Minder Hinder

In opdracht van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken werkte AWV een plan uit om de organisatie van de wegenwerken te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de hinder voor de weggebruikers te beperken.

Minder Hinder bestaat uit verschillende 'onderdelen', zoals een MinderHinder-toets, de inzet van een nieuwe signalisatiesimulator, de plaatsing van informatieborden bij de werven met non-activiteit en een gebruiksvriendelijke website met informatie over de wegenwerken.

Minder Hinder aanpak

Het Vlaamse wegennet is dusdanig zwaar belast dat de minste bijkomende belasting belangrijke hinder tot gevolg heeft. Het agentschap Wegen en Verkeer organiseert zich al om de hinder minimaal te houden.
Ook de hinderbeleving van de omwonenden en ondernemingen op de secundaire en lokale gewestwegen is een aandachtspunt dat zeker niet verwaarloosd mag worden.

Belangen van de omwonenden en ondernemingen

Hoewel het eerder gericht is op communicatie en MinderHindermaatregelen rond werkzaamheden op gewestwegen, is het inspiratieboek Minder Hinder een leerrijk document waarin VVSG, AWV, Unizo en VOKA enkele instrumenten aanbieden die het minderhinderbeleid van de gemeenten en steden mee vorm kunnen geven. Communicatie staat er centraal in en men adviseert om omwonenden en belanghebbenden al in de scopefase te betrekken bij het project. Daarom werkt AWV samen met de bereikbaarheidsadviseur om de communicatie naar en de bereikbaarheid van de ondernemingen op een doeltreffende manier aan te pakken.

Een heldere organisatie van MinderHinder is noodzakelijk, zowel op gewestelijk niveau als op het niveau van de provinciale afdelingen.

In AWV bestaan drie niveaus van overleg en verankering van MinderHinder:

  • Het operationeel niveau: Operationeel overleg
  • Het tactisch niveau: MinderHinder-team
  • Het protocoloverleg: overleg op strategisch niveau met weggebruikersorganisaties

De centrale figuur binnen een afdeling voor de verankering van MinderHinder is de provinciaal Minder Hinder coördinator. Daar komt alles bij elkaar.

De projectleiders hebben nood aan een gestructureerde aanpak om op een systematische wijze om te gaan met de MinderHinder problematiek.

Protocol minder hinder voor snelwegen en primaire gewestwegen:

  • 3 maandelijks overleg met de belangenorganisaties
  • bijkomend overleg op projectniveau in ontwerp/planningsfase voor werken met grote hinder

overleg op projectniveau met:

  • steden en gemeenten
  • omwonenden
  • handelaars (via de bereikbaarheidsadviseurs)
  • politie en hulpdiensten