N19 - Een veilige doortocht voor Wezemaal

  • Waar? Aarschotsesteenweg, van aan het kruispunt (rotonde) met de Provinciebaan tot aan het kruispunt van de Pastoor Dergentstraat en de Begijnendijksesteenweg
  • Wat? Volledige herinrichting en aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel  
  • Wanneer? Opstart onteigeningen in 2019 (start werken momenteel niet bekend)

Een veilige doortocht voor Wezemaal

De Aarschotsesteenweg in Wezemaal is vandaag onvoldoende aangepast voor fietsers en voetgangers. Wegen en Verkeer zal de weg in de eerste plaats dan ook veiliger maken voor die weggebruikers. Er komen ook betere voorzieningen voor de klanten van De Lijn en de infrastructuur wordt hier en daar aangepast zodat de bussen vlotter kunnen rijden - dit alles zodat meer mensen de bus nemen. Na de herinrichting zal het aanzicht van de Aarschotsesteenweg volledig veranderen. Niet alleen zal de weg anders ingedeeld zijn (met meer plaats voor fietsers en voetgangers), hij zal er ook fraaier uitzien: beter afgewerkt en  met meer groen langs de weg. Een belangrijk aandachtspunt van het project, ten slotte, zijn de twee schoolomgevingen, die we zullen herinrichten zodat schoolkinderen veiliger te voet en met de fiets naar school kunnen komen.

 

Hoewel er over heel wat ontwerpprincipes (toegelicht op deze webpagina) al een consensus is, is het ontwerp van de nieuwe Aarschotsesteenweg (ook de plannen en ontwerpen die u op deze webpagina vindt) nog niet definitief. Een en ander moet nog nader onderzocht worden of moet nog besproken worden in de gemeenteraad en de overleg- en inspraakorganen (de gemeentelijke adviescomissies, de klankbordgroepen van omwonenden) die de afgelopen jaren al advies gegeven hebben. Het uiteindelijke ontwerp wordt goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie, waarin o.a. Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van Rotselaar zetelen.  

 

Centrum Wezemaal: overleg volop aan de gang  

Terwijl de grote lijnen van de rest van de herinrichting al getekend zijn en er voor bepaalde stukken al concrete voorontwerpen uitgewerkt zijn (zie verder op deze webpagina; deze ontwerpen zijn echter ook nog niet definitief!), is er vandaag nog maar weinig duidelijk over de herinrichting van het centrum van Wezemaal. Er zal meer plaats komen voor fietsers en voetgangers en het nieuwe wegbeeld zal minder gericht zijn op de wagen, maar hoe het centrum er concreet zal uitzien, is vandaag nog niet duidelijk.   

In het voorjaar van 2017 is er wel een belangrijke doorbraak in het dossier geweest. Al jarenlang was er discussie over twee huizen in Wezemaal op het kruispunt met de Langestraat en de Kerkstraat die als “beschermd dorpsgezicht” geklasseerd zijn. Om het centrum van Wezemaal veiliger te maken, moeten de huizen echter afgebroken worden. Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid heeft ondertussen ingestemd met de sloop van de twee huizen, dus dit obstakel is van de baan.

Zodra er meer duidelijkheid is over hoe het centrum van Wezemaal er na de herinrichting zal uitzien, zal Wegen en Verkeer daar op deze webpagina over berichten.

De schoolomgeving “De Rank” na de herinrichting  

 

De nieuwe Aarschotsesteenweg in wegsegmenten

 

Buiten het centrum: meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer, meer groen

Omdat de Aarschotsesteenweg een belangrijke fietsverbinding is en omdat de Vlaamse overheid het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, verplaatsingen naar de winkel etc. wil aanmoedigen, komen er ook buiten het centrum en buiten de bebouwde kom veilige fietspaden. Ze zullen 1,75 m breed zijn en waar mogelijk van de rijweg gescheiden worden.   

Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen reizen door nieuwe, beter uitgeruste bushaltes. De bussen zullen ook vlotter rijden, omdat het busverkeer op enkele plaatsen voorrang krijgt. Lees hieronder bijv. meer over de doseerlichten aan de oostelijke poort en de busbaan aan de nieuwe rotonde van de Provinciebaan.

Een ander aandachtspunt in het ontwerp is het aanzicht van de steenweg. Op veel plaatsen komen er groene bermen, bomen en grachten of “wadi’s” - dat zijn ondiepe grachten waar het regenwater traag kan infiltreren. Wadi’s en grachten kunnen meer water bufferen dan een klassieke ondergrondse afvoer (bijv. een betonnen buis), dus het risico op wateroverlast wordt kleiner. Het milieu en de waterhuishouding van de omgeving heeft ook baat bij de scheiding van het rioleringsstelsel: het regenwater en het afvalwater zal na de herinrichting gescheiden afgevoerd worden.

 

De schoolomgeving van het Montfortcollege

Voorontwerp van de nieuwe schoolomgeving (de exacte locatie van, het aantal oversteekplaatsen en andere elementen kunnen nog gewijzigd worden

 

Hoewel er voor de schoolomgeving van het Montfortcollege, net zoals voor de rest van de Aarschotsesteenweg, nog geen definitief ontwerp is, is het al duidelijk dat het ontwerp de richtlijnen van de Vlaamse overheid voor schoolomgevingen zal volgen. Er komen vrijliggende fietspaden en beveiligde oversteekplaatsen met middenbermen, aangepaste signalisatie, etc. opdat in de toekomst de kinderen veilig naar school kunnen.   

 

De “poorten” naar de bebouwde kom  

Aan het kruispunt van de Eektweg komt een “poorteffect”: door asverschuivingen in de rijweg en middenbermen vertraagt het verkeer en weten automobilisten dat ze de bebouwde kom van Wezemaal binnenrijden. Het snelheidsregime verandert hier van 70 naar 50 km/u.

De “poort” van de bebouwde kom aan de Eektweg (waar de busbaan begint)

 

Ten oosten van de bebouwde kom er ook een poort:

Oostelijke poort met doseerlicht

Het “doseerlicht” aan de oostelijke poort is een verkeerslicht voor het autoverkeer. Die worden op dit punt mondjesmaat door gelaten, om de file verderop te vermijden en om de fietsers en de bussen de prioriteit te geven. Om te vermijden dat er sluipverkeer ontstaat in de zijstraten in de buurt (verkeer dat de wachtrijen aan het doseerlicht wil vermijden), zullen er andere maatregelen genomen worden.

 

Kruispunt (rotonde) met Provinciebaan en “westelijk buitengebied”

Het kruispunt met de Provinciebaan wordt een rotonde. Ook nuttig om weten:

  • bij de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (start werken: najaar 2018) wordt ook een bypass aangelegd voor het verkeer dat van de E314 komt en naar het centrum van Wezemaal (richting Aarschot) rijdt
  • rechts van die bypass komt ook een fietspad zodat de fietsers de by-pass niet tweemaal moeten kruisen.
  • de busbaan in de richting van Leuven stopt ter hoogte van de rotonde. Het autoverkeer zal net voor de rotonde moeten invoegen op de busbaan, zodat de bussen hier voorrang krijgen en tijd winnen.