Beheersovereenkomst AWV 2011-2015

In deze samenvatting van de beheersovereenkomst AWV 2011 – 2015 worden alle afspraken uit de beheersovereenkomst opgesomd en kort uitgelegd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft met de minister van Mobiliteit en Openbare Werken een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten. De beheersovereenkomst is een contract dat AWV sluit met de minister waarin afspraken gemaakt worden wat het agentschap gaat doen om het beleid van de minister tijdens de legislatuur in de praktijk te brengen. Die beheersovereenkomst loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015.

Naast de beheersovereenkomst stelt AWV elk jaar een ondernemingsplan op voor het kalenderjaar in kwestie. In het ondernemingsplan van een bepaald jaar wordt de beheersovereenkomst meer in detail uitgewerkt voor dat jaar.

Daarna wordt er een jaarrapport over het ondernemingsplan gemaakt. Dat jaarrapport evalueert de uitvoering van de acties uit het ondernemingsplan op het terrein. Het jaarlijkse ondernemingsplan en het jaarrapport over het voorgaande ondernemingsplan worden eerst aan de directieraad van AWV voorgelegd, waarna de documenten overgemaakt worden aan het kabinet van de bevoegde minister.

Voor elke van de opgenomen beloften van AWV stelt het agentschap in het jaarlijkse ondernemingsplan de doelen voor dat jaar vast. De beloften van AWV zijn op te delen in drie blokken:

 • de operationele organisatiedoelstellingen: dat is het realiseren van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen
 • de strategische projecten: dat zijn eenmalige projecten die belangrijk zijn voor MOW en AWV
 • doelstellingen over de interne werking: dus hoe AWV zich organiseert om haar opdracht uit te voeren.

De operationele organisatiedoelstellingen (OOD) zijn:

OOD 1 Missing links en bottlenecks

Voor de missing links werkt AWV op twee sporen gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst:

In opdracht van AWV werkt VIA-Invest aan zes missing links en bottlenecks via een PPS-structuur:

 1. De noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem
 2. Kempense Noord-Zuidverbinding (N19)
 3. Vervollediging van de zuidelijke tak van de R4 rond Gent
 4. De Noord-Zuidverbinding in Limburg (N74 Houthalen- Helchteren)
 5. De omvorming van de havenrandweg Zuid naar Zeebrugge (A11)
 6. Rondweg N60 te Ronse

Daarnaast werkt AWV aan minstens 7 van de onderstaande 8 missing links en bottlenecks om deze verder voor te bereiden en /of (deels) aan te besteden:

 1. N31 Brugge - Zeebrugge
 2. A12 Brussel - Boom:
 3. Aanleg van de A102 (Merksem R1, tot A13 Wommelgem)
 4. N49 Westkapelle - Zelzate
 5. Voorbereiding noordelijk deel van de Brusselse Ring R0
 6. N8 optimalisatie verbinding Ieper - Veurne (A19)
 7. R4 West
 8. E40 Brussel - Leuven: 4e rijstrook richting Leuven.

OOD 2 Uitbouw van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

AWV wil de uitbouw van DVM realiseren door specifiek te werken aan de uitbouw van de basismonitoring (het meten van verkeersvolume en verkeerssamenstelling op de hoofdwegen), het netwerkmanagement (door middel van dynamische borden over de weg en het aansturen van de variabele boodschappen) en het basiswegvakmanagement (door middel van dynamische borden naast de weg) binnen de Vlaamse Ruit volgens het DVM-plan.

Daarnaast draagt de verdere uitbouw van een netwerk van slimme verkeerslichten (verkeerslichten waarvan de regeling wordt aangepast in functie van de verkeersstromen) bij aan een dynamisch verkeersbeheer op de primaire en secundaire wegen.

OOD 3 Structureel onderhoud

AWV streeft samen met de minister van Mobiliteit en Openbare werken naar een daling van het achterstallig onderhoud op autosnelwegen. Samen met die daling mag er zich geen verdere stijging van de normale onderhoudsbehoeften op autosnelwegen en overige gewestwegen voordoen.

Via het rapport 'Toestand van het wegennet' wordt de staat van de weg en de achterstand op gebied van onderhoud opgevolgd.

Ter ondersteuning van het wegwerken van de achterstand van het structureel onderhoud werkt het agentschap aan een Pavement Management System (PMS) voor autosnelwegen. Met behulp van PMS kan van bij de aanleg of herstelling van wegen al bepaald worden wanneer het eerstkomende onderhoud nodig is.

OOD 4 Fietspaden

Om de investeringen in fietsinfrastructuur te bevorderen heeft de minister voor Mobiliteit en Openbare Werken een meerjarenplanning IFI (Integraal Fiets investeringsprogramma) 2011-2014 laten opstellen door alle entiteiten van het beleidsdomein MOW. Het agentschap engageert zich om de projecten op het IFI 2011-2014 als projecten op te nemen in het investeringsprogramma en deze te realiseren op het terrein.

Daarnaast wordt de staat van de fietspaden (op basis van objectieve gegevens) blijvend opgevolgd en wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering.

OOD 5 Doorstroming openbaar vervoer (OV)

Voor de doorstroming van het openbaar vervoer op de gewestwegen zal AWV de projecten op het samen met De Lijn opgestelde en goedgekeurde programma, realiseren.

OOD 6 Veilige weginfrastructuur

AWV werkt de initiële lijst van 800 geselecteerde gevaarlijke punten en zones weg tegen 2013, mits voldoende budgetten via FFEU (Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven van de Vlaamse overheid).

Bovendien worden andere projecten voor het wegwerken van bijkomende gevaarlijke punten en zones op het wegennet op het eigen investeringsprogramma uitgevoerd.

Daarnaast werkt AWV verder volgens de bepalingen van het (ontwerp)decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten ter omzetting van de EU-richtlijn 2008/96/EG. Dit betekent dat er bij ontwerp van een project al rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid.

OOD 7 Geluid

Eind 2009 stelde het Agentschap Wegen en Verkeer geluidskaarten op voor wegen met meer dan 6 miljoen voertuigpassages.

Op basis van deze geluidskaarten stelt AWV, samen met het departement Leefmilieu en Energie, per jaar actieplannen op voor het beperken van geluidsoverlast.

Tijdens de komende jaren voert AWV volgens deze actieplannen een aantal werken uit om geluidsoverlast te beperken.

Daarnaast worden in de loop van 2013 de geluidskaarten voor de wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar opgemaakt. AWV werkt i.s.m. het beleidsdomein LNE het bijhorend actieplan uit.

OOD 8 Hinder bij wegeniswerken beperken

AWV blijft alle partijen die betrokken zijn bij wegenwerken zo goed mogelijk informeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het communicatieplan, aanvullende informatie- en communicatie-instrumenten en instructies zoals het protocol minder hinder.

Daarnaast voeren we onze werken uit conform het dienstorder 'Minder Hinder' en het nieuwe 'Draaiboek Minder Hinder Vlaanderen'.

OOD 9 Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt in de beheersovereenkomst opgesplitst in drie delen:

Voor de winterdienst passen we het samenwerkingsprotocol, inclusief het winteractieplan toe, plegen we op geregelde tijdstippen overleg, volgen we de uitwerking van de acties van de overleggen op, ...

Voor de wegverlichting verminderen we de hinder door lichtverstrooiing langs autosnelwegen en gewestwegen.

Ook werken we verder aan interne milieuzorg binnen AWV. Hiervoor voeren we tijdig de vereiste bodemonderzoeken uit en actualiseren en vervolledigen we de milieuvergunningen van de diverse locaties van het agentschap in Vlaanderen.

De strategische projecten in de nieuwe beheersovereenkomst zijn:

 • Kilometerheffing voor vrachtverkeer
  AWV vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming van de kilometerheffing. Het agentschap zal technische kennis inbrengen over de verkeerstechnische mogelijkheden en uitvoering zodat de kilometerheffing voor vrachtverkeer in Vlaanderen tegen 2013 operationeel is.
   
 • Sneller en beter – Bijdragen tot 'versnellen investeringsprojecten
  AWV werkt op niveau van de entiteiten van de Vlaamse overheid constructief mee aan de uitwerking van het versnellen van investeringsprojecten.
   
 • Sneller en beter – Wettelijke onderbouwing (Investeringsdecreet en Wegendecreet) op het niveau van Vlaanderen
  AWV zal zijn kennis en expertise van elke stap van een grootschalig infrastructuurwerk inbrengen bij de voorbereidingen van het Investeringsdecreet.
  AWV werkt daarnaast voor gewestwegen aan een eenduidig wettelijk kader voor bepaalde wegnormen en inrichtingsprincipes.

De doelstellingen met betrekking tot de interne werking (ID) van het agentschap zijn:

ID 1 Interne controle / organisatiebeheersing

Het uitgewerkte systeem van interne controle en organisatiebeheersing wordt jaarlijkse binnen het agentschap geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Interne controle of organisatiebeheersing kan het best omschreven worden als het proces dat door het management én het personeel ondernomen wordt om ervoor te zorgen dat de strategie van de organisatie gerealiseerd wordt. Hiervoor is voor de Vlaamse overheid een leidraad uitgewerkt door IAVA (Interne Audit van de Vlaamse Administratie).

Per thema van de leidraad voor interne controle en organisatiebeheersing moet elke entiteit binnen de Vlaamse overheid een niveau van 3 (op een schaal tot 5) halen. AWV zal zich inspannen om de eerder bereikte niveaus te behouden en de laagste niveaus te verhogen.

ID 2 Efficiëntie

Efficiënt werken wordt binnen het agentschap ondersteund door de uitbouw en het gebruik van kennisbeheer en databanken. Bovendien draagt het uitvoeren van het jaarlijkse ICT beleidsplan en de opvolging aan de hand van de maandelijkse ICT rapporten bij aan de efficiënte werking binnen AWV.

ID 3 Integriteit

Binnen AWV wordt verder gewerkt rondom integriteit. De voortgang in de realisatie van het projectplan integriteit wordt in het jaarlijkse ondernemingsplan geconcretiseerd met specifieke activiteiten:

 • beleidsmatige uitwerking (normen, organisatorische ondersteuning, ...),
 • informeren en communiceren (normenbesef, mentaliteit, ...),
 • meten

ID 4 Kwaliteit

Enerzijds wordt in het kwaliteitssysteem ISO 9001:2008 het bereik vergroot tot de drie hoofdprocessen, die de hele werking van het agentschap omvatten. De drie hoofdprocessen zijn: Investeringen (ontwerp en uitvoering van infrastructuurwerken), Uitvoering van onderhoudswerken en Districtswerking activiteiten. De certificatie audits vinden plaats in 2011 en 2014. Naast de certificatie audits vinden jaarlijks ter opvolging ook interne en externe audits plaats.

Anderzijds zal de afdeling Wegenbouwkunde in 2011 de ISO 17025 erkenning behalen.

Een kwaliteitsvolle dienstverlening omvat ook een tijdige en kwalitatieve beantwoording van de klachten en meldingen.

ID 5 Effectiviteit

Effectiviteit kan geïnterpreteerd worden als het investeren in projecten die maatschappelijk het meest bijdragen, met andere woorden het inzetten ven de beschikbare middelen op de meest efficiënte wijze.

AWV engageert zich om langs de ene kant het Objectieve Behoefte Analyse (OBA) systeem te beheren en actualiseren om bij de opmaak van het investeringsprogramma gebruikt te kunnen worden. Anderzijds wordt dit systeem gebruikt om per type investeringsproject het meest prioritaire project op te nemen op het programma, vast te leggen en uit te voeren.

ID 6 Personeelsplan (en Gelijke kansen)

In het kader van het personeelsplan werkt het agentschap op twee specifieke punten:

 • We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie waarbij de medewerkers van AWV geïntegreerd samenwerken op een klantvriendelijke wijze en continu verbeteren.
 • We voeren een gelijke kansen en diversiteitbeleid.

Tot slot bevat de beheersovereenkomst een specifieke paragraaf over de goedkeuring van de programma's. Tegen 1 november dienen alle entiteiten van het beleidsdomein MOW voorlopige investeringsprogramma's in te dienen bij de minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Vervolgens dienen de entiteiten tegen 15 januari de eventuele voorstellen tot aanpassingen door te geven. Aanpassingen aan het voorlopige investeringsprogramma kunnen bijvoorbeeld ten gevolge van de realisatie van het investeringsprogramma van het voorgaande jaar zijn.

Vervolgens zal de minister tegen uiterlijk 15 februari de goedgekeurde programma's overmaken aan de entiteiten. Vertragingen in het doorgeven van voorstellen tot aanpassing leiden tot vertraging in de goedkeuring van de programma's.

Ook wordt in deze paragraaf van het agentschap gevraagd om tegen 15 september van elk jaar 60% van het totale vastleggingskrediet vastgelegd te hebben. AWV heeft zich geëngageerd om gedurende de looptijd van deze beheersovereenkomst jaar na jaar te groeien in de realisatie van deze doelstelling.

De uitvoering van de beheersovereenkomst en het jaarlijkse ondernemingsplan wordt door het agentschap geëvalueerd en gerapporteerd aan de minister van Mobiliteit en Openbare Werken.