Milieubeleidsverklaring

In haar vergadering van 18 juli 2003 besliste de Vlaamse regering dat het Agentschap Wegen en Verkeer een milieuzorgniveau dient te implementeren. De Vlaamse overheid vermeldt in haar milieuzorgsysteem een aantal duidelijke ankerpunten waaronder de milieubeleidsverklaring. In 2003 gaf de Vlaamse overheid de aanzet tot een milieubeleidsverklaring, die op 18 juli 2003 door de Vlaamse overheid werd ondertekend.

In lijn met de milieubeleidsverklaring van de Vlaamse overheid stelde ook het Agentschap Wegen en Verkeer een verklaring op waarin wordt aangegeven hoe het agentschap milieu, natuur en duurzame ontwikkeling in haar organisatie implementeert.

"Het Agentschap Wegen en Verkeer wil zorgen voor een maximale integratie van milieu, natuur en duurzame ontwikkeling in haar activiteiten en processen. Wij willen dat doen in de domeinen van beheer, onderhoud en investeringen, in relevante activiteiten en beslissingen, vanaf de planfase tot en met de evaluatiefase. Het Agentschap wil hiervoor beroep doen op de best beschikbare technieken, de codes van goede praktijk en op de toepasselijke wet- en regelgeving.

We maken werk van de uitbouw van een intern milieuzorgsysteem door onze manier van werken hierop af te stemmen. Hiermee kunnen we ons voortdurend verbeteren om de impact van onze activiteiten op de milieucompartimenten en op natuur en landschap te beperken en te verhelpen. We streven naar een proactieve en structurele aanpak van milieu- en natuurgerelateerde uitdagingen.

Elke medewerker van ons agentschap dient zich bewust te zijn van de impact van zijn handelingen op het milieu, de natuur en duurzame ontwikkeling. We voorzien sensibilisatie en vorming om elke medewerker te overtuigen van het belang hiervan. Op nationaal en internationaal vlak willen we de doelstellingen voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling ondersteunen binnen het kader dat wordt uitgezet door de Vlaamse Regering. We willen dat doen door:

  • Bij elke beleidsbeslissing de economische en milieutechnische kosten en baten af te wegen;
  • Zorg te dragen en aandacht te hebben voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling in evenwicht met onze organisatiedoelstellingen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft vele stakeholders, zowel publiek als privaat, personen als instellingen. Met al deze stakeholders wil het agentschap een open en transparante communicatie voeren over het beleid en de resultaten op gebied van milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. We rekenen ook op hen om een gelijkaardige bijdrage te leveren aan milieuzorg op en rond onze weginfrastructuur. Enkel door samen te werken komen we tot een verbetering van het leefmilieu."