Herinrichting kruispunt N36 - Kwadestraat in Roeselare (3A-knooppunt)

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorbereidende werken vanaf 10/04/2017, eigenlijke werken 02/10/2017 tot 30/11/2018

Probleemstelling

Langs de N36 tussen de Kwadestraat en de Oekense dorpskern komt binnen enkele jaren het nieuwe AZ Delta ziekenhuis. Momenteel ligt er langs de N36 al een bedrijventerrein (Accent Business Park). Dit zal in de toekomst nog verder uitbreiden. Daarnaast is er ook een ontwikkeling van een KMO-zone voorzien ten noorden van de N36 en de nog te ontwikkelen bedrijventerreinen Nieuwe Abele Oost, West en Zuid.  Al deze nieuwe ontwikkelingen zullen extra wegverkeer genereren waardoor een herinrichting van de gewestweg N36 noodzakelijk is.  Daarbij staat een vlotte en veilige bereikbaarheid van deze zones met de fiets en het openbaar vervoer centraal.

Nieuwe situatie

De nieuwe situatie voorziet een ongelijkgronds kruispunt met een koker voor het lokale verkeer onder de opgehoogde N36.  De N36 komt zo op een hoogte van 6 meter te liggen (gemeten vanop het hoogste punt, namelijk boven de koker). De kruispunten aan de op- en afritten van de N36 worden geregeld met verkeerslichten. Om de verplaatsing van een hoogspanningsmast te vermijden worden de Kwadestraat noord en de te verbreden Nieuwe Abelestraat ingeschakeld als afrit. Doordat de N36 zelf wordt opgehoogd bovenop de koker zal het doorgaande verkeer geen hinder ondervinden van het lokale verkeer.
Ter hoogte van het ziekenhuis komt er een bypass richting N36 zodat rechts afslaand verkeer niet langs de verkeerslichten moet. Naast de bypass komt er nog een bijkomende doorsteek richting de oprit van de N36. Die mag enkel gebruikt worden door de hulpdiensten die als enige de ziekenhuissite mogen verlaten via deze uitrit. De hulpdiensten moeten wel voorrang verlenen aan het verkeer op de bypass.
Het verkeer op de N36 dat naar het Accent Business Park wil kan ook gebruik maken van een bypass. Het verkeer op die bypass krijgt voorrang op het verkeer komende uit de Kwadestraat. 

De totale kostprijs wordt op 5,5 miljoen euro geraamd. Het dossier is een unieke samenwerking tussen enerzijds het Agentschap Wegen en Verkeer (dat 3,3 miljoen euro voor haar rekening neemt) en anderzijds de stad Roeselare en 10 private partners (o.a. Accent Business Park, AZ Delta,...). Deze laatste staan samen in voor het overige financiële aandeel van 2,2 miljoen euro. 

Het nieuwe knooppunt krijgt de naam '3A-knooppunt' met een verwijzing naar Accent Business Park, AZ Delta en Abele. 

Aandacht voor fietsers en openbaar vervoer

Er komen hoofdzakelijk enkelrichtingsfietspaden. Enkel aan de Kwadestraat zuid komt er een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde.  Fietsers richting ziekenhuis kunnen zo onmiddellijk aansluiten op de fietspaden die voorzien worden op de ziekenhuissite zelf. Het dubbelrichtingsfietspad loopt door tot aan het zuidelijk lichtengeregelde kruispunt aan de koker. Aan dit kruispunt wordt het fietspad ontdubbeld waarbij de fietsers onder lichtenregeling veilig hun weg kunnen verderzetten. Ter hoogte van het Accent Business Park wordt het dubbelrichtingsfietspad ontdubbeld op het interne wegennet van het Accent Business park.

Zowel het AZ Delta ziekenhuis als het bedrijventerrein Accent Business Park zullen bediend worden door het openbaar vervoer. Op beide sites worden comfortabele bushaltes voorzien. De verkeerslichten kunnen beïnvloed worden door de naderende bussen om de doorstroming voor het openbaar vervoer te kunnen garanderen. Concrete informatie over de reisroutes en frequentie is voorlopig nog niet gekend. Daarvoor zal het stadsmodel aangewend worden. Dit stadsmodel is momenteel in opmaak en is een samenwerking tussen de stad Roeselare en De Lijn.

Timing

Vanaf 10 april starten de voorbereidende werken, namelijk de sloop van een onteigende woning en het in gereedheid brengen van het terrein zodat de nutsmaatschappijen in mei vlot kunnen starten met het verplaatsen van de nutsleidingen die langs de huidige N36 liggen. In een eerste fase zullen de terreinen aan de zuidzijde van de N36 (zijde AZ Delta) bouwrijp gemaakt worden, later volgt dan nog de noordzijde. De eerste nutswerken (eveneens aan de zuidzijde van de N36)  zullen een viertal weken duren. Deze nutswerken zullen geen hinder veroorzaken. 
AWV streeft ernaar om de eigenlijke werken, namelijk de aanleg van het knooppunt, te kunnen starten tegen eind september of begin oktober 2017. Het einde van de werken is voorzien tegen eind november 2018. In het najaar van 2018 zal AZ Delta de deuren openen. Tegen dan zullen de wegenwerken zodanig gevorderd zijn dat de toegang tot het ziekenhuis gegarandeerd is.