Ringweg rond dorpskern van Malle

Om het doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden en zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern te verhogen, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid bezig met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe ringweg rond het dorpscentrum van Malle. Momenteel zit dit project in de studiefase. 

Ringweg rond Malle

Het voorlopige traject van deze ringweg tussen de Lierselei (N14) en De Schaaf ligt al enkele decennia vast en was al ingetekend op het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Voorkensheide. Het traject zal voornamelijk het tracé van het BPA volgen. De exacte plaats van de ringweg binnen de reservatiestrook, de ligging van de aansluitingen met de bestaande wegen en de breedte van de ringweg zijn echter nog niet bepaald. Zoals de procedure het voorziet zit het agentschap hiertoe samen met de verschillende partners (gemeenten, provincie, de Lijn, politie, ...) in de intergemeentelijke begeleidingscommissie om dit verder uit te werken.

Doel is om in het najaar van 2017 een uitgewerkt voorontwerp te hebben. Dit voorontwerp zal voor het eerst een duidelijk beeld geven van de inplanting en het uitzicht van de nieuwe weg.

Communicatie

In het najaar van 2017 komt er uitsluitsel over de impact op de eigendommen in de buurt omdat er dan meer duidelijkheid zal zijn over het uiteindelijke traject en de ruimte die de nieuwe weg zal innemen. AWV engageert zich om  eens dit duidelijk is, zo snel mogelijk en in alle transparantie te communiceren.

Buurtbewoners zullen in de loop van het najaar een uitnodiging ontvangen voor één of meerdere infosessies. In deze infovergadering worden de voorontwerpplannen inclusief de dwarsprofielen en kruispunten toegelicht. Bemerkingen en suggesties kunnen dan worden meegegeven zodat wij deze verder kunnen bespreken in de gemeentelijke begeleidingscommissie en indien er nood toe is de plannen aanpassen.

Na het afwerken van de voorontwerpplannen, wordt het ontwerp en de bouwvergunning verder uitgetekend en worden de onteigeningsplannen opgemaakt. Ook tijdens het verdere verloop van het proces voorzien we nog extra communicatiemomenten en is er nog mogelijkheid om bemerkingen door te geven (vb. in het kader van de bouwvergunning).

Een overzicht (zie schema) van de toekomstige stappen die wij plannen in dit proces vindt u hieronder. De periodes die vermeld staan in het schema, zijn periodes bij benadering. Heel wat factoren zijn niet voorspelbaar en kunnen een invloed hebben op het proces.