Herinrichting kruispunt N36 - Kwadestraat in Roeselare

Regio
Gemeente
Weg
Datum midden 2017 tot augustus 2018

Probleemstelling

Langs de N36 tussen de Kwadestraat en de Oekense dorpskern komt binnen enkele jaren het nieuwe AZ Delta ziekenhuis. Momenteel ligt er langs de N36 al een bedrijventerrein (Accent Business Park). Dit zal in de toekomst nog verder uitbreiden. Daarnaast is er ook een ontwikkeling van een KMO-zone voorzien ten noorden van de N36 en de nog te ontwikkelen bedrijventerreinen Nieuwe Abele Oost, West en Zuid.  Al deze nieuwe ontwikkelingen zullen extra wegverkeer genereren waardoor een herinrichting van de gewestweg N36 noodzakelijk is.  Daarbij staat een vlotte en veilige bereikbaarheid van deze zones met de fiets en het openbaar vervoer centraal.

Nieuwe situatie

De nieuwe situatie voorziet een ongelijkgronds kruispunt met een koker voor het lokale verkeer onder de opgehoogde N36.  De N36 komt zo op een hoogte van 6 meter te liggen (gemeten vanop het hoogste punt, namelijk boven de koker). De kruispunten aan de op- en afritten van de N36 worden geregeld met verkeerslichten. Om de verplaatsing van een hoogspanningsmast te vermijden worden de Kwadestraat noord en de te verbreden Nieuwe Abelestraat ingeschakeld als afrit. Doordat de N36 zelf wordt opgehoogd bovenop de koker zal het doorgaande verkeer geen hinder ondervinden van het lokale verkeer.
Ter hoogte van het ziekenhuis komt er een bypass richting N36 zodat rechts afslaand verkeer niet langs de verkeerslichten moet. Naast de bypass komt er nog een bijkomende doorsteek richting de oprit van de N36. Die mag enkel gebruikt worden door de hulpdiensten die als enige de ziekenhuissite mogen verlaten via deze uitrit. De hulpdiensten moeten wel voorrang verlenen aan het verkeer op de bypass.
Het verkeer op de N36 dat naar het Accent Business Park wil kan ook gebruik maken van een bypass. Het verkeer op die bypass krijgt voorrang op het verkeer komende uit de Kwadestraat. 

De totale kostprijs wordt op 5,5 miljoen euro geraamd. Het dossier is een unieke samenwerking tussen enerzijds het Agentschap Wegen en Verkeer (dat 3,3 miljoen euro voor haar rekening neemt) en anderzijds de stad Roeselare en 10 private partners (o.a. Accent Business Park, AZ Delta,...). Deze laatste staan samen in voor het overige financiële aandeel van 2,2 miljoen euro. 

Het nieuwe knooppunt krijgt de naam '3A-knooppunt' met een verwijzing naar Accent Business Park, AZ Delta en Abele. 

Aandacht voor fietsers en openbaar vervoer

Er komen hoofdzakelijk enkelrichtingsfietspaden. Enkel aan de Kwadestraat zuid komt er een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde.  Fietsers richting ziekenhuis kunnen zo onmiddellijk aansluiten op de fietspaden die voorzien worden op de ziekenhuissite zelf. Het dubbelrichtingsfietspad loopt door tot aan het zuidelijk lichtengeregelde kruispunt aan de koker. Aan dit kruispunt wordt het fietspad ontdubbeld waarbij de fietsers onder lichtenregeling veilig hun weg kunnen verderzetten. Ter hoogte van het Accent Business Park wordt het dubbelrichtingsfietspad ontdubbeld op het interne wegennet van het Accent Business park.

Zowel het AZ Delta ziekenhuis als het bedrijventerrein Accent Business Park zullen bediend worden door het openbaar vervoer. Op beide sites worden comfortabele bushaltes voorzien. De verkeerslichten kunnen beïnvloed worden door de naderende bussen om de doorstroming voor het openbaar vervoer te kunnen garanderen. Concrete informatie over de reisroutes en frequentie is voorlopig nog niet gekend. Daarvoor zal het stadsmodel aangewend worden. Dit stadsmodel is momenteel in opmaak en is een samenwerking tussen de stad Roeselare en De Lijn.

Timing

Momenteel loopt de onteigeningsprocedure. Als alles vlot verloopt zouden de voorbereidende nutswerken al in het voorjaar van 2017 kunnen beginnen. Het Agentschap Wegen en Verkeer start begin 2017 met de aanbestedingsprocedure. Als ook deze procedure vlot verloopt, kan er vanaf midden 2017 gestart worden met de eigenlijke wegenwerken. Deze zullen tot en met augustus 2018 duren. De opening van het AZ Delta staat gepland voor eind 2018.