AWV en MOW leggen conclusies neer over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne

Donderdagnamiddag 21 december vond in Ieper een laatste overlegmoment plaats met alle organisaties die betrokken zijn bij het participatietraject over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne. De conclusies van dit traject van de voorbije 10 maanden werden er gepresenteerd door O2, een bedrijf gespecialiseerd in participatie, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

De Vlaamse overheid wil het verkeer op de N8 Ieper-Veurne vlotter en veiliger laten verlopen. De voorbije jaren werden verschillende voorstellen uitgedacht. Om uiteenlopende redenen werden ze niet gerealiseerd. AWV en MOW zochten de voorbije maanden naar een oplossing tijdens een participatietraject. Hierbij werden een 20-tal organisaties en instanties betrokken.

Met heel wat betrokkenen rond de tafel 

Bij de uitwerking van een oplossing voor de N8 Ieper-Veurne zaten heel wat betrokkenen rond de tafel:

 • de gemeentebesturen van Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Vleteren en Ieper
 • het provinciebestuur West-Vlaanderen en Westtoer
 • de middenveldorganisaties UNIZO, VOKA, Boerenbond, ABS, Natuurpunt en Bosgroep IJzer en Leie
 • het bewonersplatform ‘Geen streep door de Westhoek’ en de bewonersgroep van Boezinge Zuidschote
 • de West-Vlaams Intercommunale WVI en het In Flanders Fields Museum
 • het Westhoekoverleg
 • de politieke partijen
 • diverse betrokken Vlaamse administraties

Een eerste dialoogmarkt over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne ging door in april 2017. Tijdens deze gesprekken kwamen een aantal vragen naar boven waarop AWV en MOW een antwoord wilden bieden. Er werden extra verkeerstellingen op en rond de N8 Ieper-Veurne gedaan. Er werd ook een verkeerskundig en ruimtelijk ontwerpend onderzoek gevoerd in de dorpscentra van Brielen, Elverdinge, Woesten en Hoogstade. Bedoeling hiervan was om een duidelijk beeld te krijgen van welke verkeerstechnische maatregelen mogelijk zijn binnen deze dorpscentra en of deze ingrepen de verkeersleefbaarheid in voldoende mate verhogen. Bij de uitwerking van dit onderzoek werden de mobiliteitsambtenaren, de stedenbouwkundig ambtenaren en de verantwoordelijken van de technische diensten van Ieper, Vleteren en Alveringem betrokken. Voor het dorpscentrum van Oostvleteren werd eerder reeds beslist om de doortocht van de N8 volledig herin te richten. In 2018 worden de plannen hiervoor in samenwerking met het gemeentebestuur van Vleteren uitgewerkt. Daarnaast was er de onlinebevraging waar alle meerderjarige bewoners van Brielen, Elverdinge, Woesten, Oostvleteren en Hoogstade gevraagd werd hoe zij de verkeersleefbaarheid in hun dorp ervaren en wat voor hen prioritaire maatregelen zijn.

Resultaten onlinebevraging onder bewoners van de dorpen langs de N8 Ieper-Veurne 

In september 2017 kregen 4.319 meerderjarige inwoners van Hoogstade, Oostvleteren, Woesten, Oostvleteren, Elverdinge en Brielen de mogelijkheid om hun mening over de verkeersleefbaarheid in hun dorp kenbaar te maken. 1.135 inwoners (iets meer dan 25%) grepen deze kans en vulden de onlinebevraging in. De bewoners gaven aan dat hoge snelheid, de veiligheid van de fietsers en voetgangers en lawaaihinder door het verkeer de belangrijke knelpunten zijn. Brielenaars gaven hun dorp een heel slecht rapport als het over de verkeersleefbaarheid gaat. Elverdinge scoorde beter maar ook daar vinden de inwoners dat de eerste aandacht moet gaan naar de veiligheid van fietsers en voetgangers. Woesten scoort het best op vlak van verkeersleefbaarheid. 1/3 geeft zijn dorp een gemiddelde score, 1/3 een slecht resultaat en 1/3 een goede score. Na Woesten scoort Oostvleteren het best op het vlak van verkeersleefbaarheid. De bewoners van Hoogstade tenslotte vinden dat in de eerste plaats de snelheid van het verkeer moet worden aangepakt, gevolgd door lawaai en de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers.

De resultaten van de onlinebevraging waren, samen met de resultaten van alle andere door de stakeholders gevraagde extra onderzoeken, een belangrijk element bij de gesprekken die in het najaar gevoerd werden over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne.
De volledige resultaten van de enquête vindt je hier.

Wat zijn de conclusies?

Na de vele gesprekken met stakeholders, de bevraging van de bewoners en de extra onderzoeken werden voor AWV en MOW de contouren van een breed gedragen compromis zichtbaar. Voor het volledige traject van de N8 Ieper-Veurne worden enkele algemene principes naar voor geschoven. Zo wordt onder meer aangegeven dat bij alle aanpassingen aan de N8 Ieper-Veurne of bij de aanleg van nieuwe wegen zuinig omgegaan wordt met ruimte. Ook worden over het volledige traject van de N8 vrijliggende fietspaden voorzien, soms dubbelrichting, soms enkelrichting en soms op een vent- of parallelweg.

De vlotheid en veiligheid van de verbinding tussen de A19 en de E40 wordt aanzienlijk verhoogd door:

 • een vloeiende overgang van het verkeer van de A19 naar de Ieperse Noorderring (N38), zonder verkeerslichten;
 • een ongelijkvloers kruispunt met de Pilkemseweg, waarbij de Noorderring onder de Pilkemseweg door gaat;
 • bijkomend onderzoek over hoe het knooppunt van de Noorderring met de Diksmuidseweg (N369) kan worden geoptimaliseerd;
 • een omleidingsweg rond Brielen;
 • bijkomend onderzoek over de inrichting van de zones tussen Brielen, Elverdinge en Woesten;
 • 2x1 rijstroken met een variabele middenberm en uitwijkstroken voor traag verkeer tussen de dorpen Woesten en Oostvleteren;
 • het verkeer op de volledige N8 Ieper-Veurne krijgt maximaal groen licht daar waar er verkeerslichten komen. Uit het verkennend onderzoek werd duidelijk dat er in de dorpscentra van Hoogstade, Oostvleteren en Woesten voldoende ruimte beschikbaar is om door middel van infrastructurele maatregelen de verkeersleefbaarheid in voldoende mate te verhogen. Voor Elverdinge worden enkele mogelijkheden naar voor geschoven voor een verkeersveilige inrichting die nog verder in detail moeten worden onderzocht. In Brielen echter, kan verkeersleefbaarheid enkel in voldoende mate verhoogd worden door de realisatie van een omleidingsweg rond het dorp.

Wat nu?

De conclusies van het participatieve traject zijn bijna rond. AWV en MOW vragen de stakeholders om tegen midden januari 2018 eventuele laatste bemerkingen door te geven. Daarna wordt een eindrapport overgemaakt aan de Vlaamse regering. Of de verschillende betrokken stakeholders het door hen bereikte compromis zullen bezegelen in een soort akkoord, staat nu nog niet vast. Een breed gedragen akkoord kan natuurlijk wel bijdragen tot een snellere realisatie ervan. Gezien het Westhoekoverleg steeds benadrukt heeft dat de verbinding Ieper-Veurne een belangrijke schakel is in het globale mobiliteitsverhaal van de Westhoek, is dit platform uitstekend geplaatst om de uitvoering van een N8-akkoord door de Vlaamse Overheid verder op te volgen.