Publieke inspraak over het plan-MER voor een verbeterde ontsluiting van Haspengouw door een vlottere verbinding met de E40

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt in opdracht van de Vlaamse regering op welke mogelijke manieren de regio van Haspengouw beter kan ontsluiten naar de E40.

Het milieueffectenrapport bevindt zich momenteel in de startfase. Dat wil zeggen dat nu bepaald wordt wat het agentschap precies moet onderzoeken en hoe dit zal gebeuren.
Iedereen krijgt tijdens het openbaar onderzoek de kans om aanbevelingen en opmerkingen te geven over de manier waarop het onderzoek gevoerd kan worden. Alsook welke factoren er bijkomend binnen de zoekzones onderzocht moeten worden.

concept-alternatieven - pers-02
De MER-studie zal zeven alternatieven onderzoeken die de ontsluiting van Haspengouw kunnen verbeteren. Een eerste alternatief onderzoekt in welke mate de bestaande N3 kan worden geoptimaliseerd. De zes andere alternatieven bestaan uit nieuwe infrastructuur, al dan niet in combinatie met bestaande wegen.

Het onderzoek zal nagaan welke effecten de verschillende alternatieven hebben op mens en milieu. Gelijklopend met de studie zal men ook onderzoeken hoeveel elk alternatief kost. 

De studie zal geen conclusies trekken maar alle voor- en nadelen ten opzichte van elkaar afwegen. Dit rapport zal dienen als beleidsinstrument zodat de Vlaamse Regering een weloverwogen keuze kan maken.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Download hier de kennisgevingsnota, de kaartenbundel en de leeswijzer: