Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

De N42 tussen Wetteren en Zottegem is aan een grondige herinrichting toe. De N42 is reeds een pak verkeersveiliger gemaakt door de werkzaamheden die in 2013 uitgevoerd zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer denkt echter ook op lange termijn en werkt aan een volledige herinrichting van de N42. Een grondig onderzoek vormt de basis voor een goede herinrichting van de N42. De eerste stap van dit onderzoek bestaat uit het in beeld brengen van de verschillende mogelijke oplossingen (alternatieven) om de N42 vlotter en veiliger te maken.

In mei 2013 vond er een infomarkt plaats waar de voorlopige plannen voor de ombouw van de N42 werden toegelicht. De opmerkingen van burgers en betrokkenen worden meegenomen in het verdere traject van deze studie. Het is evident dat een vernieuwde N42 veiliger moet zijn en voor een betere verkeersdoorstroming moet zorgen. Ook is er aandacht voor milieugerelateerde onderwerpen. In 2013 werd de kennisgevingsnota ter inzage gelegd, vervolgens werden de milieueffecten in kaart gebracht. Het ontwerp van plan-MER werd voor advies voorgelegd aan betrokken instanties, waaronder ook de gemeenten Wetteren, Oosterzele en Zottegem. Op basis van de geformuleerde adviezen is het definitief plan-MER opgesteld. Het MER zal een beeld schetsen van de te verwachten gevolgen van de ombouw van de N42 voor mens en milieu, voor de verschillende alternatieven. Daarnaast wordt aangegeven hoe deze effecten het best worden vermeden of gemilderd.

Ondertussen zijn de resultaten van het plan-MER beschikbaar en kan het RUP (Ruimtelijk Uitvoerings-plan) worden opgesteld. Het RUP bouwt immers verder op de resultaten van het plan-MER en bevat onder andere een gemotiveerde afweging van de verschillende oplossingen, een uitgebreide motivatie van de gekozen inrichtingsmaatregelen en geeft aan waar milderende maatregelen worden genomen. De ganse procedure van het RUP loopt nog tot in 2018.

 

Herinrichting op lange termijn

De ombouw van de N42 is een dossier dat al decennia meegaat. Deze gewestweg leidt van Geraardsbergen over Zottegem naar de rotonde boven de E40 in Wetteren. De vele kruispunten, erftoegangen en het trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte doorstroming. Een heraanleg die voor betere ontsluiting zorgt, wordt al jaren gevraagd door het bedrijfsleven en de betrokken steden / gemeenten. Ook de veiligheid van de weggebruiker is een grote zorg.

Sinds januari 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met voorbereidingen voor de heraanleg van de N42. Studiebureau Grontmij is aangesteld om onder meer het ontwerp van de herinrichting van deze gewestweg uit te werken.

Communicatie en participatie maken een belangrijk deel uit van dit project. Er wordt een communicatieplan uitgewerkt De inwoners van de betrokken gemeenten en steden kunnen participeren via denk- en infoavonden. Op die manier wil het Agentschap Wegen en Verkeer de betrokken partijen van in het begin bij het project betrekken en hen de kans geven de plannen mee vorm te geven.

De tijdslijn geeft het verloop weer van de studie die in januari 2013 is opgestart. De studie kan in drie fasen worden onderverdeeld: het voortraject, de plan-MER fase en de fase met ontwerp en uitvoering. Momenteel wordt het RUP opgemaakt.

Fase voortraject

In januari startte een grondig onderzoek als eerste stap in de voorbereiding van de heraanleg van de N42. Het onderzoekstracé loopt tussen de Brusselsesteenweg (N9), over het afrittencomplex van de E40 in Wetteren tot het kruispunt met de N46 in Oombergen ('t Vosken). Het agentschap onderzoekt de gevolgen voor het milieu en voor de mobiliteit in de wijde omgeving en werkt aan een ontwerp dat zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming voor alle weggebruikers. Zo vond onder andere een groot verkeersonderzoek plaats, waarbij gebruik werd gemaakt van camerasystemen voor het uitvoeren van verkeerstellingen, slangtellingen en kruispunttellingen.

Fase plan-MER

Kennisgevingsfase

Het kennisgevingsdossier is door de dienst Milieueffectrapportagebeheer van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid volledig verklaard op 30 april 2013. De ter inzage legging liep van 22 mei tot en met 21 juni 2013.

Het kennisgevingsdossier was gedurende die ter inzage legging te raadplegen bij de gemeenten Herzele, Oosterzele, Melle, Wetteren en Zottegem, op de website van de dienst Milieueffectrapportagebeheer (www.mervlaanderen.be) en op deze website. Aankondiging gebeurde in de Beiaard van 17 mei 2013 en De Streekkrant, edities Vlaamse Ardennen, De Wetthra en Zottegem-Brakel-Herzele van 23 mei 2013.

Ter voorbereiding werd in de gemeenten Wetteren, Oosterzele en Zottegem een denkavond georganiseerd. Elke gemeente nodigde daarvoor een aantal geselecteerde personen uit om na te denken over de huidige knelpunten en mogelijke inrichtingsmaatregelen langsheen de N42. Dit heeft geresulteerd in een tabel die bij de kennisgeving werd gevoegd.

Er werd een informatieavond georganiseerd op 23 mei 2013 in gemeenschapscentrum De Kluize in Oosterzele. De aanwezigen kregen voorlichting over het project en konden er ook terecht bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer met vragen over de procedure, over hoe men kon inspreken en wat er achteraf met deze reacties zou gedaan worden.

Er kwamen 28 inspraakreacties binnen. Analyse van de reacties leerde dat er veel bezorgdheid is over de bereikbaarheid van bedrijvigheid en landbouw. Daarnaast valt op dat veel inspraakreacties een (zeer) hoog detailniveau hebben, waardoor ze niet of in beperkte mate in deze plan-MER fase van toepassing zijn. Er is ook sprake van een grote overlapping met de adviezen van enkele adviesinstanties. Omdat de reacties zeker van nut zijn voor het verdere verloop van de plan-MER procedure, zijn deze reacties anoniem overgemaakt aan het studiebureau en de initiatiefnemer. Uit de inspraakreacties is geen nieuw planalternatief naar voren gekomen. Wel bevatten ze diverse aandachtspunten die aan bod kunnen komen na het beoordelen van de planalternatieven in het plan-MER onderzoek (afweging van mogelijke optimalisaties). Deze zijn in de kennisgevingsnota als vertrekbasis voor het verdere onderzoek opgenomen, Deze optimalisaties kunnen onder de vorm van milderende maatregelen in het plan-MER worden geformuleerd.

De kennisgevingsnota en de richtlijnennota zijn te downloaden op volgende site van de dienst Mer:

http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectr...

Dossiercode is PL0144.

Plan-MER

Een MER is een voorbereidende studie die voor diverse milieuaspecten zoekt naar optimale oplossingen. Dit betekent concreet dat de verschillende mogelijke oplossingen (alternatieven) om de N42 vlotter en veiliger te maken eerst en vooral in beeld moeten worden gebracht. Vervolgens dient de milieu-impact van elke oplossing te worden onderzocht. Hierbij komen volgende milieuaspecten aan bod: mobiliteit, geluid, lucht, bodem en water, natuur, landschap en erfgoed, leefkwaliteit en gezondheid, ruimtelijke aspecten.

Zoals de richtlijnen van de dienst Mer aangeven, werken we het plan-MER uit in twee stappen. In een eerste stap beoordelen we drie basisalternatieven op vlak van mobiliteit en kijken we na of elk alternatief voldoende in staat is om de huidige verkeersproblematiek aan te pakken. Dit doen we door de alternatieven te onderzoeken met behulp van het provinciaal verkeersmodel en aanvullende simulaties. Op basis van de resultaten van de verkeersmodellering selecteren we de kansrijke alternatieven en brengen we optimalisaties aan. De uitkomst van deze eerste stap (de mobiliteitstoets) wordt verankerd in aanvullende bijzondere richtlijnen. Deze aanvullende richtlijnen zijn ook te downloaden op de website van de dienst Mer. In een tweede stap worden de geoptimaliseerde alternatieven onderzocht op de overige milieueffecten.

Het ontwerp van plan-MER is in de zomerperiode 2014 voor advies voorgelegd aan verschillende instanties (waaronder de betrokken gemeenten) en de dienst Milieueffectrapportagebeheer van de Vlaamse Overheid.. Op basis van de geformuleerde adviezen wordt momenteel het ontwerp van plan-MER uitgewerkt tot een definitief plan-MER, dat ter goedkeuring aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer zal worden voorgelegd. Naar alle verwachtingen zal dit definitief plan-MER goedgekeurd en beschikbaar zijn begin 2015.

De herinrichting van de N42 zal hoogst waarschijnlijk bijkomende ruimte-inname vragen en mogelijks is een wijziging nodig van de huidige planologische bestemming. Deze bestemmingswijziging dient te gebeuren via een afzonderlijke procedure, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Ondertussen zijn de resultaten van het plan-MER beschikbaar en kan het RUP worden opgesteld. Het RUP bouwt immers verder op de resultaten van het plan-MER en bevat onder andere een gemotiveerde afweging van de verschillende oplossingen, een uitgebreide motivatie van de gekozen inrichtingsmaatregelen en geeft aan waar milderende maatregelen worden genomen. De RUP-procedure loopt nog tot in 2018.

Fase ontwerp en uitvoering

Eens het eindbeeld voor de herinrichting van de N42 op lange termijn is vastgelegd (ligging, inrichting, ruimte-inname, ...), start de projectfase. In deze fase wordt het technisch ontwerp voor de herinrichting opgesteld, met onder andere aandacht voor de fasering van de werken, en wordt overgegaan tot het realiseren van de concrete inrichtingsmaatregelen.

Concreet betekent dit dus dat aansluitend op de PLAN MER en het RUP, de opmaak van een startnota / projectnota / project MER (eventueel ook nog bijkomende ontheffingsnota) / voorontwerp / ontwerp / onteigening / studie riolering / etc. volgt. Zoals blijkt, is dit dus een proces van jaren. Het agentschap wenst echter zo spoedig mogelijk al een deel van de herinrichting uit te voeren. Het tracé zal daarom in verschillende delen worden opgesplitst.

Eenmaal meer zicht is op de start van het voorontwerp, zal er via dit kanaal meer informatie worden bezorgd aangaande timing, de verschillende stappen die gezet moeten worden, de eerste plannen (zodra mogelijk), enz