5 gelijktijdige werken op de N33 in Oostende

Regio
Gemeente
Weg
Datum 13/02/2017 tot 15/04/2017

Vanaf maandag 13 februari zal het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende wegenwerken uitvoeren op die N33. Ook de stad Oostende zal in dezelfde periode gebruik maken van de geplande werken om een aantal voetpaden te vernieuwen. Om de totale duur van de werken te beperken, worden de vijf ingrepen gelijktijdig uitgevoerd. Het einde van de werken was voorzien tegen de start van het paasverlof. Die timing is gelukt uitgezonderd voor het onderdeel 'herinrichting kruispunt R31-N33'. Door problemen met de gasleiding zullen de werken daar langer duren, vermoedelijk tot 15 april. Al deze ingrepen zijn in de eerste plaats bedoeld om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen en het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. 

5 gelijktijdige werken

1. Herinrichting kruispunt N33-R31 

Het kruispunt van de R31 Elisabethlaan met de N33 Torhoutsesteenweg wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Het fietspad komt vrij te liggen van de rijweg en de fietsers kunnen zich opstellen in het zicht van de bestuurders om zo dodehoekongevallen te vermijden. Bijkomende beveiliging: op de N33 krijgen de fietsers een aparte groenfase zodat ze niet in conflict kunnen komen met rechtsafslaande voertuigen. Om geen hypotheek te leggen op de doorstroming op de N33 Torhoutsesteenweg is een zéér specifieke lichtenregeling uitgewerkt. Zo krijgt het verkeer op de R31 Elisabethlaan per richting een aparte groenfase en werden in de verdere regeling zoveel mogelijk conflicten uitgeschakeld tussen gemotoriseerd verkeer en de zwakke weggebruiker. Op deze manier kunnen we met een relatief kleine ingreep, een zogenaamde ‘quick win’, toch een verschil maken.

De werken worden uitgevoerd in 2 fases:

  • Fase 1: we sluiten de N33 af ter hoogte van het kruispunt en werken aan de middenberm. Het verkeer op de R31 Elisabethlaan kan in beide rijrichtingen over 1 rijstrook rechtdoor rijden.
  • Fase 2: de N33 zal nog steeds afgesloten blijven maar we werken nu gelijktijdig op de vier hoeken. Het verkeer op de R31 kan nu via de middenberm in beide rijrichtingen over 1 rijstrook rechtdoor rijden.

Tijdens deze werken wordt ook de locatie van 3 bushaltes gewijzigd:

Op de R31 Elisabethlaan wordt de halte gelegen voor huisnr. 312 verplaatst naar huisnr. 332. De halte ter hoogte van huisnr. 339 wordt verplaatst naar de Kroonlaan. Aangezien stad Oostende de uitrijtak van de Kroonlaan definitief heeft afgesloten, wordt hiervan gebruik gemaakt om de bushalte daar in te plannen. Dit heeft het voordeel dat de halte dichter bij de scholen ligt. Bijkomend voordeel is dat er nieuwe parkeerplaatsen vrijkomen voor bewoners en handelszaken. De halte ter hoogte van de Torhoutsesteenweg nr. 369 wordt een 20-tal meter opgeschoven richting Gistel. Stad Oostende zal aan de kant van de pare huisnummers een aantal vakken kortparkeren invoeren.

In de periode van 13 februari tot 3 maart zullen de nutsmaatschappijen de nodige werken aan hun leidingen uitvoeren. Op maandag 6 maart zal de aannemer starten met de wegenwerken.

2. Kruispunt N33 – Steensedijk (afgerond)

Op het kruispunt van de N33 Torhoutsesteenweg met de Steensedijk wordt de fiets- en voetgangersoversteekplaats beveiligd door de aanleg van een middengeleider. Dit kruispunt staat gekend als drukke oversteek voor de schoolgaande jeugd. De aanpassing geeft fietsers en voetgangers de mogelijkheid om de drukke gewestweg in twee stappen over te steken. Ook de fietsroute het “Groen Lint” dwarst op deze plaats het kruispunt.

Er wordt telkens aan 1 kant van de weg gewerkt zodat de andere rijstrook in gebruik blijft. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn richting Gistel.

Tegen midden mei 2017 zal de rode slemlaag op de fietspaden nog aangebracht worden. 

3. Doortrekking aparte busbaan op N33 (afgerond)

De reeds bestaande aparte busbaan op de N33 vanaf de Kalsijdebrug tot aan de rotonde op de N33 wordt verder doorgetrokken tot aan de Steensedijk.

Deze werken worden in 2 fases uitgevoerd, waarbij er telkens aan 1 kant van de rijweg wordt gewerkt en de andere rijstrook kan gebruikt worden om verkeer in 1 richting door te laten.  Er is ook nachtwerk voorzien om de duurtijd van de hinder voor de handelszaken te beperken.

4. Aanleg bushalte thv Mariakerkelaan (afgerond)

In de rijrichting van Gistel wordt er op de N33 een nieuwe bushalte aangelegd vlakbij het kruispunt met de Mariakerkelaan, ter hoogte van de handelszaak Marva. In de andere rijrichting werd de bushalte al enkele jaren geleden heraangelegd.

5. Heraanleg voetpaden Torhoutsesteenweg vak Elisabethlaan – Mariakerkelaan (afgerond)

Stad Oostende zal van de gelegenheid gebruik maken om tegelijk met de werken van AWV de heraanleg van de voetpaden te realiseren. Ook diverse kleinere aanpassingen aan de nutsleidingen zullen op dat moment uitgevoerd worden.

Timing?

De 5 werken worden gelijktijdig uitgevoerd en starten vanaf maandag 13 februari. De planning voorziet om de werken af te ronden vóór Pasen, dus tegen 15 april als de weersomstandigheden het toelaten. Omwille van problemen met de gasleiding zal de einddatum niet gehaald worden voor het onderdeel 'herinrichting kruispunt R31-N33'. Die werken zullen tegen 15 april afgerond zijn. 

Hinder?

Update 31 maart 2017:

Aangezien de werken ter hoogte van het kruispunt R31-N33 langer zullen duren en er ook nog tijdens het paasverlof zal doorgewerkt worden, werd beslist om de N33 Torhoutsesteenweg toch open te stellen in het vak tussen de Mariakerkelaan en de rotonde aan de Duinkerkseweg.  Het tijdelijk kruispunt voor de Sint-Janskerk blijft behouden en het verkeer kan via de Stuiverstraat en Mariakerkelaan rijden.