Ecologisch bermbeheer

Waarom ecologisch bermbeheer?

Ondanks het vitaal belang van natuur en de toegenomen aandacht ervoor, slagen we er niet in de afname van natuurkwaliteit in ons leefmilieu een halt toe te roepen. Een groot aantal planten- en diersoorten worden zeldzamer of zijn zelfs bedreigd.

Natuurgebieden en -reservaten komen meer en meer onder druk te staan door sterke negatieve storingsinvloeden van buitenaf.

Natuurbeheer is dus meer dan het beheer van geïsoleerde natuurreservaten. Wegbermen lenen zich hiervoor zeer goed. De relatief ongestoorde, onbemeste, grazige percelen bieden heel wat potenties voor kruiden en dieren die in intensief bemest en bewerkt landbouwgebied of in bebouwde zones, geen leefruimte meer vinden. De wegbermen vormen vaak een laatste wijkplaats voor die plant- en diersoorten. Zeldzame soorten hebben nu al de weg naar de berm gevonden. Dankzij een doordacht ecologisch bermbeleid kan die specifieke fauna en flora blijven bestaan en zich verder ontwikkelen in de wegbermen. Er ontstaan door ecologisch bermbeheer stabielere vegetaties met meer plantensoorten, die op hun beurt insecten en andere dieren aantrekken.

Wegbermen lenen zich ook uitstekend voor een educatieve, informatieve taak. Vele mensen zien hun groene omgeving immers hoofdzakelijk vanuit de wagen.

Die nieuwe inzichten brachten een heel andere kijk op bermbeheer met zich mee. Waar men vroeger zijn uiterste best deed om de bermen er mooi groen en netjes te laten uitzien, met parkallures zelfs, streeft men nu naar bloemrijke bermen met veel structuur in de vegetatie. Alles mag er wat "natuurlijker" en ruiger uitzien.
Variatie in vorm, kleur en structuur doorbreekt ook de monotonie van de weg en fleurt de omgeving op. Bovendien houdt ecologisch bermbeheer ook rekening met de grotere landschappelijke structuur waarvan de bermen deel uitmaken.

Meer info over Ecologisch Bermbeheer kan u terugvinden op:

http://www.wegenennatuur.be/de-maatregelen/ecologisch-bermbeheer