Aanpak van het Agentschap Wegen en Verkeer

Bepalen van locaties

De prioriteit van de locaties waarop hakhoutbeheer wordt uitgevoerd wordt bepaald op basis van volgende criteria:

  • Hoogdringendheid: bij verkeersonveilige situaties
  • Ligging: bij aanwezigheid van bewoning is het belangrijk het groenscherm te verjongen om zo het zicht op de snelweg te ontnemen
  • Aanwezige houtsoorten: sommige soorten komen niet in aanmerking voor hakhoutbeheer (naaldbomen) of zijn niet erg geschikt om in hakhout te zetten (beuk, berk).

Plan van aanpak

Om te voorkomen dat er een grote toename is van zicht op de (snel)weg wordt het hakhoutbeheer gefaseerd uitgevoerd in ruimte en tijd. Door een zone die in aanmerking komt voor hakhoutbeheer op te splitsen in verschillende stukken kan er gewerkt worden met een beurtelings systeem. Hierdoor zal een bepaald deel al terug uitgeschoten zijn vooraleer het volgende stuk wordt aangepakt. Op die manier vermijden we dat grote zones in één keer in hakhout worden gezet.

Er wordt gestreefd naar middelhoutbeheer (hakhout met overstaanders). Duurzame houtsoorten (beuk, eik, linde, es, esdoorn,...) of soorten die niet in aanmerking komen voor hakhoutbeheer (berk), die gezond zijn en volwaardig kunnen uitgroeien als boom op een veilige afstand van de weg, worden niet afgezet. Exoten (vooral Amerikaanse vogelkers) worden niet in hakhout gezet, maar worden in de mate van het mogelijke definitief verwijderd;

Om te vermijden dat de eerste jaren na het hakhoutbeheer al vrij snel takken over de weg gaan hangen, wordt er een boom- en struikvrije zone gecreëerd door het eventueel definitief verwijderen van de eerste rij(en);

Het hout dat na het kappen verkregen wordt, wordt niet versnipperd tussen de vegetatie. Ofwel wordt het vrijgekomen hout afgevoerd ofwel wordt het in de vorm van (stukken van) stammen tussen vegetatie op stapels gelegd wordt (o.w.v. ecologische meerwaarde).

Uitvoeringsperiode

  • Hakhoutbeheer wordt ongeveer elke 9 à 15 jaren voorzien (voor snelgroeiende houtsoorten zoals de valse acacia, wilg, ... of bij aanwezigheid van luchtleidingen en andere hindernissen kan dat sneller)
  • Hakhoutbeheer gebeurt tussen 1 november en 15 maart. Bij vorst strenger dan -5°C kan hakhoutbeheer niet uitgevoerd worden.