Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Ombouw van de R4 West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate

Op deze pagina:

1. Wat is project R4WO?
2. Waarom is de ombouw nodig?
3. Hoe gaan we te werk?​
4. Het projectgebied
5. Tijdlijn

1. Wat is project R4WO?

Project R4WO staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. We kijken daarbij niet alleen naar de capaciteit van de weg zelf, maar we nemen ook alle kruispunten (met lichten) op de R4 onder de loep. Kort samengevat zullen er na de ombouw:

  • geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar enkel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnel),
  • moet er veilige fietsinfrastructuur liggen langs en over/onder de R4,
  • zijn alle zijstraten die van ondergeschikt belang zijn, afgesloten van de R4.

De R4 West en Oost zijn missing links in het Vlaamse wegennet waar de Vlaamse Regering versneld werk wil van maken.  Missing links zijn ontbrekende schakels in ons wegennet of wegen die al aangelegd zijn, maar onvoldoende uitgerust zijn voor de functie die ze moeten vervullen. De R4 West en Oost horen tot die laatste groep. Meer info over alle missing links vindt u op deze pagina.

2. Waarom is de ombouw nodig?

Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4. De R4 West moet een vlotte verbinding garanderen tussen de E34/Nederland en de E40/E17, de R4 Oost zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van de havenbedrijven. Door het aantal knooppunten waar het verkeer de R4 kan op- en afrijden te verminderen, realiseren we niet enkel vlotter verkeer, maar maken we de R4 ook veiliger.

Ook de leefbaarheid in de kanaalzone gaat erop vooruit. Door op- en afritten te schrappen kunnen we het zwaar verkeer veel beter sturen en verkeer uit de woonkernen weren. Door op heel wat plaatsen wel nog dwarsend (fiets)verkeer te voorzien blijft een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen gegarandeerd.

3. Hoe gaan we te werk?

Streefbeeldstudie als vertrekpunt

Momenteel worden alle knooppunten (kruisingen van de R4 met andere wegen) binnen het project bestudeerd.  Als vertrekpunt gebruiken we de streefbeeldstudie (ook wel raamplan genoemd) van 1999 over de R4 West en Oost. In die studie is een visie op lange termijn uitgetekend voor de R4 West en Oost.  Er staat onder andere in beschreven hoe de verschillende knooppunten heraangelegd kunnen worden om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te verhogen.  Nu er concrete plannen zijn om de ombouw te realiseren, bekijken we knooppunt per knooppunt of de oplossing die in de streefbeeldstudie staat nog steeds de beste/enige optie is. 

Categorie van de weg bepaalt heraanleg

Alle wegen zijn ingedeeld in een categorie. De R4 West en het gedeelte van de R4 Oost vanaf de grens met Nederland tot de N49 zijn als 'primaire weg I' gedefinieerd. Het overige deel van de R4 Oost is als 'primaire weg II' gedefinieerd.

Dit betekent dat we de R4 West moeten inrichten als verbindingsweg van de hoofdwegen uit Nederland en de N49/E34 (Expresweg) naar de E17 en de E40. In de tweede plaats  heeft een 'primaire weg I' een verzamelende functie, zoals het verzamelen van verkeer dat van de bedrijvenzones langs de R4 komt.

De R4 Oost vervult als 'primaire II weg' in eerste instantie een verzamelende en ontsluitende functie en pas in de tweede plaats een verbindende functie.

Hoe vertaalt zich dat naar de inrichting van de weg? Er is een grotere afstand tussen de knooppunten (uitwisselingen tussen R4 en zijstraten) bij de 'primaire weg I' dan bij de 'primaire weg II'. Daarnaast liggen alle aansluitingen van zijstraten bij een 'primaire weg I' ongelijkgronds (maw een tunnel, een brug of een onderdoorgang) . Bij een 'primaire weg II' heeft dit de voorkeur, maar is het niet noodzakelijk.

4. Het projectgebied

In het project R4WO zit

  • de R4 West van de Brugsevaart (N9) in Gent tot N49/E34 in Zelzate
  • de R4 Oost van de grens met Nederland tot het kruispunt met de D. Eisenhouwerlaan (R4) aan Eurosilo.
  • de doortocht van Zelzate vanaf het kanaal tot de R4 Oost.

Kaart

R4 West

R4 Oost

1.    Knooppunt Riemesteenweg
2.   Knooppunt Hoogstraat
3.   Knooppunt Ovaal van Wippelgem
4.   Knooppunt Drogenbroodstraat
5.   Knooppunt Elslo
6.   Knooppunt Langerbrugsestraat
7.   Knooppunt Zeeschipstraat – Evergemsesteenweg 
8.   Fietsbrugg Gaverstraat
9.   Fietsbrug Vijfhoekstraat

10.  Doortocht Zelzate en ontsluiting Sint-Stevenstraat
11.   Knooppunt tussen grens met Nederland en de E34 in Zelzate
12.  Knooppunt aan Arcelor Mittal
13.  Knooppunt  Sint-Kruis-Winkel
14.  Knooppunt Moervaart Noord
15.  Knooppunt Moervaart
16.  Knooppunt Energiestraat
17.  Knooppunt Piratenstraat
18.  Knooppunt J.F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan

 

Knooppunten buiten project R4WO
  1. Knooppunt Langerbruggestraat / Oostakker
  2. Knooppunt Rieme-Noord
  3. Verbindingsweg N458 (Noordlaan) met Ovaal van Wippelgem

R4 West: principes

Waar kan ik de R4 West nog op- en afrijden?

Het aantal knopen waar je de R4 West kunt op- en afrijden vermindert. Zo maken we een vlotte verbinding tussen de E34/Nederland en de E40/E17. Minder plaatsen waar verkeer in- en uitvoegt, maakt de R4 West ook veiliger. Op al plaatsen waar er uitwisseling is met de R4, kun je de R4 ook dwarsen.

Bestaande knooppunten of knooppunten in aanbouw: 

NIeuwe knooppunten binnen project R4WO:

Waar kan ik de R4 West enkel nog dwarsen?

Op heel wat plaatsen kun je de R4 niet langer op- en afrijden, maar kan je wel dwarsen. Op sommige plaatsen is dat zowel voor autoverkeer als voor fietsers. Daar gaat de R4 onder de dwarsende weg door. Op andere plaatsen kun je enkel met de fiets de R4 dwarsen. Daar bouwen we fietsbruggen of -tunnels.

Met de auto, de fiets of te voet:

Enkel met de fiets of te voet:

 

R4 West: overzicht per knooppunt

De R4 West telt 9 knooppunten die aangepakt worden binnen project R4WO.  Twee knooppunten zijn geen onderdeel van het project R4WO, maar voert AWV in de komende twee jaar uit (zie verder).

1. Knooppunt Riemesteenweg

Hier is een onderdoorgang (korte tunnel) van de R4 onder de Riemesteenweg voorzien.  Hier kan je de R4 niet op- of afrijden. Evenwijdig aan de tunnel voor de R4 komt een fietstunnel. Zo hoeft een fietser die langs de R4 fietst de Pastorijestraat – Riemesteenweg niet over te steken. Er komen ook fietspaden die de verbinding maken tussen de R4 en de Pastorijstraat – Riemesteenweg. 

Terug naar kaart

2. Knooppunt Hoogstraat

De Hoogstraat wordt een doodlopende straat aan de R4.  Ten noorden van de Hoogstraat bouwen we een fietsbrug over de R4 en het spoor. De brug geeft fietsers een  vlotte verbinding naar het noordelijk deel van het Kluizendok.

Terug naar kaart

3. Knooppunt Ovaal van Wippelgem

Ten zuiden van het ovaal van Wippelgem bouwen we een fietsbrug om een vlotte fietsverbinding te realiseren tussen de Beekstraat en de parallelweg van de R4 aan de overzijde. Er bestaan ook plannen om het fietspad door te trekken tot aan de fietssnelweg langs de Vasco Da Gamalaan. Hiervoor is een bijkomende fietskoker onder de Noorwegenstraat nodig.

Terug naar kaart

4. Knooppunt Drogenbroodstraat

De Drogenbroodstraat en Kerkbruggestraat worden afgesloten van de R4 voor autoverkeer. De Drogenbroodstraat wordt  een doodlopende straat. De Kerkbruggestraat zal enkel nog aansluiten op de Jacques Paryslaan. 
Om de link tussen de woonkernen te behouden, wordt een fiets- en voetgangerstunnel voorzien onder de R4 en het spoor door. Ook de verbinding met het fietspad langs de R4 blijft. 

Terug naar kaart

5. Knooppunt Elslo

Na de ombouw gaat de R4 onder Elslo door. Hier zal je de R4 niet kunnen op- of afrijden. We bouwen een fietstunnel evenwijdig aan de tunnel voor de R4. Zo zal de fietser langs de R4 zonder hinder Elslo kunnen kruisen. Ook van de R4 naar Elslo en omgekeerd blijft mogelijk voor fietsers.

Terug naar kaart

6. Knooppunt Langerbrugsestraat

 

Voor dit kruispunt is een onderdoorgang van de R4 West onder de Langerbrugsestraat voorzien. Op- en afritten verbinden de Langerbrugsestraat met de R4 West. De spoorlijn ligt hier hoger en gaat over de Langerbrugsestraat.

Om een vlotte en veilige verkeersafwikkeling te garanderen, bouwen we op het tunneldak van de R4 een rotonde waarop de op- en afritten van de R4 en de Langerbrugsestraat aantakken.

Fietsers langs de R4 krijgen een fietstunnel evenwijdig aan de R4. Vanuit de Langerbrugsestraat worden fietspaden voorzien naar de fietssnelweg langs de R4.

Ook langs de rotonde komt een fietspad om voor een veilige verbinding met de fietssnelweg langs de Langerbrugsestraat richting het veer te zorgen

Terug naar kaart

7. Knooppunt Zeeschipstraat – Evergemsesteenweg

Verkeer op de R4 rijdt in een tunnel onder beide kruispunten door. Hoe het verkeer zal rijden op het tunneldak en hoe je de R4 op en af zal rijden ligt nog niet vast. Er zijn twee opties die we verder onderzoeken:

optie 1:

In dit concept moet het verkeer vanuit Gent eerst de tunnel door en rijdt pas af voorbij de Zeeschipstraat. Via een lus onder de R4 door, worden dit verkeer naar het kruispunt van de Zeeschipstraat geleid. Verkeer vanuit Zelzate verlaat de R4 voor de tunnel en voegt zich bij het verkeer vanuit Gent. Op het kruispunt met de Zeeschipstraat kan je alle richtingen uitrijden.

optie 2:
In dit concept kiezen we voor  een inrichting gelijkaardig aan de huidige. Verkeer vanuit Gent (Industrielaan), verlaat de R4 vóór de tunnel. Ook verkeer vanuit Zelzate zal de R4 moeten verlaten vóór de tunnel. Bovenop het tunneldak komt een kruispunt dat vergelijkbaar is aan het huidige, maar met extra rijstroken.

Terug naar kaart

8. Fietsbrug Gaverstraat 

De fietsbrug zal een veilige verbinding vormen tussen de woonkernen (kant Wondelgem) én de industriezone en de hogeschool. De brug vormt ook een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en de R4. Er zijn nog twee opties voor de hellingen naar de brug.

Terug naar kaart

9. Fietsbrug Vijfhoekstraat

Ook de fietsbrug aan de Vijfhoekstraat maakt een veilige verbinding tussen de woonkernen (kant Wondelgem) én de industriezone en de hogeschool. Ook hier voorzien we een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en R4. 

Terug naar kaart

R4 Oost

10. Doortocht Zelzate en ontsluiting Sint-Stevenstraat

De doortocht van Zelzate kampt vandaag met problemen van overlast van doorgaand verkeer. De heraanleg van de R4 Oost tussen de grens met Nederland en de E34 moet voor een  ontlasting zorgen van de doortocht. Het gedeelte tussen de Tractaatweg en het kanaal Gent-Terneuzen zou ingericht worden als doortocht met een mogelijke verdere uitbreiding tot de Assenedesteenweg.

De bestaande aansluiting van de Sint-Stevenstraat gaat dicht. Er komt een alternatieve ontsluitingsweg. De studie onderzoekt verschillende locaties voor die weg.

Terug naar kaart

11. Knooppunt tussen grens met Nederland en de E34 in Zelzate

Hoe de R4 Oost tussen de Nederlandse grens en de E34 er straks uit moet zien, is nog zeer onduidelijk. Er is nog heel wat studiewerk en overleg nodig om tot de juiste oplossing te komen.

De bedoeling van de herinrichting is het verkeer vanuit Nederland richting Gent en E40/E17, zoveel mogelijk naar de N49 en de R4 West te sturen. Door de Kanaalstraat (doortocht Zelzate) niet meer rechtstreeks aan te sluiten op de Tractaatweg / R4 Oost zal het doorgaand verkeer door het centrum sterk afnemen.

Om dit te bekomen wordt de Tractaatweg onder het kruispunt van de Kanaalstraat / Leegstraat geleid (onderdoorgang). Zo zal dit verkeer pas voorbij het kruispunt de Tractaatweg / R4 verlaten. Ook aan de Rijkswachtlaan werken we een oplossing uit met een onderdoorgang van de R4 onder het kruispunt door.

Ook de uitwisseling met de N49 / E34 moet wijzigen. Verkeer vanuit Nederland richting Brugge of Evergem zal via een nieuwe oprit naar de N49 geleid worden.

Terug naar kaart

12. Knooppunt aan Arcelor Mittal

Ter hoogte van Arcelor Mittal ligt een oude spoorwegovergang. We houden rekening met de plannen van Infrabel om de spoorweg terug in dienst te stellen. Daarom voorzien we een brug over het spoor. Door de brug wat langer te maken, kan ook een veilige toegang tot het bedrijf Arcelor Mittal gecreëerd worden.

Terug naar kaart

13. Knooppunt  Sint-Kruis-Winkel

Het bestaande kruispunt verdwijnt. In de plaats komt een fietsbrug of -tunnel. Om Sint-Kruis-Winkel op de R4 Oost aan te sluiten, is een nieuwe lokale ontsluitingsweg voorzien vanaf Schuitstraat tot aan knooppunt 14 (Moervaart Noord).  De bestaande wegen in Sint-Kruis-Winkel moeten hiervoor aangepast worden.

Terug naar kaart

14. Knooppunt Moervaart Noord

We houden rekening met de economische ontwikkeling aan Rodenhuize. Toekomstige bedrijven zullen  via een nieuw knooppunt aansluiten op de R4 Oost. We voorzien een gelijkaardig knooppunt als het ovaal van Wippelgem, namelijk een rotonde boven de R4 met uitwisseling met de R4 én verbindingen met de lokale wegen.

Terug naar kaart

15 Knooppunt Moervaart

De bestaande lichten ten noorden van de Moervaart verdwijnen en de middenberm gaat dicht. De op- en afrit op de kant richting Zelzate blijft behouden. Verkeer dat richting Gent wil rijden zal dit moeten doen via het geplande, meer noordelijk gelegen knooppunt Moervaart Noord.

Ten zuiden van de Moervaart worden geen ingrepen voorzien voor het autoverkeer.

Voor de fietsers wordt gezocht naar een veilige oplossing.

Terug naar kaart

16. Knooppunt Energiestraat

Aan de Energiestraat is een Hollands complex (brug met op- en afritten naar R4 zoals aan het Skaldenpark) voorzien. Desteldonk wordt verbonden met de afrit van dit knooppunt. Verkeer naar Desteldonk rijdt af zoals nu (samen met verkeer voor de Energiestraat). Verkeer dat vertrekt uit Desteldonk zal eerst naar het knooppunt van de Energiestraat moeten rijden en daar doorrijden richting Zelzate of keren richting Gent.

Terug naar kaart

17. Knooppunt Piratenstraat

In het raamplan was op deze plaats een brug over de R4 Oost voorzien (zonder uitwisseling met de R4). We stellen de noodzaak van de  brug in vraag. Verder onderzoek moet aantonen of ze nodig is of niet.

Terug naar kaart

18. Knooppunt J.F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan (Eurosilo)

Het verkeer aan het knooppunt aan Eurosilo moet vlotter kunnen doorstromen. Een belangrijke vraag is of we in deze herinrichting al rekening houden met de op lange termijn geplande Sifferverbinding (verbinding tussen R4 West en Oost onder het havengebied en onder het kanaal).  Ook hier is nog heel wat studiewerk en overleg nodig om tot de beste oplossing te komen.

Terug naar kaart

 

Knooppunten buiten project R4WO

1. Knooppunt Langerbruggestraat / Oostakker

De heraanleg van dit knooppunt start in de tweede helft van 2015. Meer info op www.wegenenverkeer.be/langerbruggestraat.

Terug naar kaart

2. Knooppunt Rieme-Noord

Aan Rieme-Noord komt een brug over de R4 West. Vanop de brug vertrekken op- en afritten naar de R4 (Hollands complex vergelijkbaar met het knooppunt aan het Skaldenpark). Dit project voert AWV in 2016 en 2017 uit en is geen onderdeel van project R4WO.

Stand van zaken: De werken starten op 1 juni 2016. Klik voor meer info naar de webpagina van dit project.

Terug naar kaart

3. Verbindingsweg N458 (Noordlaan) met Ovaal van Wippelgem

Waar het Kluizendok op de R4 West aansluit, is een aantal jaren terug een ovaalvormige rotonde gerealiseerd. Enkel de verbindingsweg naar de N458 is nog niet aangelegd. Dat gebeurt in de komende 2 jaar, buiten project R4WO.

Stand van zaken: De onteigeningen om de weg aan te leggen lopen. Het aanbestedingsdossier is in opmaak. De aanleg start in 2016.

Terug naar kaart

 

Fietspaden langs R4 West en Oost

Tijdens de ombouw realiseren we ook alle ontbrekende fietspaden en werken we alle knelpunten in de fietsinfrastructuur weg.  De realisatie van een fietspad vanaf de Langerbrugsestraat tot aan de Zeeschipstraat, is één van de fietsschakels die op het programma staan. Ook tussen de Evergemsesteenweg en de Brugsevaart moet een veilig en comfortabel fietspad komen. Wellicht zijn hiervoor ook ingrepen nodig aan de parallelweg van de Industrieweg.

Voor de R4 Oost onderzoeken we waar fietsinfrastructuur langs de R4 Oost noodzakelijk is en wat de beste locatie is.  We houden uiteraard rekening met de aansluiting met het achterliggende fietsnetwerk in oa de Gentse haven en de kanaaldorpen.

Structureel onderhoud

We gaan na welke aanpassingswerken nodig zijn om te voldoen aan de criteria van een primaire weg I of II. Dit kan een vernieuwing van het wegdek inhouden of de realisatie van pechstroken en/of – havens, ….

5. Tijdlijn

De data hieronder gaan uit van een vlotte besluitvorming en een vlot verloop van alle procedures.

Tegen midden 2017 moet alle studiewerk uitmonden in een referentieontwerp. Dit referentieontwerp bevat een mogelijk ontwerp per knooppunt.  Het is de opdrachtnemer die de opdracht zal uitvoeren die instaat voor het definitief ontwerp.

Als het referentieontwerp af is, kunnen we op zoek naar een opdrachtnemer die de werken zal uitvoeren.  De R4 West en Oost worden omgebouwd en gefinancierd via een Publiek-Private Samenwerkingsstructuur (PPS-structuur) . Voor deze missing link werken we met een DBFM-formule (Design, Build, Finance and Maintain). Met deze formule staat de private partij in voor het ontwerp, de bouw en de financiering van het project, maar ook voor het onderhoud van de weg gedurende een periode van 30 jaar. We streven ernaar om in 2020 de opdrachtnemer aan te stellen.

De werken zullen ten vroegste in 2020 starten.

Terug naar boven