Herinrichting doortocht Westerlaan en Noorderlaan op R35 in Waregem

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf 1 juni 2017 (275 werkdagen)

 

Op 1 juni 2017 starten het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Waregem aan de heraanleg van de Westerlaan en Noorderlaan. Het traject van de werken loopt van het kruispunt met de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Jozef Duthoystraat. Het voorbije jaar voerden de nutsmaatschappijen reeds voorbereidende werken uit. In een eerste deelfase zal er weinig tot geen hinder zijn. Er zijn in totaal (exclusief fase 7) 275 werkdagen voorzien. Het einde van de werken is voorzien begin 2019 maar door slechte weersomstandigheden of onverwachte situaties kan die timing nog opschuiven.

Het project

De Westerlaan en Noorderlaan zijn dringend aan vernieuwing toe. Dit stuk van de ring is het enige dat nog niet werd aangepakt. De heraanleg zorgt voor de nodige aanpassingen aan de huidige omgeving: een schoolomgeving met tal van fietsers en voetgangers, gemotoriseerd verkeer, handelszaken, station…

Het ontwerp gaat uit van een aantal doelstellingen. Eerst en vooral zet het in op een inrichting van de weg waar veiligheid voorop staat. De vele scholieren moeten op een veilige manier van en naar school kunnen gaan. Onder meer brede voetpaden en veilige oversteekplaatsen ter hoogte van het Koninklijk Atheneum en het station zorgen hiervoor. Bovendien komt er een zone 30 in de Westerlaan en Noorderlaan.

De nieuwe weginrichting wordt afgestemd op het openbaar vervoer. Zo zullen de schoolbussen tijdens de spits niet langer via de centrumstraten rijden, maar wel langs de Ringweg. Het doorgaande verkeer zal gestimuleerd worden om niet langer de Westerlaan en Noorderlaan te nemen, maar wel de Oosterlaan en Zuiderlaan.

Naast de veiligheid is in het ontwerp uiteraard ook aandacht voor de verfraaiing en vernieuwing van de publieke ruimte. Bovengronds uit zich dit in een heraanleg van gevel tot gevel, de aanplanting van groen over het ganse traject en een aangename stationsomgeving.

Ondergronds komt er een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het regenwater en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd. Een ondergronds waterbekken vangt overtollig regenwater op.

Stationsomgeving

Schoolomgeving

Fasering

Er is een doorgedreven fasering voorzien. Op deze manier kunnen we de hinder zoveel mogelijk beperken en de bereikbaarheid van woningen, scholen, bedrijven en het station zo goed mogelijk houden. Er zijn zes hoofdfasen, met een voorwaardelijke zevende fase.

Fase 1 – 1 juni tot eind november 2017
Fase 1.1: Slekkeput
Fase 1.2: Kluifrotonde tussen Duthoystraat en Vennestraat
Fase 1.2a: onpare zijde
Fase 1.2b: pare zijde
Fase 1.3: Parking t.h.v. Koninklijk Atheneum
Fase 2: Kruispunt Vijfseweg – 43 werkdagen
Fase 2a: zijde Vijfseweg
Fase 2b: pare zijde Stationsstraat
Fase 3: Noorderlaan tussen Stationsstraat tot oprit Colruyt – 84 werkdagen (start gelijktijdig met fase 2b)
Fase 3a: Stationsstraat tot Olmstraat
Fase 3b: Olmstraat tot halverwege oprit Colruyt
Fase 4: Olmstraat tot Westerlaan – 42 werkdagen (start gelijktijidg met fase 2b)
Fase 5: Westerlaan tussen Noorderlaan tot en met kruispunt Zeswegenstraat-  50 werkdagen
Fase 6: Zeswegenstraat tot kluifrotonde – 40 werkdagen
Voorwaardelijke fase 7: uitbreiding parking Koninklijk Atheneum – 40 werkdagen
Fase 7 wordt enkel uitgevoerd indien de nodige onteigeningen en vergunningen tijdig rond zijn.

Fase 3 en 4 starten samen met fase 2b. De aannemer breekt eerst de zuidzijde (kant winkels) op, zodat het verkeer over de noordzijde (kant sporen) van de weg kan. Vervolgens rijdt het verkeer over de nieuw aangelegde weg en wordt de noordzijde opgebroken.

Detail Fase 1

Fase 1 start op 1 juni in de Slekkeput. De hinder is hierbij beperkt. Vanaf 1 augustus starten ook de ander subfasen van fase 1. Het einde is voorzien voor eind november, indien de weersomstandigheden dit toelaten.

Fase 1.1 Slekkeput

Op 1 juni start de aannemer met fase 1.1. Deze fase situeert zich in de Slekkeput. Tot aan het bouwverlof (10 juli) legt de aannemer er een tijdelijke weg aan en voert hij een aantal werken uit als voorbereiding voor de aanleg van de riolering. Op 1 augustus is het bouwverlof afgelopen en wordt de riolering er aangelegd.

Fase 1.2 en fase 1.3

Vanaf 1 augustus start de aannemer ook met de uitvoering van fase 1.2 tussen de Duthoystraat en de Vennestraat en fase 1.3 ter hoogte van het Atheneum en de Zeswegenstraat.

Fase 1.2 houdt de aanleg van een kluifrotonde in. De aanleg zal gebeuren in twee subfasen (1.2a en 1.2b). Tijdens fase 1.2a werkt de aannemer aan de zijde van de onpare huisnummers. Tijdens fase 1.2b is dit aan de zijde van de Vennestraat. Het verkeer blijft mogelijk vanaf het station richting het stadion. Meer info over het verkeer tijdens de werken vindt u verder.

Tijdens fase 1.3 legt de aannemer een zone met onder meer parkeerplaatsen aan ter hoogte van de Zeswegenstraat en het Koninklijk Atheum. Deze werken werken gebeuren gelijktijdig met de andere subfasen van fase 1 en hebben geen invloed op het verkeer.

Detail fase 2 (vanaf 25 november 2017)

De aannemer start fase 2 met het opbreken van de zijde aan de Vijfseweg en doet er de nodige werken. Vervolgens breekt de aannemer het kruispunt aan de zijde aan de Stationsstraat op en trekt meteen verder naar fase 3 en 4. Hier is gekozen voor  wijzigingen in het kader van vlottere werken, maar vooral ook een betere bereikbaarheid. 

In plaats van fase 3 en 4 afzonderlijk, maar volledig, op te breken en opnieuw aan te leggen zal men eerst de zijde aan de zuidkant opbreken, de riolering vernieuwen en de bovenbouw aanleggen. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:

De riolering kan vanuit fase 2b onmiddellijk doorgetrokken worden naar fase 3 en 4. Dit betekent dat de aannemer vlotter kan doorwerken.
Het verkeer zal, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk voorzien was, wel nog via de ring kunnen blijven rijden. Vanaf het station kan men dus steeds door richting de Westerlaan.
Het verkeer zal ook tijdens de aanleg van de rotonde met de Olmstraat kunnen passeren langs de noordzijde (zijde treinsporen).

Verkeer tijdens de werken

Vanaf 1 augustus komt er een omleiding voor het verkeer. Dit zal ook tijdig aangekondigd worden via borden langs het traject. Tijdens de volledige duur van de werken zal het verkeer via twee routes worden omgeleid.

Het verkeer richting Sint-Eloois-Vijve loopt via de E17. Het verkeer kan afrijden aan afrit 5 (Waregem) en de N382 Expresweg volgen. Of het verkeer kan afrit 6 (Kruishoutem) nemen en vervolgens de N459 en de N43 volgen. Ook afrijden via afrit 4 (Deerlijk) is mogelijk. Daar volgt het verkeer de N36 en vervolgens de N43.

Het verkeer met een bestemming in of rond het centrum van Waregem kan via de R35, de ring rond Waregem, haar bestemming bereiken. De route loopt in tegenwijzerzin langs de R35. Enkel tijdens fase 2 kan het verkeer niet onder de spoorweg via de Vijfseweg. Een alternatief op deze route loopt via de N382 en de Eikenlaan. 

De omleiding naar het ziekenhuis en station loopt via de Expresweg (N382) Gentseweg (N43) en Vijfseweg (N357).

 

Lokale omleiding tijdens fase 2

 

 

Wie tijdens de uitvoering van de werken graag een nieuwsbrief ontvangt met informatie hoe de werken verlopen, kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief door op de enveloppe in de rechterzijkolom te klikken bovenaan deze pagina. 

Vragen en opmerkingen

Tijdens de werken kunt u met vragen en opmerkingen steeds terecht bij de stad Waregem en de bereikbaarheidsadviseur van AWV. Handelaars wordt gevraagd steeds contact op te nemen met de bereikbaarheidsadviseur Jochen Goekint.

Stad Waregem

Dienst Verkeer

verkeer@waregem.be

056 62 12 76

Bereikbaarheidsadviseur AWV

Jochen Goekint

bereikbaarheidsadviseur.wvl@wegenenverkeer.be

0471 124 904