Staat en inrichting van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen

Het vijfde rapport ‘staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen’ geeft aan dat 63,5% van de opgemeten fietspaden in uitstekende of goede staat zijn. 41,6% van de inrichting van de fietspaden is conform het vademecum fietsvoorzieningen.


In 2015 werd de staat van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen voor de vijfde keer geïnspecteerd. De visuele inspecties vinden tweejaarlijks plaats, waarbij de eerste inspectiecampagne in 2007 uitgevoerd werd.

De fietspaden werden in 2015 voor de eerste keer geïnspecteerd met behulp van een fietspadprofilometer. De fietspadprofilometer is een toestel dat het comfort van de fietspaden meet, op basis van trillingen. Het toestel is ingebouwd in een trailer die getrokken wordt door een scooter. De metingen gebeuren continu met een snelheid van ongeveer 20 km/h. 

Fietspadprofilometer

De fietspadprofilometer heeft meer dan 1.600 kilometer fietspaden opgemeten, en dit in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Resultaten staat van de fietspaden

Staat van de fietspaden

Uit de inspecties blijkt dat 63,5% van de opgemeten fietspaden “uitstekend” of “behoorlijk” scoort op de comfortparameter. 36,5% van de opgemeten fietspaden scoort onvoldoende. De lokale onvlakheden (putten, verzakkingen, …) blijven een aandachtspunt.

Uit de meetresultaten leiden we af dat fietspaden aangelegd in asfalt het meest comfortabel zijn. Aanliggende, gelijkgrondse, fietspaden scoren ook hoger dan verhoogde of vrijliggende fietspaden.

  Opgemeten Voldoende Onvoldoende
Antwerpen 529,6 km 53,8 % 46,2 %
Limburg 748,5 km 71,4 % 28,5 %
Vlaams-Brabant 337,6 km 61,1 % 38,9 %
TOTAAL 1.615,7 km 63,5 % 36,5 %

Resultaten inrichting van de fietspaden

Inrichting fietspaden

Bijna het gehele fietsnetwerk langs Vlaamse gewestwegen werd geanalyseerd, bijna 7.500 kilometer. Hieruit blijkt dat 41,6% conform het vademecum voor fietsvoorzieningen is. Dit is een lichte stijging (bijna 2%) ten opzichte van meetjaar 2013.

De richtlijn zegt: hoe hoger de toegelaten snelheid van het gemotoriseerd verkeer, hoe verder het fietspad van de rijbaan dient te liggen. Dat betekent onder andere dat langs wegen waar 70 of 90 km/u mag worden gereden, best een vrijliggend, van de rijbaan afgescheiden fietspad wordt voorzien en dat binnen de bebouwde kom en zones waar maximum 50 km/u mag worden gereden idealiter een verhoogd aanliggend fietspad de norm is.

De aangewezen veiligheidsruimte tussen rijweg en fietspad bedraagt minstens 2 meter (90 km/u) of 1 meter (70 km/u). Bij aanwezigheid van een verticaal scheidingselement (bomen, haag, ...) volstaat dan weer 0,70 meter tussenruimte. De breedte van een fietspad is minstens 1,50 meter voor een enkelrichtingsfietspad. Voor een dubbelrichtingsfietspad is dat minimum 2 meter.

Op basis van deze parameters werd bepaald in hoeverre een fietspad conform is met de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. 41,6% of meer dan 3.100 kilometer van de fietspaden langs gewestwegen voldoet aan deze richtlijnen.

  Opgemeten Conform Niet conform
Antwerpen 1.542,9 km 52 % 48 %
Limburg 1.424,4 km 34,2 % 65,8 %
Oost-Vlaanderen 1.687,2 km 35 % 65 %
Vlaams-Brabant 1.000,4 km 39,1 % 60,9 %
West-Vlaanderen 1.875,8 km 45,7 % 54,2 %
TOTAAL 7.530,7 km 41,6 % 58,4 %

Lees het volledige rapport, met resultaten per provincie.