Aanleg fietsers- en voetgangersbrug over N36 in Deerlijk

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorbereidende werken vanaf april 2017, eigenlijke werken vanaf 14 september 2017.

Een fiets- en voetgangersvriendelijke oplossing voor het kruispunt N36-Marquettestraat/Gaversstraat in Deerlijk

 

Vanaf 14 september zal de aannemer, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, starten met de aanleg van de fietsersbrug over de N36 ter hoogte van het kruispunt met de Marquettestraat. De start van de eigenlijke werken betekent wel dat er hinder zal zijn voor het verkeer. Het einde van de werken is voorzien tegen de start van het bouwverlof 2018.

De voorbije maanden werden de voorbereidende grondwerken uitgevoerd en ondertussen heeft de grond zich voldoende gezet om de werken te kunnen aanvangen.  Ook het kruispunt met de Kleine Tapuitstraat werd ondertussen heringericht. Momenteel is de aannemer bezig met de laatste voorbereidende werken: het wegnemen van de voorbelasting en zorgen voor een goede werkvloer zodat de werf toegangelijk is voor de zware machines.

Start eigenlijke werken 

Vanaf 14 september 2017 is de aannemer van start gegaan met de aanleg van de paalfundering voor de brugpijlers. Vanaf deze datum is de Gaversstraat ook definitief afgesloten van de N36.

Bovenstaande werken zorgen voor verkeershinder op de N36 gezien de paalfunderingsmachine gedeeltelijk op de rijweg komt te staan.

De paalfundering wordt uitgevoerd door middel van schroefpalen wat betekent dat dit trillingvrij kan gebeuren en er slechts een beperkte geluidshinder zal zijn.

Daarnaast worden ook pijlers, landhoofden, riolering en de keerwanden gerealiseerd. Deze werken gebeuren naast de N36 en zullen geen verkeershinder veroorzaken.

Update dec 2017: de pijlers zijn geplaatst, momenteel is de aannemer bezig met de plaatsing van de landhoofden. De betonnen keerwanden worden in de loop van januari geplaatst. 

Montage brugonderdelen

Vanaf maart 2018 zal de aannemer starten met de montage van de brug over de N36 zelf. De drie losse onderdelen worden aan mekaar gelast op de werf naast de N36 maar om die werken te kunnen uitvoeren moet een deel van de N36 worden ingenomen.  Dit is momenteel voorzien rond eind april maar die datum kan nog wijzigen. Tijdens deze fase wordt de N36 richting E17 ingenomen voor het opbouwen van de brug. Alle verkeer moet over twee versmalde rijstroken op het vak richting Izegem met behulp van een doorsteek. Het einde van deze fase is voorzien in mei. 
Daarna zullen de fietspaden worden aangelegd alsook de rijweg, de groenzones en de gracht. 
Het einde van de werken is voorzien voor de start van het bouwverlof 2018. 

Huidige situatie

De N36 vormt een verbinding tussen de E403 en E17. De N36 doorkruist de steden en gemeenten Izegem, Lendelede, Harelbeke en Deerlijk. Op het grondgebied van Deerlijk is de N36 vanaf het op- en afrittencomplex E17/A14 tot aan de N43 op het grondgebied Harelbeke ingericht als een 2x2 weg met middenberm.

De Marquettestraat leidt naar het centrum van Deerlijk en de Gaversstraat leidt naar het provinciedomein “De Gavers” waardoor beide lokale wegen veelvuldig gebruikt worden door voetgangers, joggers en fietsers.

Op het kruispunt van de N36 met de Marquettestraat/Gaversstraat gebeurden in het verleden ongevallen met fietsers. Daarom werd in 2008 beslist om ter hoogte van het kruispunt de doorsteek over de N36 fysiek onmogelijk te maken door vangrails te plaatsen in de middenberm langs de N36. Terzelfdertijd is de aansluiting van de Marquettestraat op de N36 afgesloten via vangrails. Fietsers moeten vandaag het fietspad langs de N36 volgen naar de volgende lichtengeregelde kruispunten om de N36 over te kunnen steken. 

Verkeersveilige oplossing

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een fiets- en voetgangersvriendelijke oversteek realiseren zodat de zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers en joggers) veilig de N36 kunnen dwarsen richting De Gavers, het centrum van Deerlijk en de scholen in Kortrijk en Harelbeke.  Onderzoek wees uit dat de beste oplossing bestaat uit een fiets- en voetgangersbrug. 

Opgelet: bovenstaand beeld verschilt licht van de uiteindelijke te realiseren versie

Ontwerp met aandacht voor veiligheid van fietsers en voetgangers

De brug zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers op een vlotte, veilige en comfortabele manier de N36 kunnen oversteken.

Het is de bedoeling dat ook de fietsers die langs de N36 fietsen ter hoogte van de Marquettestraat en de Gaversstraat kunnen aansluiten op de fietsbrug over de N36. Ter hoogte van de Marquettestraat worden de bestaande vangrails verwijderd. Hierdoor kan de fietser aansluiten op de aanloophelling van de fietsbrug.

Om te voorkomen dat de fietsers langs de N36 toch gelijkgronds de N36 kruisen worden de bermen tussen fietspad en rijbaan langs beide zijden van de N36 fysiek afgesloten door een dubbele rij houten paaltjes waartussen een groene aanplant komt.

De Gaversstraat krijgt een knip ter hoogte van de N36. Op die manier wordt de Gaversstraat ter hoogte van de fietsbrug verkeersluw waardoor het risico kan vermeden worden dat fietsers die van de brug komen in aanraking komen met voertuigen. Verkeer op de Gaversstraat kan de N36 bereiken via de Kleine Tapuitstraat en de Stationsstraat.

Herinrichting kruispunt Kleine Tapuitstraat-Stationsstraat

Vanaf 18 april 2017 start de aannemer met de herinrichting van het kruispunt Kleine Tapuitstraat-Stationsstraat om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid en toegankelijkheid verbetert wanneer de Gaversstraat niet langer aansluit op de N36. De Kleine Tapuitstraat wordt haakser aangesloten op de Stationsstraat voor een beter uitzicht op het fietspad. Dat fietspad krijgt een rode accentuering. Het brede voetpad ter hoogte van het café De Boshoek zal versmald worden zodat er meer ruimte vrij komt voor de draaibewegingen van landbouwvoertuigen. De middengeleider in de Kleine Tapuitstraat wordt overrijdbaar zodat ook de grootste landbouwvoertuigen veilig en comfortabel de straat kunnen in- en uitrijden. Het verkeer moet tijdens die werken omrijden via de Stationsstraat en Kleine Tapuitstraat. Deze werken zijn ondertussen afgerond.

Vanaf vermoedelijk september zal de Gaversstraat dan definitief 'geknipt' worden en niet langer bereikbaar zijn vanaf de N36. Het verkeer moet omrijden via de Stationsstraat en Kleine Tapuitstraat.

Grondverzet

Als voorbereiding op de plaatsing van de fietsbrug moeten er eerst grondverzetwerken gebeuren. Die werken starten ook vanaf 18 april 2017. Een grote hoeveelheid grond (ongeveer 1000 kubieke meter) wordt aangevoerd aan de kant van de Gaversstraat en de Marquettestraat. Deze grond (voorbelasting) moet ervoor zorgen dat de onderliggende grond zich 'zet'. Dit zal een aantal maanden duren waarbij er geen actie op het terrein is uitgezonderd metingen van de zetting van de grond.

Pas wanneer de grond zich voldoende gezet heeft, kan er gestart worden met de eigenlijke aanleg van de fietsbrug. Dit zal ten vroegste kunnen opstarten in het najaar van 2017. Meer info over de uitvoeringsmethode en de hinder volgt later. 

Technische gegevens brug

In het midden van de N36 wordt gekozen om geen middenpijler te plaatsen, die gevoelig zou zijn voor aanrijding door verkeer en moeilijk bereikbaar zou zijn voor onderhoud en inspectie van het oplegtoestel.
De vrije breedte van de brug bedraagt 3,50 m.
De lengte van de midden overspanning bedraagt 39 m. Dit betreft het gedeelte over de N36.
De lengte van de noordelijke aanloophelling op talud bedraagt 44 m en 100 m op de brug.
De lengte van de zuidelijke aanloophelling op talud bedraagt 37 m en 144 m op de brug.
De reden van verschil tussen noordelijke en zuidelijke aanloophelling is te wijten aan het niveauverschil op het maaiveld.
De brug zal opgebouwd worden uit staal en betonnen pijlers.
Het brugdek bestaat uit een volle plaat met epoxy die zal worden ingestrooid. Het fietspad bestaat dan uit kleine zwarte steentjes.
De voetgangerstrappen worden in stalen profielen met looproosters uitgewerkt, waardoor deze een meer open structuur krijgen.
Tussen de fietsbrug en de aanpalende woningen worden bomen aangeplant om inkijk in de woningen te beperken. Bovendien komt er een zichtscherm aan de leuningen van de brug.