - april 2018

Vanaf eind februari 2017 start netbeheerder Elia, in het kader van het Brabo-project, met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Gezien het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De werken van AWV starten zoveel mogelijk in aansluiting op de werken van Elia, vermoedelijk mei 2017. De planning voorziet dat de werken in april 2018 afgerond zijn. 

Versterking hoogspanningsnet (Elia)

In het kader van het Brabo-project zal netbeheerder Elia haar hoogspanningsnet op Rechter- en Linkeroever versterken. De capaciteitsverhoging is noodzakelijk voor de groei van de Antwerpse haven, de bevoorradingszekerheid en de evolutie naar een Europees energienet. Een deelproject daarvan is het trekken van nieuwe hoogspanningskabels tussen Lillo en Zandvliet. De nieuwe kabels moeten ondergronds aangelegd worden en gezien de aanwezigheid van vele andere leidingen in de ondergrond van de haven kan dat enkel onder het wegdek van de Scheldelaan. Ook op de Kruisweg (N180) ter hoogte van het complex 'Kanaaldok B1/B2' zal Elia kabelwerken uitvoeren. Meer info over het Brabo-project kan u hier vinden: http://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/brabo

Heraanleg wegdek Scheldelaan (AWV)

Omdat Elia voor de aanleg van de hoogspanningskabels één rijstrook van de Scheldelaan volledig moet opbreken en omdat het wegdek op deze havenweg in slechte staat is, is ervoor gekozen om in opvolging van de kabelwerken meteen het volledige wegdek van de Scheldelaan richting Nederland te vernieuwen. Door de werken nu te concentreren kunnen we efficiënter werken en vermijden we dat de komende jaren telkens opnieuw hinder moeten veroorzaken voor nieuwe herstellingen of onderhoudswerken. Bovendien zal door de grootschalige vernieuwing van het wegdek het comfort en de verkeersveiligheid van de werknemers, bezoekers, klanten en leveranciers van de bedrijven in de haven meteen gevoelig toenemen. 

Fasering

De werken zijn onderverdeeld in verschillende werfzones en zullen uitgevoerd worden in verschillende fasen. 

De werken aan de Scheldelaan starten gelijktijdig op twee plaatsen: ter hoogte van het hoogspanningsstation Noordland in Zandvliet en net ten zuiden van het sluizencomplex. Op beide locaties breekt Elia telkens over een afstand van ongeveer 1,2 kilometer het wegdek op in de rijrichting van Nederland en graaft een sleuf onder de rijweg. In deze sleuf worden twee 150 kV-kabels naast elkaar gelegd. Wanneer Elia de werken in één zone heeft afgerond, schuiven zij hun werken op richting Antwerpen naar de volgende zone. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt telkens achter Elia het wegdek van de vorige zone. Zo verlopen de werkzaamheden ‘in een trein’ van Zandvliet richting Lillo. Concreet start Elia eind februari/begin maart met werken. AWV start ongeveer twee maanden later in dezelfde zone. Op dat moment begint Elia aan de volgende zone. Dat betekent ook dat niet de gehele werfzone tegelijkertijd zal afgesloten zijn en dat de hinder en bereikbaarheid tijdens de werken kunnen variëren.

Hinder en bereikbaarheid

De organisatie en fasering van de werken is gebaseerd op berekeningen van de verkeershinder in verschillende scenario's waarbij de werforganisatie steeds varieerde. Op basis van deze berekeningen, de zorg om ten allen tijde veilig verkeer te kunnen garanderen, en een maximale bereikbaarheid van de omgeving te voorzien zijn de meest optimale fasering en de omleidingen uitgewerkt.   

Tijdens de werken van Elia en AWV blijft het verkeer in de Scheldelaan in beide richtingen mogelijk tussen Zandvliet en de Noordzee Terminal. Dit gebeurt via de linkerarm. Via de rechterarm is dit niet mogelijk wanneer Elia hier kabelwerken uitvoert. Ook tussen het complex R2-Scheldelaan (Lillo) en de zuidelijke werfzone blijft plaatselijk verkeer in beide richtingen mogelijk. Tussen de beide werfzones is enkel verkeer richting Antwerpen mogelijk. Doorgaand verkeer dat komt van ten zuiden van het complex R2-Scheldelaan wordt omgeleid via de R2 en de A12.. Tijdens de werken aan de Kruisweg wordt verkeer omgeleid via de Antwerpsebaan. Onderstaande kaart geeft de verkeerssituatie in grote lijnen weer.

​De omleiding via de R2 en A12 bleek om een aantal redenen het meest geschikt: 

  • Veiligheid: afslaand verkeer naar bedrijven op een veilige manier organiseren zonder dat doorgaand verkeer wordt gehinderd
  • Doorstroming: het doorgaand verkeer wordt te veel gehinderd als afslaand verkeer voor bedrijven de tegenliggende verkeersstroom kruist
  • Technische beperkingen: tweerichtingsverkeer met afslagstroken vergt bijkomende doorsteken over de middenberm en dat is op veel plekken onmogelijk o.w.v. leidingen, installaties, overwegen.

​ ​

Een detailoverzicht van de bereikbaarheid per fase geeft echter een genuanceerder beeld van de bereikbaarheid. Op onderstaande kaart vindt u de precieze afbakening van de werfzones en de bereikbaarheid tijdens de eerste fase. Daaruit blijkt duidelijk dat de situatie steeds wijzigt naargelang de zone waar gewerkt wordt. De detailkaarten van de overige vijf fases kan u in hoge resolutie bekijken en downloaden via de documenten in de zijkolom rechts.

Verkeerssituatie werfzone 1

Maatregelen om bereikbaarheid en veiligheid te garanderen

  • Om overbelasting van het complex van Lillo te vermijden zal in de werfzone verkeer tussen Zandvliet en Noordzee Terminal steeds in beide richtingen mogelijk blijven (zie groene stippellijn op kaart). Gezien de werken progressief uitgevoerd worden van het noorden naar het zuiden en niet de gehele werfzone ineens beslaan is zal er in bepaalde periodes (naargelang de situatie van de werf) ook in andere zones op de Scheldelaan tweerichtingsverkeer mogelijk zijn. Deze periodes en zones zijn afhankelijk van de voortgang van de werken. De specifieke situatie kan je op de kaartjes hierboven raadplegen. Alle kaarten zijn ook te downloaden in de zijkolom.
  • Fietsers: Het fietspad wordt niet heraangelegd dus fietsers kunnen hiervan blijven gebruik maken tijdens de werken.
  • Pendelbussen: Voor collectief vervoer wordt er een aparte busbaan voorzien zodat de bussen in twee richtingen langs heel de werfzone kunnen blijven rijden.
  • De lichtenregelingen in de werfzone zullen zo efficiënt mogelijk aangepast worden om zowel de veiligheid als een optimale doorstroming te garanderen.

Toegang tot bedrijven

  • Tijdens werken steeds maximaal toegankelijk. Tijdens asfalteringswerken AWV kortstondig beperkt.
  • In overleg met individueel bedrijf worden werken ingepland of alternatieve toegangen gezocht.

Meer informatie en communicatie

Tijdige en transparante communicatie helpen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. AWV en Elia organiseerden daarom op dinsdag 24 oktober een eerste infomoment om de werken toe te lichten. De maanden daarna is de fasering verder uitgewerkt en verfijnd in overleg met de verschillende stakeholders. Bedrijven met vragen of suggesties kunnen contact nemen via de bereikbaarheidsadviseur die AWV ter beschikking stelt voor deze werf. De bereikbaarheidsadviseur zal zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de werken als contactpunt en brugfiguur optreden voor bedrijven in de buurt. Heb je als werkgever of werknemer uit de buurt vragen of suggesties? Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. De bereikbaarheidsadviseur neemt dit op met de projectpartners en koppelt naar jou terug. 

Ondertussen houden we geïnteresseerden op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief (inschrijven via knop rechts bovenaan) en voorzien we in de loop van februari een nieuwe infosessie.