Ring rond Zoersel in het verschiet

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een ringweg rond Zoersel. Die nieuwe N14 zal de dorpskern ontlasten van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N14 loopt dwars door het centrum, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Dagelijks passeren er op de N14 door Zoersel ruim 15 000 voertuigen, waarvan bijna een kwart vrachtwagens. Een belangrijke oorzaak van de drukte is het naburige op- en afrittencomplex van de E34. De N14 is ook een drukke verbindingsweg tussen het hinterland (regio Hoogstraten) en de E34. Tegelijk slikt hij ook veel zwaar verkeer van en naar het industriegebied in Malle.

Start werken: 2018

Al in 1963 legde de gemeenteraad van Zoersel het tracé voor de ringweg vast. In 1977 werd daarvoor een reservatiestrook ingekleurd op het gewestplan. In 2004 werden de nodige procedures voor de aanleg opgestart. Momenteel zijn de onteigeningsprocedures voor het project lopende. Het archeologisch onderzoek en het verleggen van de nutsleidingen staat gepland voor 2017. Het Agentschap Wegen en Verkeer streeft ernaar om de werken in 2018 te kunnen opstarten.

Ontwerp

De ringweg zal langs het dorp van Zoersel worden aangelegd, in de daarvoor bestemde reservatiestrook. De huidige N14 krijgt zowel in het zuiden als in het noorden een aansluiting op de ring.

Enkele kenmerken van de geplande ringweg:

  • 2 X 1 rijstrook
  • 70 kilometer/uur
  • Geen verlichting (behalve bij de kruispunten)
  • Geen voetpaden
  • Geen fietspaden (fietsers worden langs de oude N14 doorheen de dorpskern geleid)
  • Ondertunneling voor auto- en fietsverkeer bij Herentalsebaan
  • Ondertunneling voor fietsers bij Salphensebaan
  • Grachten voor waterhuishouding

Zorg voor omgeving

De ring wordt aangelegd met respect voor de landelijke omgeving rond Zoersel en de nabijheid van beschermd gebied. Aan de binnenzijde van de ring (kant van de dorpskern) zal een geluidsberm de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken. Op tal van plaatsen langs de ring komen er maatregelen ten gunste van fauna en flora, zoals ecokokers, geluidschermen, rasters en hop-overs voor reeën, kleine zoogdieren en amfibieën.