Ombouw N49 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en West-Kapelle

Het tracé tussen Den Hoorn en Westkapelle

N49 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Lapscheure

Voor dit deelproject is de omvorming al gerealiseerd met een parallelweg langs de noordzijde van de N49.

N49 van Lapscheure tot Hoeke

Voor de deelprojecten Lapscheure en Hoeke werden de voorbije jaren een plan-MER-studie en een technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie opgemaakt.

Deelproject Hoeke

In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de parallelweg ter hoogte van Hoeke via de bestaande brug aan de Oude Westkapellestraat werd omgeleid.

Streefbeeld Hoeke (2004)

Na de uitvoering van de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werd beslist om dat streefbeeld aan te passen.
Er zal een nieuwe brug op maaiveldniveau worden gebouwd over de Damse Vaart zodat de parallelweg aan de noordzijde van de N49 via die nieuwe brug over de vaart kan. Het voordeel van deze oplossing is dat het verkeer op de parallelweg  niet in het centrum van Hoeke moet passeren en de bestaande brug enkel voor lokaal verkeer moet functioneren.  De kostprijs is geraamd op 5 miljoen euro (excl. BTW).

Gekozen tracé met aanpassing streefbeeld (2015)

Nu deze keuze is gemaakt kan het definitieve ontwerp worden opgemaakt. Pas wanneer dat ontwerp is afgerond kan er gestart worden met de inname van de percelen.  Daarna kan het dossier worden aanbesteed.  Een precieze startdatum voor de werken is nog niet gekend aangezien we moeilijk kunnen inschatten hoe lang die te doorlopen procedures in beslag nemen.

Zijaanzicht waarbij de parallelweg op maaiveldniveau over nieuwe brug over Damse Vaart gaat. 

 

Deelproject Lapscheure

In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat waarbij die tunnel ten westen ligt van het huidige tracé van de Vredestraat.

Streefbeeld (2004)

In de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werden naast dit streefbeeld model nog 13 andere varianten onderzocht op hun milieueffecten en ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid. De Vlaamse Overheid koos als voorkeursalternatief de versie waarbij de N49 op het huidige tracé op maaiveldniveau blijft waarbij de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat maar dan niet terug aansluit op de Vredestraat maar op de Lapscheurestraat (buiten de dorpskern).  Dit heeft als voordeel dat het verkeer tussen Damme en Knokke-Heist niet door de dorpskern van Lapscheure hoeft te rijden. Het deel van de Vredestraat waar de school ligt wordt bovendien doodlopend en dus verkeersluw. Een andere reden die heeft meegespeeld in de keuze voor dit alternatief was de goede score op financiële en technische haalbaarheid. De kostprijs is geraamd op 7,1 miljoen euro (excl. BTW).

Gekozen tracé met aanpassing streefbeeld (2015)

Eén van de andere alternatieven die ook werden onderzocht was de versie waarbij de N49 in een sleuf werd aangelegd. Dit alternatief is echter technisch veel moeilijker te realiseren (met grotere risico’s op vlak van stabiliteit, trillingshinder en verstoring grondwater) en het heeft ook een veel hogere kostprijs (meer dan 35 miljoen euro excl. BTW). Om die redenen werd dit alternatief niet weerhouden. 

Nu de beslissing is genomen kan er werk worden gemaakt van het definitieve ontwerp. Wanneer dat is afgerond kan de procedure voor grondinname starten.  Daarna kan het dossier worden aanbesteed. Een precieze datum voor de start van de werken is nog niet gekend aangezien dat afhankelijk is van het verloop van die procedures.

Zicht vanop Vredestraat die in een tunnel onder de N49 door gaat.

 

N49 van Hoeke tot Westkapelle

De parallelweg sluit via een rotonde aan op de N376 Dudzelestraat. Van daar uit kun je via de grote rotonde op de N49 doorrijden naar Knokke of via het complex A11-N49 naar Antwerpen of naar Brugge. Deze werken zijn momenteel in uitvoering in het kader van de aanleg van de A11. Dit deel van de parallelweg zal in gebruik genomen worden in 2017.