Aandacht voor milieu & natuur

Samenwerking

Structurele aandacht voor natuur en milieu

Tussen AWV en het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie en het Agentschap voor Natuur en Bos zijn er goede structurele contacten.

Doelstelling is om die samenwerking met andere beleidsdomeinen verder te structureren, zowel projectmatig als strategisch. Momenteel streven we reeds naar een gerichte samenwerking tussen planningsteams en een collega van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Die laatste werkt als 'verbindingsambtenaar' bij de cel Natuur en Milieu van de afdeling Planning en Coördinatie (PCO) binnen het Agentschap Wegen en Verkeer.

Op beleidsniveau is de stuurgroep Natuur en Milieu hervormd met twee commissies waarin natuur en milieukwesties op regelmatige basis besproken worden. Die commissies, waarin alle relevante afdelingen van AWV vertegenwoordigd zijn, zorgen ervoor dat milieu en natuur geïntegreerd worden.

Binnen die samenwerkingsstructuren krijgen een aantal projecten extra aandacht en deze worden concreet uitgewerkt:

  • Opstellen van een meerjarenprogramma ontsnippering voor wegen en waterwegen
  • Uitbreiden van het MER-proces tot een ontwerpinstrument voor diverse milieu- en natuuraspecten op gebiedsgericht niveau (uitspraken in MER of plan-MER zouden getoetst moeten worden op hun klimaatbestendigheid).
  • Uitbouwen van de samenwerking rond milieuhygiënische thema's bij mobiliteit en openbare werken
  • Verder bevorderen van de energetische valorisatie van beheerresten.

Milieubeleidsplan

Milieubeleidsplan van de Vlaamse regering

In het kader van de Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) wordt de Prioriteitenatlas ontsnippering geactualiseerd. Hieruit moet een meetinstrument voor ontsnippering volgen en een langetermijnplanning voor aanpak van knelpunten. Er wordt een meerjarenprogramma voor geïntegreerde NTMB-projecten opgemaakt. Er wordt tevens bekeken hoe luchtkwaliteit op analoge wijze kan geïntegreerd worden vanaf de conceptfase van wegenprojecten.

Met de opmaak en de uitvoering van soortenbeschermingsplannen en -programma's en het nemen van soortenbeschermingsmaatregelen willen we de achteruitgang van de Vlaamse biodiversiteit stoppen. Ook willen we de gunstige staat van instandhouding van levensvatbare populaties van soorten verzekeren. Zo kunnen we het herstel van (de populaties van) bedreigde soorten bevorderen.

Op basis van de kwetsbaarheid van habitats en soorten voor klimaatverandering worden specifieke maatregelen getroffen om de instandhouding van de biodiversiteit (oa. via ontsnippering en verhoging van de connectiviteit) en goed functionerende ecosysteemdiensten te waarborgen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer draagt actief bij tot het beperken van de schade aan milieu en natuur, ondanks een toegenomen mobiliteit. Behalve aandacht voor ontsnippering worden inspanningen geleverd om de hoeveelheid fijn stof terug te dringen. Ook worden er maatregelen getroffen om de druk op het geluidsklimaat, door de groei in het wegverkeer, te beperken.

Duurzame mobiliteit

Klimaatvriendelijke en duurzame mobiliteit in functie van een verbeterde omgevingskwaliteit

De omgevingskwaliteit verbetert via een gebiedsgericht beleid, gebiedsgerichte processen en door meer synergie tussen de betrokken beleidsvelden milieubeleid en mobiliteit. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de afstemming tussen de milieubeleidplanning, ruimtelijke planning en mobiliteitsplanning.

Vanuit LNE is de samenwerking met het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken vaak dossiergebonden en de focus ligt in de eerste plaats op emissievraagstukken. Daarnaast is er wel een uitgebreide integratie van ecologie voorzien in infrastructuur, door de werking met betrekking tot Natuurtechnische Milieubouw.

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken staat voor 4,25 miljoen EUR aan beleidskredieten (op het Vlaams Infrastructuurfonds) ter beschikking voor leefmilieugerelateerde activiteiten.