Fietspadenproject Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272) in Galmaarden, Gooik en Herne

  • Wat: Herinrichting van de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272) met focus op verhoogde fietspaden
  • Waar: tussen het centrum van Tollembeek en de Edingsesteenweg (N285)
  • Waarom: de gewestweg is vandaag onvoldoende veilig en oncomfortabel voor het verkeer en voor fietsers in het bijzonder
  • Wanneer: de werken starten ten vroegste in 2019

 

Wie er niet bij kon zijn tijdens de infoavond van donderdag 12 mei 2016, of wie graag alle informatie nog eens in alle rust bekijkt: in de rechterkolom op deze pagina kan u de pancartes digitaal downloaden door hier te klikken

(beelden SWECO)

 

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne werken momenteel de herinrichting van de Langestraat (N272) uit tussen de Edingsesteenweg (N285) en het centrum van Tollembeek. Dit project, met focus op de aanleg van verhoogde fietspaden, moet de Langestraat veiliger maken en de zachte weggebruikers beter beschermen.

Rioolbeheerders Infrax en Aquafin maken van het project gebruik om in de Langestraat, Hollandstraat en Goteringenstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.
 

Infomoment op 12 mei in GC De Cam

Om de inwoners van Galmaarden, Gooik en Herne te informeren over dit project organiseren Wegen en Verkeer, de rioolbeheerders en de drie gemeenten een infotentoonstelling op

12 mei 2016 om 20.00 uur
in GC De Cam, Dorpsstraat 67 in Gooik

 

Tijdens dit infomoment wordt het project toegelicht en krijgen de inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen.

Uitvoering start ten vroegste in 2019

Het project van de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272) bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. Tussen 2016 en 2019 wordt het ontwerp gefinaliseerd, de procedure tot het verkrijgen van een bouwvergunning en de onteigeningsprocedure doorlopen en een aanbesteding uitgewerkt om de werken uit te voeren. De herinrichting zelf start ten vroegste in 2019.

 

Waarom wordt het project uitgevoerd?

De Langestraat is vandaag onvoldoende veilig en oncomfortabel voor het verkeer en voor fietsers in het bijzonder. De weinige bebouwing en de lange rechte stukken maken dat er vaak te snel wordt gereden met veel ongevallen tot gevolg.

De Langestraat beschikt in haar huidige situatie niet over fietspaden waardoor fietsers gemengd met het autoverkeer moeten rijden. Dit maakt de weg nog onveiliger voor fietsers. Omdat de Langestraat in de regio een belangrijke verbindingsweg is tussen de diverse dorpskernen wordt deze weg veiliger en comfortabeler gemaakt.

De verbetering van de Langestraat kadert bovendien binnen de mobiliteitsplannen van de drie betrokken gemeenten en is een volgende stap in de verdere uitbouw van deze gewestweg. Dankzij deze investering kan de Langestraat bovendien opgenomen worden in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk van Vlaanderen.

Wat houden de werken in ?

Wegen en Verkeer voerde een studie uit naar de best mogelijke wijze voor de aanleg van de fietspaden. De studie schuift de aanleg van fietspaden aan beide zijden van de rijweg naar voor. Binnen de zone 70 worden de fietspaden afgescheiden van het verkeer door een lage groenvoorziening aangelegd. Binnen de zone 50 worden de fietspaden naast de rijweg aangelegd.

Naast de aanleg van de fietspaden wordt de Langestraat ook veiliger gemaakt door de aanplanting van bomenrijen, de plaatsing van middenbermen en de aanleg van veiligheidsstroken, bushavens en vrachtwagenparkings. Bovendien wordt ook het kruispunt met de Edingsesteenweg (N285) vernieuwd.

Rioolbeheerders Infrax en Aquafin maken van het project gebruik om in de Langestraat, Hollandstraat en Goteringenstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Dit is beter voor het milieu en de leefomgeving. Hierbij moeten ook afkoppelingen op private terreinen gebeuren.

 

Onteigeningen maken project mogelijk

Om de nieuwe fietspaden langs de Langestraat te kunnen aanleggen, moet Wegen en Verkeer onteigeningen uitvoeren. De gronden die moeten onteigend worden, zijn vooral landbouwgronden en voortuinen van particuliere eigendommen.

In de komende maanden brengt Wegen en Verkeer de betrokken eigendommen in kaart. Dit gebeurt door opmetingen uit te voeren waarbij wordt berekend hoeveel extra ruimte er nodig is langs een bepaald deel van de gewestweg. Op basis van die opmetingen wordt daarna een onteigeningsplan opgemaakt dat door de Vlaamse minister van Openbare Werken moet goedgekeurd worden en door een ministerieel besluit worden bekrachtigd.